Aktualności


Aktualności ogólne


UWAGA!
Dni i godziny urzędowania Dziekanatu uczelni:

- codziennie (od poniedziałku do soboty) 10:00 - 15:00

- w niedziele: NIECZYNNE


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof dr hab. med. Jerzego Widuchowskiego

wspaniałego pedagoga, nauczyciela akademickiego
Wyższej Szkoły Fizjoterapii.

Rodzinie i bliskim przekazujemy
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
oraz słowa wsparcia.
Jest to duża strata,
która jeszcze długo będzie napełniać smutkiem nasze serca.

Rektor oraz Senat i cała społeczność akademicka

Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu


KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻANIA WAŻNOŚCI LEGITYMACJI NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

ZAPRASZAMY DO DZIEKANATU UCZELNI OD WTORKU, 15 MARCA 2022 ROKU.

WARUNKAMI OTRZYMANIA HOLOGRAMU (Z DATĄ WAŻNOŚCI 31.10.2022 ROKU) NA LEGITYMACJI SĄ:

 • OPŁACONE NA BIEŻĄCO WSZYSTKIE RATY CZESNEGO ZA NAUKĘ;

 • ZALICZENIE POPRZEDNIEGO SEMESTRU ZIMOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022;

 • ROZLICZENIE PRZYZNANEGO DO 31.03.2022 ROKU STATUSU: WPIS WARUNKOWY NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022;

 • AKTUALNA DEKLARACJA UBEZPIECZENIOWA OD NASTĘPSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW NNW (SZCZEGÓŁY- POR. OSOBNE KOMUNIKAT W TEJ SPRAWIE).


Komunikat przypominający o szczepieniach przeciw COVID-19

Komunikat Rektora z 22 lutego 2022 r. w sprawie szczepień przeciw COVID-19 oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 grudnia 2021 r. dla studentów kierunku FIZJOTERAPIA (studia jednolite mgr oraz II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)


Stypendium dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów


Zarządzenia w sprawie sposobu kontynuacji zajęć prowadzonych w Wyższej Szkole Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022


UWAGA!

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDAWANIA LEGITYMACJI STUDENCKICH STUDENCI PIERWSZYCH ROCZNIKÓW STUDIÓW ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022!

W DZIEKANACIE UCZELNI OD 7 GRUDNIA 2021 ROKU (WTOREK)

WYDAWANA BĘDZIE PIERWSZA, DRUGA, TRZECIA I CZWARTA TURA LEGITYMACJI STUDENCKICH

DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW PIERWSZYCH ROCZNIKÓW OBU KIERUNKÓW (FIZJOTERAPIA I KOSMETOLOGIA)

ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022, KTÓRZY PODPISALI UMOWĘ Z UCZELNIĄ W OKRESIE OD 10 CZERWCA 2021 DO 11 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU WŁĄCZNIE Z NADANYMI NUMERAMI UMÓW OD 10927 DO 11353 WŁĄCZNIE

WARUNKAMI OTRZYMANIA LEGITYMACJI STUDENCKIEJ Z NAKLEJONYM HOLOGRAMEM SEMESTRALNYM (Z DATĄ WAŻNOŚCI 31.03.2022 r.) SĄ:

 • OKAZANIE DOWODU WPŁATY ZA LEGITYMACJĘ W KWOCIE 22 ZŁ (W PRZYPADKU JEJ NIEZAKSIĘGOWANIA PRZEZ UCZELNIĘ)
 • AKTUALNA DEKLARACJA UBEZPIECZENIOWA OD NASTĘPSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW (SZCZEGÓŁY - POR. OSOBNY KOMUNIKAT W TEJ SPRAWIE)

PONIŻEJ LISTA STUDENTÓW Z ICH NUMERAMI INDEKSÓW, KTÓRZY DO TEJ PORY, TJ. DO DNIA 08.06.2022 ROKU, NIE ODEBRALI LEGITYMACJI JAKO DOKUMENTU, KTÓRY OBOWIĄZKOWO NALEŻY POSIADAĆ, BĘDĄC STUDENTEM WYŻSZEJ SZKOŁY FIZJOTERAPII Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU:

** 9229,9326,**
10347,
10489,
10512,
10707,10715,10749,10764,
10828,10858,10863,10885
10922,
11029,
11159,
11273,11283,11284


UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) DLA STUDENTÓW WSF WROCŁAW

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1991 r. w sprawie obowiązku objęcia przez daną uczelnię swoich studentów ubezpieczeniem NNW, Dziekanat przypomina o powinności ciążącej na wszystkich uczęszczających studentach WSF Wrocław, którzy w bieżącym roku akademickim 2021/2022 mają obowiązek odbycia praktyk studenckich,
w sprawie złożenia w okresie od piątku, 27.05.2022 r., a najpóźniej do piątku, 24.06.2022 r. (tj. do terminu kolejnej tury zgłaszania do ubezpieczenia) deklaracji w sprawie ubezpieczenia NNW na okres minimum do końca bieżącego roku akademickiego, tj. do dnia 30.09.2022 r.

W tym przypadku istnieją dwie możliwości załatwienia tej deklaracji poprzez:
1/ okazanie kopii odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej NNW zawartej przez studenta we własnym zakresie w dowolnej firmie ubezpieczeniowej.
2/ wykupienie tej polisy za pośrednictwem WSF w firmie UNIQA poprzez wpłacenie w dziekanacie w gotówce składki rocznej w kwocie 50 zł indywidualnie lub za pośrednictwem reprezentującego danego studenta starosty określonej grupy dydaktycznej względnie całego rocznika studiów na określonym kierunku i wpisanie swoich podstawowych danych osobowych na odpowiedniej liście do ubezpieczenia (do pobrania w dziekanacie indywidualnie lub przez starostów grup względnie całych roczników ). Każdy student lub reprezentujący go starosta grupy dydaktycznej względnie całego rocznika studiów na określonym kierunku otrzyma następnie od dziekanatu potwierdzenie wpłaty w formie listy osób zgłoszonych z danej grupy dydaktycznej względnie z całego rocznika studiów na określonym kierunku do ubezpieczenia NNW oraz kopię przedmiotowego dokumentu wykupionej polisy ubezpieczeniowej NNW.

UWAGA !

Brak złożonej deklaracji dotyczącej ubezpieczenia skutkuje:

 • niewydaniem nowym, rozpoczynającym dopiero naukę od 01.10.2021 r., studentom legitymacji studenckiej (dotyczy studentów I roku)
 • nieprzedłużeniem ważności legitymacji studentom uczęszczającym już przed 01.10.2021 r. (dotyczy studentów II, III, IV i V roku).

Poniżej lista studentów (podanych wg ich numeru indeksu/legitymacji i z podziałem na poszczególne roczniki), którzy od 02.10.2021 r. do 20.06.2022 r., nie złożyli stosownej deklaracji:

1/ I ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STACJONARNE
11108
2/ II ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STACJONARNE
10663, 10665, 10720, 10856, 10900
3/ III ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STACJONARNE
10445
4/ IV ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STACJONARNE
brak
5/ V ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STACJONARNE
9291
6/ I ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE
11159
7/ II ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE
10707, 9458, 10422, 10871, 10715
8/ III ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE
9865, 9750, 10481, 10404, 9392, 10194
9/ IV ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE
9859, 9802, 9793, 9759, 9629, 9720, 9413, 9523, 9840, 9784, 9858
10/ V ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE
9140
11/ II ROK FIZJOTERAPIA II STOPNIA NIESTACJONARNE
9093, 10706, 10926, 10879, 10652, 10828, 10908, 10882, 10284, 10500, 10820
12/ I ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA STACJONARNE
11340, 11024, 11069,
13/ II ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA STACJONARNE
brak
14/ III ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA STACJONARNE
9984, 9870
15/ I ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA NIESTACJONARNE
-
16/II ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA NIESTACJONARNE
10489, 10858, 10902, 10613, 10577, 10768, 10905, 10807,
17/III ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA NIESTACJONARNE
10472, 9334, 10476, 8947, 9957, 10071, 10197, 10465
18/I ROK KOSMETOLOGIA II STOPNIA NIESTACJONARNE
11246, 11286, 11283, 11104
19/IIROK KOSMETOLOGIA II STOPNIA NIESTACJONARNE
10898, 10765, 10764


KOMUNIKAT W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STUDENTOM WSF ŚWIADCZEŃ STYPENDIALNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
UWAGA STUDENCI WSZYSTKICH ROCZNIKÓW STUDIÓW!

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO/ SOCJALNEGO W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI, REKTORA DLA WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ STUDENTÓW ORAZ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 MOŻNA SKŁADAĆ W DZIEKANACIE WSF W NASTĘPUJACYM, NIEPRZEKRACZALNYM OKRESIE: OD WTORKU, 12 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU DO SOBOTY, 30 PAŻDZIERNIKA 2021 ROKU, WŁĄCZNIE.
Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego/socjalnego w zwiększonej wysokości bez załączników (m.in. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2020 r., Zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o uiszczonych składach na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2020 r. od pełnoletnich członków rodziny) NIE będą przyjmowane!
Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych bez załącznika (tj. kserokopii zaświadczenia potwierdzającego lekki stopień niepełnosprawności - oryginał dokumentu do wglądu) NIE będą przyjmowane.
Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla wyróżniających się studentów są przyjmowane bez załączników ( z wyjątkiem osób, które kontynuują naukę na I roku studiów II stopnia w WSF po ukończeniu studiów I stopnia na innej uczelni ; te osoby są zobowiązane do załączenia zaświadczenia o średniej ocen z dwóch ostatnich semestrów nauki z poprzedniej uczelni, wraz ze skalą oceniania). Natomiast osoby z dodatkowymi osiągnięciami zobligowane są załączyć Zaświadczenia, Dyplomy, Certyfikaty potwierdzające osiągnięcia naukowe, sportowe , artystyczne)
Stypendium socjalne/ socjalne w zwiększonej wysokości jest przyznawane na cały rok akademicki. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na cały rok akademicki lub na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli kończy się w trakcie roku akademickiego).

STUDENCI, KTÓRZY WNIOSKOWALI W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA STYPENDIALNEGO, BĘDĄ MIELI MOŻLIWOŚĆ ODEBRANIA W DZIEKANACIE UCZELNI OD WTORKU, 30 LISTOPADA 2021 ROKU
(TJ. OD DATY WYDANIA PRZEZ PROREKTORA DS. STUDENCKICH ZARZĄDZENIA W TEJ SPRAWIE, KTÓRE BĘDZIE UMIESZCZONE NA STRONIE UCZELNI W ZAKŁADCE DLA STUDENTA-> ZARZĄDZENIA REKTORA 2021)
PRZEDMIOTOWEJ (POZYTYWNEJ WZGLĘDNIE NEGATYWNEJ) DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ UCZELNIANEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ.
W PRZYPADKU NIEPRZYZNANIA DANEMU STUDENTOWI ŚWIADCZENIA STYPENDIALNEGO, ODEBRANIE TAKIEJ DECYZJI JEST WARUNKIEM NIEZBĘDNYM STANOWIĄCYM PODSTAWĘ DO EWENTUALNEGO WNIESIENIA DO ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ WNIOSKU O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY, NAJPÓŹNIEJ DO WTORKU, 14 GRUDNIA 2021 ROKU, TJ. W CIĄGU 14 DNI OD DATY WYDANIA STYPENDIALNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
---

KOMUNIKAT PKA Z DNIA 13.08.2021 ROKU

UWAGA!
WSZYSCY TEGOROCZNI (WŁĄCZNIE Z TERMINAMI UKOŃCZENIA STUDIÓW WE WRZEŚNIU 2021 ROKU) ABSOLWENCI FIZJOTERAPII MAGISTERSKIE!
ZAPRASZAMY DO DZIEKANATU PO ODBIÓR DYPLOMÓW TEGOROCZNYCH ABSOLWENTÓW WSF KIERUNKU FIZJOTERAPIA MAGISTERSKIE

UWAGA!
WSZYSCY TEGOROCZNI (WŁĄCZNIE Z TERMINAMI UKOŃCZENIA STUDIÓW WE WRZEŚNIU 2021 ROKU) ABSOLWENCI KOSMETOLOGII II STOPNIA!
ZAPRASZAMY DO DZIEKANATU PO ODBIÓR DYPLOMÓW TEGOROCZNYCH ABSOLWENTÓW WSF KIERUNKU KOSMETOLOGIA MAGISTERSKIE

UWAGA!
WSZYSCY TEGOROCZNI (WŁĄCZNIE Z TERMINAMI UKOŃCZENIA STUDIÓW WE WRZEŚNIU 2021 ROKU) ABSOLWENCI KOSMETOLOGII I STOPNIA!
ZAPRASZAMY DO DZIEKANATU PO ODBIÓR DYPLOMÓW TEGOROCZNYCH ABSOLWENTÓW WSF KIERUNKU KOSMETOLOGIA (3-LETNIE LICENCJACKIE); TRYB STACJONARNY ORAZ NIESTACJONARNY

UWAGA!
TERMINY KONSULTACJI W SPRAWIE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA U PANI MGR DOROTY ZOWCZAK I PANI MGR KATARZYNY BRANDYS SĄ PODANE NA PLATFORMIE W ZAKŁADCE: PRAKTYKI.

Zarządzenie Rektora WSF nr 1/V/2020

#### Drodzy Studenci!
W związku z opublikowaniem w dniu 22.05.2020 r. rozporządzenia Ministra MNiSW informujemy, że od dnia 25.05.2020 r. zajęcia będą odbywać się w systemnie e-learning.
Wyjątkiem będą zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi w celu uzyskania praktycznych efektów nauczania (zajęcia kliniczne, praktyki zawodowe) i będą dotyczyły wyłącznie studentów ostatnich roczników studiów.

Powyżej zamieszczamy przedmiotowe zarządzenie Rektora w tej sprawie.


Wytyczne w sprawie procedur jakie powinny spełniać uczelnie, aby rozpocząć zajęcia ze studentami ostatniego roku studiów w bezpośrednim kontakcie z nauczycielami.

Wytyczne dostęne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowym-przywracaniem-dzialalnosci-uczelni


Szanowni Państwo,

przypominamy o rekomendacach MNiSzW w sprawie obowiązków uczelni, nauczycieli i studentów w sprawie kształcenia na odległość.

Rekomendacje dostęne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/nauka/ksztalcenie-zdalne-na-uczelniach

UWAGA!

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia na kierunku w zakresie fizjoterapii: KOMUNIKAT MNISZW


UWAGA!

PRZYPOMINAMY, IŻ W TYTULE PŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE, M.IN.: CZESNE, LEGITYMACJĘ NALEŻY WPISAĆ:

 • IMIĘ, NAZWISKO, NR ALBUMU STUDENTA ORAZ RODZAJ USŁUGI EDUKACYJNEJ

 • NIE NALEŻY ŁĄCZYĆ PŁATNOŚCI ZA CZESNE Z PŁATNOŚCIAMI ZA INNE USŁUGI, M.IN. WYDANIE LEGITYMACJI STUDENCKIEJ.

 • PŁATNOŚCI NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO: SANTANDER BANK POLSKA S.A. O/Wrocław, 41 1090 1522 0000 0000 5215 8161


Uwaga!

####Zasady wystawiania faktur za czesne.
>>czytaj więcej<<


Konsultacje:
Prorektor ds. kształcenia dr Andrzej Bugajski: czwartek w godz. od 15:00 do 16:00



Logowanie dla studentów I roku WSF

UWAGA!!!
Logowanie dla studentów I roku będzie aktywne od lutego 2019 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1188) oraz Uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Fizjoterapii nr 10/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. został wprowadzony indeks elektroniczny dla studentów I roku.
Indeks elektroniczny dostępny jest po zalogowaniu na stronie www.wsf.wroc.pl.

Zalogowanie będzie możliwe po wpisaniu w prawym górnym rogu danych logowania i wciśnięciu przycisku "zaloguj się " .

 • W polu nazwa użytkownika należy podać czterocyfrowy numer umowy.
 • W polu hasło należy wprowadzić 5 ostatnich cyfr numeru PESEL.