Aktualności


Aktualności ogólne


UWAGA!
Dni i godziny urzędowania Dziekanatu uczelni:

- codziennie (od poniedziałku do soboty): 10:00 - 15:00

- w niedziele: NIECZYNNE

KOMUNIKAT REKTORA WSF WROCŁAW Z DNIA 18.03.2021 ROKU

SZANOWNI PAŃSTWO! DRODZY NAUCZYCIELE AKADEMICCY I STUDENCI !

W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ, KRYTYCZNĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ NA TERENIE KRAJU, WZYWAM DO BEZWZGLĘDNEGO PRZESTRZEGANIA ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKACH DO MOJEGO PONIŻSZEGO ZARZĄDZENIA NR 7/V/2020 ( PROSZĘ OTWORZYĆ PONIŻSZY LINK ! ) WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH REŻIMU SANITARNEGO W CZASIE REALIZACJI WSZELKICH ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W SIEDZIBIE UCZELNI.

PROF. DR HAB. N. MED. I N. O ZDR. ANDRZEJ CZAMARA

UWAGA!
STUDENCI KIERUNKU FIZJOTERAPIA MAJĄ MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA SIĘ NA SZCZEPIENIE. TERMIN UPŁYWA W DNIU 17.03.2021 ( ŚRODA ) DO GODZ. 12.00.
PROSIMY WYSŁAĆ IMIĘ I NAZWISKO ORAZ PESEL NA ADRES: DZIEKANAT@WSF.WROC.PL
STUDENCI CUDZOZIEMCY, KTÓRZY NIE POSIADAJĄ NUMERU PESEL PODAJĄ SERIĘ I NUMER PASZPORTU.

** PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI**
** NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021**
** DLA STUDENTÓW OBU KIERUNKÓW:**
** FIZJOTERAPIA I KOSMETOLOGIA**
** ROZPOCZNIE SIĘ W DZIEKANACIE UCZELNI**
** OD WTORKU, 16 MARCA 2021 ROKU.**
WARUNKAMI OTRZYMANIA HOLOGRAMU
( Z DATĄ WAŻNOŚCI: 31.10.2021 ROKU ) NA LEGITYMACJI SĄ:
·OPŁACONE NA BIEŻĄCO WSZYSTKIE RATY CZESNEGO ZA NAUKĘ;
·ZALICZENIE POPRZEDNIEGO SEMESTRU ZIMOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021;
·ROZLICZENIE EWENTUALNIE PRZYZNANEGO DO 31.03.2021 ROKU STATUSU: WPIS WARUNKOWY NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021;
·AKTUALNA DEKLARACJA UBEZPIECZENIOWA OD NASTĘPSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW NNW ( SZCZEGÓŁY-POR. OSOBNE OGŁOSZENIE W TEJ SPRAWIE )

- Zarządzenie nr 4/I/2021 Rektora WSF z 29.01.2021 roku w sprawie zmiany organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

UWAGA!

Szanowni Państwo, Studenci!
informujemy niniejszym, że w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej względnie ocen niedostatecznych ( maksymalnie trzech ) z przedmiotu/-ów nieegzaminacyjnego/-nych w ramach semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021,
w celu kontynuacji studiów i wpisania się na listę studentów semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 należy złożyć mailem ( na adres: dziekanat@wsf.wroc.pl dziekanat@wsf.wroc.pl ), pocztą tradycyjną lub osobiście do Dziekanatu,
w terminie najpóźniej do 28.02.2021 roku, stosowne podanie o wpis warunkowy, skierowane do Prorektora ds. kształcenia, dr Andrzeja Bugajskiego, na przedmiotowym uczelnianym druku, ktore jest do pobrania na stronie www.wsf.wroc.pl http://www.wsf.wroc.pl
z zakładki: MENU -> DLA STUDENTA -> DZIEKANAT -> WZORY PODAŃ.
W razie niespełnienia tego wymogu, Prorektor ds. kształcenia będzie zmuszony, zgodnie z odpowiednimi zapisami Regulaminu Studiów WSF Wrocław, podjąć w sprawie studenta, który nie dopełni tego obowiązku, decyzję administracyjną o skreśleniu z listy studentów.
W związku z powyższym, proszę potraktować tę sprawę jako bardzo ważną i priorytetową.


UWAGA!
Informujemy, że administracja uczelni, w tym dziekanat, pracuje w trybie normalnym mimo wprowadzonych przepisów ograniczajacych częściowo funkcjonowanie uczelni.
W praktyce oznacza to, że studenci WSF Wrocław w dalszym ciągu mają możliwość załatwiania wszelkich spraw, w tym przede wszystkim dotyczących:

 • wniosków stypendialnych;
 • dyplomów ukończenia studiów;
 • zaświadczeń o studiowaniu;
 • odbierania legitymacji studenckich względnie przedłużania ich ważności;
 • składania posiadanych polis ubezpieczeniowych NNW względnie opłacania składki na ubezpieczenie NNW
  bezpośrednio w siedzibie uczelni.

UWAGA!

INFORMUJEMY, ŻE STUDENCI, KTÓRZY WNIOSKOWALI W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA STYPENDIALNEGO,

MAJĄ MOŻLIWOŚĆ ODEBRANIA W DZIEKANACIE UCZELNI
POCZĄWSZY OD PONIEDZIAŁKU, 30 LISTOPADA 2020 ROKU

(TJ. OD DATY WYDANIA PRZEZ PROREKTORA DS. STUDENCKICH ZARZĄDZENIA W TEJ SPRAWIE, KTÓRE BĘDZIE UMIESZCZONE NA STRONIE UCZELNI W ZAKŁADCE DLA STUDENTA->ZARZĄDZENIA REKTORA 2020)

PRZEDMIOTOWEJ (POZYTYWNEJ WZGLĘDNIE NEGATYWNEJ) DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ UCZELNIANEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ.

W PRZYPADKU NIEPRZYZNANIA DANEMU STUDENTOWI ŚWIADCZENIA STYPENDIALNEGO, ODEBRANIE TAKIEJ DECYZJI JEST WARUNKIEM NIEZBĘDNYM STANOWIĄCYM PODSTAWĘ DO EWENTUALNEGO WNIESIENIA DO ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ WNIOSKU O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY, NAJPÓŹNIEJ DO PONIEDZIAŁKU, 14 GRUDNIA 2020 ROKU, TJ. W CIĄGU 14 DNI OD DATY WYDANIA STYPENDIALNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ.


UWAGA!
WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO/W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI, REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW ORAZ SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 MOŻNA SKŁADAĆ W DZIEKANACIE WSF W NASTĘPUJACYM, NIEPRZEKRACZALNYM OKRESIE:
OD 13 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU DO 31 PAŻDZIERNIKA 2020 ROKU WŁĄCZNIE.

Ze względu na fakt, że Dziekanat uczelni nie będzie czynny w sobotę, 31.10.2020 roku, osoby, które zamierzały złożyć wniosek stypendialny w tym dniu, będą miały wyjątkowo dodatkową możliwość załatwienia tej sprawy w poniedziałek, 2 listopada 2020 roku !

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego/w zwiększonej wysokości bez załączników (m.in. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2019r., Zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o uiszczonych składach na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2019r od pełnoletnich członków rodziny) NIE będą przyjmowane!

Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych bez załącznika (tj. kserokopii zaświadczenia potwierdzającego lekki stopień niepełnosprawności - oryginał dokumentu do wglądu) NIE będą przyjmowane.

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów są przyjmowane bez załączników ( z wyjątkiem osób, które kontynuują naukę na I roku studiów II stopnia w WSF po ukończeniu studiów I stopnia na innej uczelni ; te osoby są zobowiązane do załączenia zaświadczenia o średniej ocen z dwóch ostatnich semestrów nauki z poprzedniej uczelni, wraz ze skalą oceniania).
Natomiast osoby z dodatkowymi osiągnięciami zobligowane są załączyć Zaświadczenia, Dyplomy, Certyfikaty potwierdzające osiągnięcia naukowe, sportowe , artystyczne)

Stypendium socjalne/w zwiększonej wysokości jest przyznawane na cały rok akademicki.
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na cały rok akademicki lub na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli kończy się w trakcie roku akademickiego).

Stypendia rektora za wyniki w nauce przyznawane są na cały rok akademicki.

** UWAGA !**
** W DZIEKANACIE UCZELNI, POCZĄWSZY**

** OD PIĄTKU, 30 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU,**

** WYDAWANA BĘDZIE PIERWSZA, DRUGA I TRZECIA TURA**

** LEGITYMACJI STUDENCKICH**

** DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW**

** PIERWSZYCH ROCZNIKÓW OBU KIERUNKÓW**
** ( FIZJOTERAPIA I KOSMETOLOGIA )**

** ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021,**

** KTÓRZY PODPISALI UMOWĘ Z UCZELNIĄ**
W OKRESIE OD 4 LIPCA 2020 DO 26 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU
** Z NADANYMI NUMERAMI UMÓW:**
** OD: 10504 DO: 10926**

** WYŁĄCZAJĄC 2 OSOBY, KTÓRE DO 25.05.2021 ROKU NIE DOSTARCZYŁY ZDJĘCIA NA PŁYCIE, Z NASTĘPUJĄCYMI NUMERAMI UMÓW:**

** 10885, 10925**

PONIŻEJ LISTA STUDENTÓW Z ICH NUMERAMI UMÓW, KTÓRZY DO TEJ PORY, TJ. DO DNIA 29.05.2021 ROKU, NIE ODEBRALI LEGITYMACJI:

10363,
10471
10541,
10634, 10640, 10664, 10689,
10707, 10715, 10764, 10790,
10803, 10813, 10828, 10833 10835, 10850, 10851, 10853, 10858, 10869, 10870, 10871, 10878, 10889, 10890,10899
10906, 10910, 10917, 10922

WARUNKAMI OTRZYMANIA LEGITYMACJI STUDENCKIEJ
Z NAKLEJONYM HOLOGRAMEM SEMESTRALNYM
** ( Z DATĄ WAŻNOŚCI: 31.03.2021 )**
SĄ:

- OKAZANIE DOWODU WPŁATY ZA LEGITYMACJĘ W KWOCIE 22 ZŁ

- AKTUALNA DEKLARACJA UBEZPIECZENIOWA OD NASTĘPSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW ( SZCZEGÓŁY - POR. OSOBNE OGŁOSZENIE W TEJ SPRAWIE )


UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ( NNW ) DLA STUDENTÓW WSF WROCŁAW
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1991 r. w sprawie obowiązku objęcia przez daną uczelnię swoich studentów ubezpieczeniem NNW, Dziekanat przypomina o powinności ciążącej na wszystkich uczęszczających studentach WSF Wrocław, którzy w bieżącym roku akademickim 2020/2021 mają obowiązek odbycia praktyk studenckich,
w sprawie złożenia w okresie od piątku, 28.05.2021 r.,
a najpóźniej do piątku, 25.06.2021 r. ( t.j. do terminu kolejnej tury zgłaszania do ubezpieczenia ),
deklaracji w sprawie ubezpieczenia NNW na okres minimum do końca bieżącego roku akademickiego, tj. do dnia 30.09.2021 r.
W tym przypadku istnieją dwie możliwości załatwienia tej deklaracji poprzez:
1/ okazanie kopii odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej NNW zawartej przez studenta we własnym zakresie w dowolnej firmie ubezpieczeniowej.
2/ wykupienie tej polisy za pośrednictwem WSF w firmie ALLIANZ poprzez wpłacenie w dziekanacie w gotówce składki rocznej w kwocie 50 zł indywidualnie lub za pośrednictwem reprezentującego danego studenta starosty określonej grupy dydaktycznej względnie całego rocznika studiów na okreslonym kierunku i wpisanie swoich podstawowych danych osobowych na odpowiedniej liście do ubezpieczenia ( do pobrania w dziekanacie indywidualnie lub przez starostów grup względnie całych roczników ). Każdy student lub reprezentujący go starosta grupy dydaktycznej względnie całego rocznika studiów na określonym kierunku otrzyma następnie od dziekanatu potwierdzenie wpłaty w formie listy osób zgłoszonych z danej grupy dydaktycznej względnie z całego rocznika studiów na określonym kierunku do ubezpieczenia NNW oraz kopię przedmiotowego dokumentu wykupionej polisy ubezpieczeniowej NNW.
** UWAGA !**
Brak złożonej deklaracji dotyczącej ubezpieczenia skutkuje:
- niewydaniem nowym, rozpoczynającym dopiero naukę od 01.10.2020 r., studentom legitymacji studenckiej
( dotyczy studentów I roku )
względnie
- nieprzedłużeniem ważności legitymacji studentom uczęszczającym już przed 01.10.2020 r.
( dotyczy studentów II, III i IV roku ).
Poniżej lista studentów ( podanych wg ich numerów umów i z podziałem na poszczególne roczniki ), którzy do dzisiaj, t.j. od dnia 06.10.2020 r. do 16.06.2021 r. nie złożyli stosownej deklaracji:
1/ I ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STACJONARNE
** -**
2/ II ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STACJONARNE
** 8727,9878,10044,10195,10445**
3/ III ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STACJONARNE
** 9070,9349,9466**
4/ IV ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STACJONARNE
** 8999,9079,9100,9291,9371**
5/ I ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE
** 10707,10715,10852,10871,10899,10925**
6/ II ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE
** 9285,9392,9865,10184,10189,10194,10239, 10252,10357,10364,10374,10378,10439**
7/ III ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE
** 9413,9422,9511,9516,9520,9556,9586,9629,9651,9671,9679,9684,9695,9710,9742,9784,9793,9802,9840,9859,**
8/ IV ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE
-
9/ I ROK FIZJOTERAPIA II STOPNIA NIESTACJONARNE
** 10541,10828,**
10/ II ROK FIZJOTERAPIA II STOPNIA NIESTACJONARNE
** 9179,9751,9806,9852,9877,9907,9919,9920,9974,9977, 9986,10014,10017,10063,10078,10087,10105,10120,10132,10136,10139,10146,10148,10150,10152,10161,10200,10212,10227,10229,10230,10233,10241,10248,10249,10251,10256,10259,10262,10263,10267,10276,10286,10288,10291,10302,10311,10323,10325,10329,10333,10334,10340,10347,10350,10362,10380,10382,10390,10397,10403,10410,10412,10416,10426,10433,10437,10452,10453,10460,10462,10464,10473,10479,10488,10492,10494,10495 10403, 10410,10412,10416,10426,10433,10437,10452,10453,10460,10462,10464,10473,10479,10488,10492,10494,10495,10497,**
11/ I ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA STACJONARNE
** -**
12/ II ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA STACJONARNE
** 9459, 9899, 9957,10038,10394**
13/ III ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA STACJONARNE
** 9317,9389,9398,94319448,9462,9481,9501,9504,9532,9542,9550,9557,9590,9595,9696,9807,9816,9821**
14/ I ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA NIESTACJONARNE
** 10858,10878,10902,10906,10917,10922**
15/ II ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA NIESTACJONARNE
** 9893,10207,10242,10342,10373,10472,10476**
16/ III ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA NIESTACJONARNE
** 8833,9018,9225,9252,9429,9444,9453,9464,9493,9517,9519,9561,9568,9604,9612,9617,9626,9645,9670,9704,9713,9724,9739,9757,9764,9772,9773,9774,9785,9791,9836,9838,9848,9849**
17/ I ROK KOSMETOLOGIA II STOPNIA NIESTACJONARNE
** 10664,10700,10764,10835,10850,10851,10889**
18/ II ROK KOSMETOLOGIA II STOPNIA NIESTACJONARNE
** 9686,9770,9968,9980,10050,10088,10089,10127,10142,10160,10168,10190,10191,10199,10205,10208,10225,10257,10268,10289,10306,10308,10324,10326,10361,10368,10371,10372,10401,10429,10440,10441,10467,10482,10503**


UWAGA!

Zapraszamy począwszy od środy, 28 października 2020 roku, do Dziekanatu uczelni wszystkich absolwentów WSF na kierunkach studiów: kosmetologia I stopnia ( forma stacjonarna i niestacjonarna ), kosmetologia II stopnia ( forma niestacjonarna ) i fizjoterapia II stopnia ( forma niestacjonarna ) z roku akademickiego 2019/2020 ( z datą ukończenia włącznie do 30.09.2020 roku ! ) po odbiór oryginałów i odpisów dyplomów oraz suplementów do dyplomów z ukończenia studiów.
Należy mieć opłacone wszystkie raty czesnego, łącznie z ratą, której termin płatności upłynął w dniu 5 lipca 2020 roku!


UWAGA!

Zajęcia sportowo-rekreacyjne ( piłka siatkowa, siłownia, tenis stołowy ) odbywają się w każdy piątek od godz. 18:00 do 20:00 w sali Technikum nr 18
ul. Ślężna 2

Serdecznie zapraszam
mgr Wacław Mróz


Aktualne zarządzenia i regulacje dotyczące studentów powracających na zajęcia:

Zarządzenie nr 8/IX/2020 z dnia 24.09.2020 r.
Zarządzenie Rektora WSF nr 7/V/2020
Zarządzenie Rektora WSF nr 1/VI/2020 z dnia 10.06.2020 r.


Zarządzenie Rektora WSF nr 1/V/2020

Drodzy Studenci!

W związku z opublikowaniem w dniu 22.05.2020 r. rozporządzenia Ministra MNiSW informujemy, że od dnia 25.05.2020 r. zajęcia będą odbywać się w systemnie e-learning.
Wyjątkiem będą zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi w celu uzyskania praktycznych efektów nauczania (zajęcia kliniczne, praktyki zawodowe) i będą dotyczyły wyłącznie studentów ostatnich roczników studiów.

Powyżej zamieszczamy przedmiotowe zarządzenie Rektora w tej sprawie.


Wytyczne w sprawie procedur jakie powinny spełniać uczelnie, aby rozpocząć zajęcia ze studentami ostatniego roku studiów w bezpośrednim kontakcie z nauczycielami.

Wytyczne dostęne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowym-przywracaniem-dzialalnosci-uczelni


Szanowni Państwo,

przypominamy o rekomendacach MNiSzW w sprawie obowiązków uczelni, nauczycieli i studentów w sprawie kształcenia na odległość.

Rekomendacje dostęne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/nauka/ksztalcenie-zdalne-na-uczelniach

II ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA
ZALICZENIE WARUNKOWE Z PRZEDMIOTU FIZJOTERAPIA I MASAŻ odbędzie się w system e-learning o godz. 11.00 w sobotę, 30.05.2020

Przyznane zapomogi - komunikat z dnia 29.05.2020 r.

Przyznane zapomogi - komunikat z dnia 30.04.2020 r.

Komunikat Rektora Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2020 roku

                 Szanowni studenci ! 

  Zgodnie z przekazaną uczelniom informacją z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.03.2020 roku 

o możliwości wsparcia studentów w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i z Rozdziałem 6 ( Zapomoga ) § 19 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń stypendialnych dla studentów Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24.09.2019 roku, uprzejmie przypominam, że

dla studentów, którzy znaleźli się obecnie w trudnej sytuacji życiowej, istnieje możliwość otrzymania w uczelni zapomogi z funduszu stypendialnego.

W szczególności podstawą wnioskowania o wsparcie może być udokumentowana pisemnie utrata przez studenta lub prawnego członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego ( np. pisemne rozwiązywanie umowy o pracę , umowy zlecenia, zawieszenie lub zaprzestanie działalności gospodarczej, pobyt studenta lub członka jego rodziny w szpitalu, śmierć itp. ).

Mając na względzie dobro studentów potrzebujących wsparcia finansowego, dołożymy jako uczelnia wszelkich starań , aby w trudnym okresie uczelnia realizowała zadania związane z przyznawaniem i wypłacaniem zapomóg dla studentów.

Przyjmiemy takie wewnętrzne procedury uczelni, żeby dostosować proces przyznawania tego świadczenia do ograniczeń związanych ze zmieniająca się sytuacją zagrożenia epidemiologicznego. Procedury te zostaną odbiurokratyzowane w granicach prawa poprzez stosowanie pracy zdalnej przez członków komisji stypendialnej.

W związku z ewentualnymi problemami w dostarczeniu do uczelni przez studentów dokumentów niezbędnych do ubiegania się o zapomogę, należy zaznaczyć, że przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego zawierają rozwiązania prawne umożliwiające wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w prowadzonych postępowaniach administracyjnych - np. doręczenia drogą elektroniczną. W celu przyspieszenia rozpatrywania wniosków przez komisje stypendialną, prosimy o składanie wniosków wraz załącznikami na adres mailowy uczelni, tj. sekretariat@wsf.wroc.pl sekretariat@wsf.wroc.pl, a ich oryginały pocztą tradycyjną na adres uczelni : Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu, ul. T. Kościuszki 4, 50-038 Wrocław.

Pełny regulamin świadczeń dla studentów jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej uczelni.

Wszelkie wzory dokumentów związane z realizacją prawa studentów do ubiegania się o zapomogę ( np. wniosku, oświadczeń ) są zamieszczone na stronie internetowej uczelni w następującej kolejności rozwijania poszczególnych zakładek:
MENU -> DLA STUDENTA -> KWESTURA DS. STUDENCKICH -> POMOC MATERIALNA -> RODZAJE ŚWIADCZEŃ STYPENDIALNYCH -> ZAPOMOGA.

                                 Rektor WSF, 

                            Dr hab. Andrzej Czamara prof. WSF 

Zarządzenie nr 2/IV/2020
Rektora Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27. 04. 2020 r.
W związku z wejsciem w życie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24.04.2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam, co następuje.
§ 1
Przedłużam ograniczenie funkcjonowania uczelni w okresie od 27.04.2020 roku do 24.05.2020 roku włącznie przez:
a/ zawieszenie kształcenia i wszelkich zaliczeń objętych wpisem warunkowym na studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych magisterskich.
W okresie tym uczelnia prowadzi zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ( w tym drogą e-learningową, mailową, internetową, telefonicznie i innymi nośnikami elektronicznymi bez kontaktu bezpośredniego ze studentami oraz pracownikami uczelni na jej terenie ), a nauczyciele akademiccy w ramach tych zajęć w dalszym ciągu wykonują polecenie Rektora świadczenia pracy na odległość na rzecz studentów i uczelni, zobowiązani do prowadzenia zajęć dydaktycznych, przesyłania wykładów, ćwiczeń, prezentacji i innych materiałów dydaktycznych drogą elektroniczną organizowaną przez uczelnię.
Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie danego kształcenia odbywa się poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację.
Nie stosuje się przy tym ograniczenia w zakresie liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, określonych w programach studiów.
b/ ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników uczelni na jej terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy to jest niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. Dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni wyznaczam zgodnie z przyjętym przeze mnie spersonalizowanym harmonogramem pracy niezbędnych pracowników do obsługi uczelni na jej terenie ( w tym m.in. władz uczelni, dziekanatu, obsługi technicznej i konserwatorskiej, ochrony, sprzątania i dezynfekcji oraz księgowości, a także obsługi informatycznej ), którzy nie będą mogli skorzystać z przepisu powyżej wspomnianego rozporządzenia ministra w okresie od 27.04.2020 do 24.05.2020 roku.

                          § 2 
  Zarządzam w okresie od 27.04.2020 roku do 24.05.2020 roku włącznie dla organów kolegialnych uczelni i organów kolegialnych samorządu studenckiego oraz uczelnianych komisji podejmowanie wyłącznie uchwał względnie innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

                           § 3 
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27.04.2020 roku. 


                                   Rektor 


                         Dr hab. Andrzej Czamara prof. WSF 

Apel Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka

Szanowni Państwo,
Studentki i Studenci Wrocławia!

Bardzo Was proszę byście okres zawieszenia zajęć na uczelniach potraktowali z całą powagą sytuacji, jako czas naszej wspólnej mobilizacji w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Wrocławia, w tym Was i Waszych rodzin.

Apeluję do Was: zostańcie w swoich domach, akademikach, na stancjach – w ten sposób pomożecie zmniejszyć ryzyko przenoszenia koronawirusa.

We Wrocławiu jest Was ponad 110 tysięcy! Jesteście ogromnie ważną i niezwykle liczną grupą wrocławian. Liczymy na Was! Zastosujmy się zatem wszyscy do apelu władz rządowych o ograniczenie do minimum naszej obecności w przestrzeni publicznej.

To nie jest czas zabawy.

Im mniej spotkań i zgromadzeń, tym mniejsze ryzyko roznoszenia choroby. Pomyślmy o tych najbardziej narażonych: osobach starszych i mniej odpornych od nas.

Wiedząc, że zawsze mogę na Was liczyć,

Jacek Sutryk,
Prezydent Wrocławia


E-learning

W poniedziałek 16.03.2020 r. rusza e-learning. Wykłady będą udostępniane studentom po zalogowaniu na stronie WSF .
Więcej szczegółów oraz instrukcja korzystania z materiałów zostanie podana w poniedziałek po południu.

Komunikat Rektora Wyższej Szkoły Fizjoterapii

Szanowni Państwo Przedstawiciele Samorządu, Starości Roczników naszej uczelni, Studenci,

Jeszcze raz dziękuję za Państwa udział w naszym spotkaniu organizacyjnym.

Zgodnie z naszymi wspólnymi ustaleniami z dnia 12.03.2020 roku w godzinach popołudniowych (spotkanie rektora, prorektorów z samorządem, starostami roczników WSF oraz z informatykami) informuje, że pomimo bardzo krótkiego czasu (kilka dni) dzisiaj nagrywaliśmy z zespołami filmowymi i wykładowcami część wykładów dla Państwa. Część wykładowców przygotowuje wykłady w formie filmów a część w formie prezentacji i różnych innych materiałów dydaktycznych. Mam nadzieję, że jutro dnia 17.03.2020 r., pojawią się już pierwsze materiały dydaktyczne na stronie internetowej tak jak się umawialiśmy. W przypadku pytań o logowanie się do systemu, przypominam, że należy skontaktować się z Samorządem lub z Panem informatykiem mgr Karolem Skibińskim karol.skibinski@getcom.pl

Stopniowo dzień po dniu i w miarę naszych możliwości będziemy przygotowywać, nagrywać i udostępniać kolejne materiały dydaktyczne dla Państwa.

Ponadto drogą e-mail proszę zadawać wykładowcom pytania. Prosiłem wykładowców aby pod koniec każdej prezentacji danego tematu uszczegółowili konkretną literaturę poruszonego tematu, przedstawili zakres zagadnień i oczekiwane efekty kształcenia co moim zdaniem ułatwi Państwu opanować materiał.

Seminarzystów prac licencjackich i magisterskich proszę o zintensyfikowanie przesyłanych badań, prac, aby promotorzy mogli nanosić poprawki, podpowiadać Państwu rozwiązania i generalnie wykorzystać czas na rozwijanie prac dyplomowych.

Bardzo proszę przekazać te informacje studentom i wspólnie z nami proszę zachęcajmy wszystkich do działania aby nie tracić Państwa cennego czasu i realizować stopniowo materiał nauczania.

Proszę wszystkich o dbanie o zdrowie, proszę wykorzystać te dni na naukę, pomoc słabszym, w tym szczególnie osobom samotnym i o wspólne przetrwanie trudnych chwil.

Zachęcam szczególnie studentów ostatnich roczników do zgłaszania się po uprzednim spełnieniu bezpiecznych procedur do prac jako woluntariusze zgodnie z wcześniejszymi sugestiami Ministra Zdrowia.

Dziękuję nauczycielom, studentom informatykom i pracownikom administracji oraz obsługi za trud pracy i odpowiedzialność.

Z wyrazami Szacunku,

Rektor WSF

Dr hab. Andrzej Czamara, prof. WSF


Zawieszenie bezpośrednich zajęć dydaktycznych

Zarządzenie Rektora 2/III/2020
z dnia 16.03.2020r.

W związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11.03.2020 roku
i w oparciu o § 9 ust. 5 pkt 3) Statutu Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu, podtrzymuję zawieszenie zajęć dydaktycznych
prowadzonych przez uczelnię w bezpośrednim kontakcie nauczycieli akademickich ze
studentami na okres od 12 marca 2020 roku do 25 marca 2020 roku włącznie.

Równocześnie zarządzam co następuje:

 1. Nauczyciele są zobowiązani do prowadzenia wykładów, przesyłanie materiałów i prezentacji wyłącznie drogą elektroniczną organizowaną przez uczelnię.
  Studenci otrzymają hasła i będą mogli się zalogować w celu odsłuchania tych wykładów.
  Prowadzenie przez nauczycieli konsultacji dla studentów, kontynuowania prac magisterskich oraz dyplomowych, odpowiadania na pytania studentów może być prowadzone drogą e-mail,

 2. Prezentacje, filmy, wykłady oraz inne dodatkowe materiały dydaktyczne nauczyciele są zobowiązanie przekazać Panu Karolowi Skibińskiemu
  jako jedynej drogi oficjalnej nadzorowanej przez rektora na adres karol.skibinski@getcom.pl karol.skibinski@getcom.pl.

 3. Ponadto Informuję , że zapewniamy stałą obsługę administracyjną uczelni a nauczyciele są do dyspozycji rektora uczelni.

                                            Rektor 
                               dr hab. Andrzej Czamara prof. WSF 
  

W związku z rozprzestrzenianiem sie koronowirusa uczelnia w dniach 12.03.2020 - 25.03.2020 odwołuje wszystkie zajecia dydaktyczne.
W dniach od 12 marca do 25 marca 2020 roku biblioteka uczelni będzie nieczynna.

Komunikat wewnętrzny z dnia 7 marca 2020 roku w związku z rozprzestrzenianiem sie koronowirusa
Szanowna Pani Kanclerz, Panowie Prorektorzy, Dyrektorzy Instytutów,
Przesyłam ważne informacje i proszę podjęcie wspólnie odpowiednich działań:
Proszę wszystkich Państwa o rozpowszechnianie na terenie uczelni informacji Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zaleceń dotyczących zapobiegania koronawirusowi , kolejno proszę o wydrukowanie tej informacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i przekazywanie tej informacji i rozdawanie tej informacji pracownikom uczelni, starostom grup studenckich, aby przekazywać studentom informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i MNiSzW w sprawie zaleceń dla szkół wyższych https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-uczelni-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzykiem-zakazenia-koronawirusem.
Ponadto proszę wszystkich , którym przekazałem tę informację, aby przekazać nauczycielom następującą informację; W przypadku gdyby chwilowo zabrakło środka czystości , dezynfekcji należy zgłosić ten fakt pracownikom gospodarczym i poprosić o natychmiastowe uzupełnienie tych środków w określonym pomieszczeniu ( w praktyce proszę zwrócić się do osób obsługujących windę). Dodatkowo wysłałem tę informację dla pracowników i studentów do których mam kontakt mail z prośbą o wykonanie tych poleceń i z prośbą o przekazywanie tej informacji pozostałym pracownikom i studentom).
Ponadto zwracajcie Państwo uwagę i proszę nie dopuszczać do zajęć osób, które nie mają rozpoznania lekarskiego wykluczającego chorobę zakaźną a które kaszlą, podejrzewamy je o gorączką i kolejno proszę zachować się zgodnie z wcześniej podanymi zaleceniami https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-uczelni-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzykiem-zakazenia-koronawirusem.
Jednocześnie proszę niedopuszczać do zachowań, które mogłyby mieć cechy wykluczeń, dyskryminacji.
Ponadto proszę codziennie przekazywać wszystkim z którymi Państwo macie kontakt prośbę aby :
1. Przestrzegać zasad higieny osobistej.
2. Osoba nie wchodziła na teren uczelni, innej instytucji, miejsca, w którym znajduje się duża grupa ludzi na małej przestrzeni, kiedy ma gorączkę i kaszle, ponadto czuje się osłabiona lub może mieć inne niepokojące objawy, które mogą świadczyć o grypie lub koronawirusie.
Osoba taka powinna w trybie pilnym zadzwonić na infolinię:800-190-590 w celu uzyskania dalszych instrukcji bezpiecznego postępowania.
Pani Kanclerz, proszę także o działania przypominające i specjalny nadzór nad działaniami pracowników odpowiedzialnych za dostarczanie środków czystości, płynów do mycia rąk i płynów dezynfekcyjnych , ręczników i innych środków czystości do sal, pracowni, laboratorów, toalet i innych pomieszczeń uczelni w których przebywają studenci , pracownicy i inne osoby będące na jej terenie.
Sz. P
Bardzo proszę o zrozumienie powagi sytuacji i proszę dla naszego wspólnego dobra przyjąć, że sprawa ma status natychmiastowego wykonywania.
Rektor WSF
Andrzej Czamara

Komunikat Rektora Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 marca 2020 roku w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Szanowni Państwo,
w związku z rozprzestrzenianiem się w rosnącej liczbie państw,
w tym w Polsce,
zachorowań spowodowanych koronawirusem, zalecam wszystkim
pracownikom, studentom oraz gościom uczelni :

 • częste mycie rąk. Instrukcje mycia rąk znajdą się we wszystkich ogólnodostępnych toaletach w budynkach Uczelni.
 • prowadzenie samoobserwacji stanu swojego zdrowia i szybką wizytę u lekarza w przypadku jego pogorszenia.
 • studentów przybywających lub wracających z regionów dotkniętych dużą liczbą zakażeń, proszę o powstrzymanie się od udziału w zajęciach. W przypadku osób, które będą przebywać w szpitalu wzgl. posiadać stosowne zaświadczenie lekarskie lub zostaną poddane kwarantannie lub izolacji, ich nieobecności w zajęciach zostaną usprawiedliwione w sposób zgodny z przepisami.
 • władze poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz prowadzących zajęcia, proszę o monitorowanie życia akademickiego i zapobieganie wykluczeniom oraz dyskryminującym zachowaniom.

Ponadto informuję, że Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Numer infolinii: 800-190-590
Proszę także o monitorowanie ogłoszeń. W szczególności uwadze polecam informacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-40-warszawa-4-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazku-z-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2

Istotne informacje publikowane są także przez:

Z poważaniem
Dr Andrzej Czamara prof. WSF
Rektor Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zaleceń dotyczących zapobiegania koronawirusowi


_
UWAGA!

ZGODNIE ZE STOSOWNĄ USTAWĄ,ODBIÓR DOKUMENTÓW Z UKOŃCZENIA STUDIÓW JEST MOŻLIWY NAJWCZEŚNIEJ PO UPŁYWIE 30 DNI OD DATY UKOŃCZENIA STUDIÓW ( DATY EGZAMINU LICENCJACKIEGO WZGL. MAGISTERSKIEGO ).
DOKUMENTY NALEŻY ODEBRAĆ OSOBIŚCIE.
W PRZYPADKU BRAKU TAKIEJ MOŻLIWOŚCI WYMAGANE JEST PEŁNOMOCNICTWO NOTARIALNE DLA OSOBY, KTÓRA BĘDZIE ODBIERAŁA DOKUMENTY.
____

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              [>>czytaj więcej<<](/pomoc-materialna ) 

___

UWAGA!

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia na kierunku w zakresie fizjoterapii: KOMUNIKAT MNISZW

UWAGA!

PRZYPOMINAMY, IŻ W TYTULE PŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE, M.IN. CZESNE, LEGITYMACJĘ NALEŻY WPISAĆ:
IMIĘ, NAZWISKO, NR ALBUMU STUDENTA ORAZ RODZAJ USŁUGI EDUKACYJNEJ

NIE NALEŻY ŁĄCZYĆ PŁATNOŚCI ZA CZESNE Z PŁATNOŚCIAMI ZA INNE USŁUGI, M.IN. WYDANIE LEGITYMACJI STUDENCKIEJ.

PŁATNOŚCI NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO : SANTANDER BANK POLSKA S.A. O/Wrocław, 41 1090 1522 0000 0000 5215 8161

_

Uwaga!

####Zasady wystawiania faktur za czesne.
>>czytaj więcej<<

_

 • * Konsultacje:*

Prorektor ds. kształcenia dr Andrzej Bugajski: WTOREK w godz. od 12:00 do 14:00



Logowanie dla studentów I roku WSF

UWAGA!!! Logowanie dla studentów I roku będzie aktywne od lutego 2019 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1188)
oraz Uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Fizjoterapii nr 10/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. został wprowadzony indeks elektroniczny dla studentów I roku.
Indeks elektroniczny dostępny jest po zalogowaniu na stronie www.wsf.wroc.pl.

Zalogowanie będzie możliwe po wpisaniu w prawym górnym rogu danych logowania i wciśnięciu przycisku zaloguj się .

 • W polu nazwa użytkownika należy podać czterocyfrowy numer umowy.
 • W polu hasło należy wprowadzić 5 ostatnich cyfr numeru PESEL.