Aktualności


Aktualności ogólne

UWAGA!
Dni i godziny urzędowania Dziekanatu uczelni:

 • codziennie (od poniedziałku do soboty) 10:00 - 15:00

 • w niedziele: NIECZYNNE


Szanowni Państwo!
Drugi termin egzaminu dyplomowego licencjackiego w miesiącu wrześniu odbędzie się w dniach 09 - 10 września 2024 roku w Instytucie Kosmetologii Wyższej Szkoły Fizjoterapii przy ul. T. Kościuszki 4.
Powyższy termin obowiązuje studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych .
W dniu 09 września zostanie przeprowadzony egzamin praktyczny, natomiast w dniu 10 września egzamin teoretyczny. W każdym dniu, tak 09 jak i 10 września egzamin rozpocznie się o godzinie 8,30.
Osoby, które w tym roku nie przystąpią do egzaminu w wyznaczonym terminie będą go zdawały w przyszłym roku zgodnie z obowiązującymi terminami.
Przystępując do egzaminu musicie Państwo mieć ze sobą Kartę obiegową z Dziekanatu, kartę zaliczeniowo - egzaminacyjną z wpisanymi ocenami przez osoby prowadzące dany przedmiot oraz legitymację studencką.

dr Zbigniew Kaptur

 • Prorektor ds. studenckich*

Szanowni Państwo!

Obrony prac magisterskich w miesiącu wrześniu odbędą się w dniu 16 września 2024 roku (poniedziałek) o godzinie 9,00 w sali nr 111 Ip. Osoby, które w tym roku nie przystąpią do egzaminu w wyznaczonym terminie będą go zdawały w przyszłym roku zgodnie z obowiązującymi terminami.
W przypadku zaliczenia pracy magisterskiej u Promotora, zaliczeniu wszystkich przedmiotów, musicie Państwo posiadać wszystkie wpisy w karcie zaliczeniowo - egzaminacyjnej oraz indeksie elektronicznym, a także praktyk zawodowych u Pani dr Katarzyny Jacyszyn.
Na obronę proszę przygotować 5 - 7 min. prezentację swojej pracy magisterskiej, a także musicie Państwo mieć ze sobą Kartę obiegową z Dziekanatu, kartę zaliczeniowo - egzaminacyjną z wpisanymi ocenami przez osoby prowadzące dany przedmiot, legitymację studencką, a także 1 egzemplarz pracy magisterskiej do wglądu przez Komisję egzaminacyjną. Po zakończonym egzaminie praca magisterska będzie Państwu zwrócona.
Pozostałe zasady przeprowadzenia egzaminu pozostają bez zmian.

dr Zbigniew Kaptur
Prorektor ds. studenckich


ODBIÓR DYPLOMÓW WRAZ Z SUPLEMENTAMI - KOSMETOLOGIA I STOPNIA NIESTACJONARNA (obrona odbyła się 29.06.2024r.)

Szanowni Państwo,

zapraszamy do dziekanatu po odbiór dyplomów wraz z suplementami osoby, które zdały egzamin dyplomowy z kosmetologii I stopnia niestacjonarnej 29.06.2024r.

NR INDEKSU:
10977; 11065; 11217; 9839; 11294; 11223; 10743; 11280; 11162; 11038; 11139; 11113; 11096; 11215; 11173; 11025;
11209; 11240; 11036; 11263; 11210; 10583; 11157; 11177; 11072; 11336; 10982;10917; 11091; 10606; 11067; 10922;
11117; 10544; 11308; 11179; 11042; 11012; 11274; 10927; 11259; 11027; 11301; 10948; 11051; 11186; 10540; 10681; 11009;


UWAGA!

Szanowni Państwo,

ze względu na okres urlopowy, 8 lipca 2024r. odbędą się ostatnie konsultacje u mgr Doroty Zowczak.
Konsultacje odbywają się w poniedziałki od godz. 14:15 do 15:00 .


KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDAWANIA KART ZALICZENIOWO-EGZAMINACYJNYCH
NA SEMESTR LETNI
(NA SEMESTR II, IV, VI, VIII i X)ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024 ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W DZIEKANACIE UCZELNI OD 10 MAJA 2024 ROKU (PIĄTEK). DO ODBIORU KART UPOWAŻNIENI SĄ WYŁĄCZNIE: STAROSTOWIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP WZGLĘDNIE OSOBY REPREZENTUJĄCE CAŁOŚĆ OKREŚLONEJ GRUPY DYDAKTYCZNEJ.
WARUNKAMI WYSTAWIENIA KARTY DLA DANEGO STUDENTA I WYDANIA JEJ SĄ: 1/UREGULOWANE NA BIEŻĄCO OPŁATY ZA NAUKĘ: WŁĄCZNIE Z RATĄ CZESNEGO Z TERMINEM PŁATNOŚCI DO 05.05.2024 ROKU.W DANYM PRZYPADKU, JEŚLI JAKIEKOLWIEK DOKONANE PRZEZ STUDENTA PŁATNOŚCI BĘDĄ JESZCZE NIEZAKSIĘGOWANE PRZEZ KWESTURĘ Z JAKIŚ PRZYCZYN (GŁÓWNIE Z POWODU REGULOWANIA ICH W TERMINACH PÓŹNIEJSZYCH NIŻ JEST TO OKREŚLONE W HARMONOGRAMIE RAT STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO UMOWY), WYMAGANE BĘDZIE OKAZANIE STOSOWNYCH DOWODÓW WPŁATY.2/ WAŻNA DEKLARACJA DOTYCZĄCĄ UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) - WPŁACONA SKŁADKA ROCZNA W WYSOKOŚCI 50 ZŁ LUB OKAZANA ODPOWIEDNIA POLISA UBEZPIECZENIOWA;3/ UZYSKANIE KOMPLETU POZYTYWNYCH OCEN ZE WSZYSTKICH POPRZEDNICH SEMESTRÓW NAUKI;4/ ODEBRANIE I POSIADANIE LEGITYMACJI STUDENCKIEJ WSF WROCŁAW.


UWAGA! KOMUNIKAT W SPRAWIE WYMAGAŃ DOKUMENTOWYCH DOTYCZĄCYCH EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 DLA:
** STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW I STOPNIA**
i STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW II STOPNIA
NA KIERUNKU: KOSMETOLOGIA
W FORMIE STACJONARNEJ i NIESTACJONARNEJ
1/ DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ STUDENTA W DZIEKANACIE:
·KOMPLETNIE UZUPEŁNIONA KARTA ZALICZENIOWO-EGZAMINACYJNA Z SEMESTRU VI (STUDIA I STOPNIA) WZGL. SEMESTRU IV (STUDIA II STOPNIA) - DOKUMENT JEDYNIE DO OKAZANIA PRZEZ STUDENTA;
·3 OŚWIADCZENIA STUDENTA, PROTOKÓŁ KONTROLI ORYGINALNOŚCI PRACY I OPINIA PROMOTORA;
·PRACA DYPLOMOWA W FORMACIE WORD NAGRANA NA PŁYCIE CD ( PRACA DYPLOMOWA W WERSJI PAPIEROWEJ, W MIĘKKIEJ OPRAWIE, DRUK DWUSTRONNY, KLEJONY GRZBIET - JEST NATOMIAST DO PRZEKAZANIA DO BIBLIOTEKI);
·ZDJĘCIE DO DYPLOMU NA PŁYCIE CD;
·EWENTUALNE PODANIE DO PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA O WYDANIE ODPISU/-ÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM LUB/I NIEMIECKIM;
·EWENTUALNE POTWIERDZENIE OPŁATY W WYSOKOŚCI 20 ZŁ NA KONTO UCZELNI W PRZYPADKU WNIOSKOWANIA O TRZECI ODPIS POLSKI LUB DRUGI ODPIS OBCOJĘZYCZNY;
·EWENTUALNE POTWIERDZENIA OPŁACONYCH, A NIEZAKSIĘGOWANYCH JESZCZE OPŁAT CZESNEGO Z TERMINEM PŁATNOŚCI DO 05.07.2023 ROKU WŁĄCZNIE.
2/ DOKUMENTY WYDAWANE STUDENTOWI PRZEZ DZIEKANAT:
·KARTA OBIEGOWA Z 2 PIECZĄTKAMI (KWESTURA I DZIEKANAT). TRZECIA PIECZĄTKA JEST DO UZYSKANIA PRZEZ STUDENTA W BIBLIOTECE;
3/ DOKUMENTY WYMAGANE OD STUDENTA PRZEZ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ, UMOŻLIWIAJĄCE WEJŚCIE NA EGZAMIN DYPLOMOWY:
·KARTA OBIEGOWA Z 3 PIECZĄTKAMI (KWESTURA, DZIEKANAT I BIBLIOTEKA ).
·KOMPLETNIE UZUPEŁNIONA KARTA ZALICZENIOWO-EGZAMINACYJNA Z SEMESTRU VI (STUDIA I STOPNIA) WZGL. SEMESTRU IV (STUDIA II STOPNIA);
·LEGITYMACJA STUDENCKA;
·1 EGZEMPLARZ PRACY MAGISTERSKIEJ (DOTYCZY WYŁĄCZNIE STUDIÓW II STOPNIA!) W WERSJI PAPIEROWEJ DO WGLĄDU PRZEZ CZŁONKÓW KOMISJI EGZAMINACYJNEJ. PO EGZAMINIE KOMISJA ZWRACA OTRZYMANY, POWYŻSZY EGZEMPLARZ PRACY MAGISTERSKIEJ.


KOMUNIKAT W SPRAWIE WPISU NA SEMESTR ZIMOWY W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025 (UWAGA: dotyczy wyłącznie studentów już uczęszczających, ale niekończących studiów w roku akademickim 2023/2024!)
WPIS NA SEMESTR ZIMOWY (ODPOWIEDNIO: SEMESTR III, SEMESTR V, SEMESTR VII LUB SEMESTR IX)
ROKU AKADEMICKIEGO 2024/2025 NALEŻY DOKONAĆ NAJPÓŹNIEJ DO DNIA: 27 WRZEŚNIA 2024 R.(PIĄTEK):
( I i II rok, kosmetologia studia I stopnia - forma stacjonarna);( I, II, III i IV rok, fizjoterapia jednolite studia magisterskie - forma stacjonarna),
26 WRZEŚNIA 2024 R.(CZWARTEK):
( I i II rok, kosmetologia studia I stopnia - forma niestacjonarna);( I rok, kosmetologia studia II stopnia - forma niestacjonarny);( I, II, III i IV rok, fizjoterapia jednolite studia magisterskie - forma niestacjonarna),
STAROSTOWIE WZGLĘDNIE REPREZENTANCI POSZCZEGÓLNYCH GRUP DYDAKTYCZNYCH Z DANEGO ROCZNIKA I KIERUNKU SĄ ZOBOWIĄZANI DO DOSTARCZENIA DO DZIEKANATU UCZELNI NAJPÓŹNIEJ W POWYŻEJ PODANYM TERMINIE: ·KART ZALICZENIOWO-EGZAMINACYJNYCH Z KOMPLETNYMI WPISAMI OCEN I PODPISAMI NAUCZYCIELI.SPEŁNIENIE POWYŻSZYCH WARUNKÓW JEST PODSTAWĄ DO WPISANIA STUDENTA NA KOLEJNY SEMESTR. NIEDOTRZYMANIE POWYŻEJ PODANYCH TERMINÓW MOŻE STANOWIĆ DLA WŁADZ UCZELNI PODSTAWĘ DO SKREŚLENIA Z LISTY STUDENTÓW!


KOMUNIKAT W SPRAWIE SKŁADANIA PODAŃ O WPIS WARUNKOWY NA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2024/2025
Informujemy niniejszym, że w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej względnie ocen niedostatecznych z przedmiotu/-ów nieegzaminacyjnego/-ych w ramach semestru letniego roku akademickiego 2023/2024, w celu kontynuacji studiów i wpisania się na listę studentów semestru zimowego roku akademickiego 2024/2025, należy:

 • złożyć osobiście do Dziekanatu;
 • mailem (na adres poczty elektronicznej: sekretariat@wsf.wroc.pl lub dziekanat@wsf.wroc.pl dziekanat@wsf.wroc.pl);
 • pocztą tradycyjną,
  w terminie najpóźniej do:
 • 27.09.2024 roku (dla studiów stacjonarnych);
 • 27.09.2024 roku (dla studiów niestacjonarnych),
  stosowne podanie z prośbą o przyznanie wpisu warunkowego, skierowane do Prorektora ds. kształcenia, dr. Andrzeja Bugajskiego, na przedmiotowym uczelnianym druku, które jest do pobrania ze strony uczelni z zakładki: DLA STUDENTA-> DZIEKANAT-> WZORY PODAŃ -> PODANIE DO PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA.
  Warunkiem przyjęcia przez dziekanat takiego podania jest uzyskanie przez studenta:
 • w indeksie elektronicznym wpisu wszystkich ocen za semestr letni roku akademickiego 2023/2024;
 • zgody (poświadczonej na druku tego podania podpisem) nauczyciela prowadzącego określony przedmiot, którego ma dotyczyć wnioskowany przez studenta status wpisu warunkowego.
  W razie niespełnienia tego wymogu, Prorektor ds. kształcenia, będzie zmuszony, zgodnie z odpowiednimi zapisami Regulaminu Studiów WSF Wrocław, wydać w sprawie studenta, który nie dopełnił tego obowiązku, decyzję administracyjną o skreśleniu z listy studentów.
  W związku z powyższym, prosimy o potraktowanie sprawy jako bardzo ważnej i wręcz priorytetowej.

Załącznik do powyższego komunikatu:

Wyciąg z Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu, wydanego dnia 19.04.2022 roku i obowiązującego na czas nieokreślony od 01.10.2022 roku, z zapisem paragrafu 33 regulującym procedurę statusu: wpis warunkowy.
§ 33Wpis warunkowy1. Warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w semestrze następnym jest możliwe w przypadku:a) uzyskania zgody Prorektora do spraw kształcenia na powtarzanie przedmiotu niekończącego się egzaminem,b) uzyskania zgody Prorektora do spraw kształcenia na przedłużenie sesji zaliczeniowo - egzaminacyjnej.2. Student ma prawo ubiegać się o zgodę na wpis warunkowy na kolejny semestr wyłącznie w przypadku uzyskania minimum 80% punktów ECTS z poszczególnych przedmiotów w danym semestrze.3. Przyjmuje się zasadę zaokrąglenia do 0,49 punktu ECTS w dół, a od 0,5 punktu ECTS i więcej w górę.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może podjąć inną decyzję.5. W przypadku warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w semestrze następnym Prorektor do spraw kształcenia określa termin uzupełnienia zaliczeń i egzaminów, którego niedotrzymanie może prowadzić do skreślenia z listy studentów.


KOMUNIKAT W SPRAWIE PODAŃ O ZMIANĘ STATUSU OD SEMESTRU ZIMOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2024/2025
SKŁADANIE PODAŃ W SPRAWACH ZMIANY STATUSU STUDIÓW, W TYM O WZNOWIENIE (REAKTYWACJĘ) STUDIÓW - HARMONOGRAM PROCEDURY POSTĘPOWANIA :
OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UBIEGAĆ SIĘ OD KOLEJNEGO SEMESTRU ZIMOWEGO (ODPOWIEDNIO: OD SEMESTRU I, SEMESTRU III, SEMESTRU V, SEMESTRU VII LUB SEMESTRU IX) W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025 O ZMIANĘ STATUSU, W TYM O:
·WARUNKOWY WPIS;
·WZNOWIENIE STUDIÓW ZE SKREŚLENIA (REAKTYWACJĘ);
·POWTARZANIE PRZEDMIOTU/PRZEDMIOTÓW;
-POWRÓT Z URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO WZGLĘDNIE ZDROWOTNEGO;
·UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO WZGLĘDNIE ZDROWOTNEGO;
-ZMIANĘ FORMY STUDIÓW (ZE STACJONARNEJ NA NIESTACJONARNĄ; WZGLĘDNIE ODWROTNIE);
·PRZYZNANIE INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI STUDIÓW;
·PRZENIESIENIE Z INNEJ UCZELNI;
·INNE,
SĄ ZOBOWIĄZANE DO ZŁOŻENIA W DZIEKANACIE UCZELNI PODANIA (W PRZYPADKU WPISU WARUNKOWEGO, UDZIELENIA URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO WZGLĘDNIE ZDROWOTNEGO, ZMIANY FORMY STUDIÓW - WYŁĄCZNIE WRAZ Z KOMPLETNIE UZUPELNIONĄ KARTĄ ZALICZENIOWO-EGZAMINACYJNĄ ZA BIEŻĄCY SEMESTR LETNI NAUKI (ODPOWIEDNIO SEMESTR II , SEMESTR IV, SEMESTR VI, SEMESTR VIII)SKIEROWANEGO DO PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA
W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO:27 WRZEŚNIA 2024 R. (STUDIA I STOPNIA ORAZ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE - FORMA STACJONARNA) 26 WRZEŚNIA 2024 R. ( STUDIA I i II STOPNIA ORAZ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE - FORMA NIESTACJONARNA).

ROZPATRZENIE PODAŃ W FORMIE ZARZĄDZEŃ PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA NASTĄPI W DNIU:27 WRZEŚNIA 2024 R. ( DLA STUDIÓW I STOPNIA ORAZ STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH - FORMA STACJONARNA )26 WRZEŚNIA 2024 R. ( DLA STUDIÓW I i II STOPNIA ORAZ STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH - FORMA NIESTACJONARNA ).
KAŻDY STUDENT, UBIEGAJĄCY SIĘ O WZNOWIENIE STUDIÓW, MA OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA SIĘ DO DZIEKANATU Z KOMPLETEM WYMAGANYCH DOKUMENTÓW CELEM PODPISANIA UMOWY WZGLĘDNIE ANEKSU DO UMOWY Z UCZELNIĄ! PODPISANIE UMÓW WZGLĘDNIE ANEKSÓW DO UMOWY ODBĘDZIE SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

 • OD 24 WRZEŚNIA 2024 R. DO 27 WRZEŚNIA 2024 R. WŁĄCZNIE
  (STUDIA I STOPNIA ORAZ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE - FORMA STACJONARNA);
  · OD 24 WRZEŚNIA 2024 R. DO 26 WRZEŚNIA 2024 R. WŁĄCZNIE
  ( STUDIA I i II STOPNIA ORAZ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE, FORMA NIESTACJONARNA).

UWAGA!

Szanowni Państwo,

ze względu na okres urlopowy, 8 lipca 2024r. odbędą się ostanie konsultacje u mgr Doroty Zowczak.
Konsultacje odbywają się w poniedziałki od godz. 14:15 do 15:00 .


Szanowni Państwo,

przypominamy, iż w tytule płatności za usługi edukacyjne, m.in.: czesne, legitymację, wpis warunkowy należy wpisać:

 • imię, nazwisko, nr indeksu oraz rodzaj usługi edukacyjnej, np. Jan Kowalski 1234, czesne
 • nie należy łączyć płatności za czesne z płatnościami za inne usługi
 • płatności proszę dokonywać na konto: Santander Bank Polska S.A. O/Wrocław, 41 1090 1522 0000 0000 5215 8161

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻANIA WAŻNOŚCI LEGITYMACJI NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024
DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO, DRUGIEGO, TRZECIEGO, CZWARTEGO I PIĄTEGO ROKU STUDIÓW OBU KIERUNKÓW: FIZJOTERAPIA I KOSMETOLOGIA
ROZPOCZNIE SIĘ W DZIEKANACIE UCZELNI POCZĄWSZY OD PIĄTKU, 15 MARCA 2024 ROKU.

WARUNKAMI OTRZYMANIA HOLOGRAMU (Z DATĄ WAŻNOŚCI: 31.10.2024 ROKU) NA LEGITYMACJI SĄ:

 • OPŁACONE NA BIEŻĄCO WSZYSTKIE RATY CZESNEGO ZA NAUKĘ:

 • ZALICZENIE POPRZEDNIEGO SEMESTRU ZIMOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024;

 • ROZLICZENIE EWENTUALNIE PRZYZNANEGO DO 31.03.2024 ROKU STATUSU: WPIS WARUNKOWY NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024;

 • AKTUALNA DEKLARACJA UBEZPIECZENIOWA OD NASTĘPSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW NNW (SZCZEGÓŁY- POR. OSOBNE KOMUNIKAT W TEJ SPRAWIE).
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT Z DNIA 05.01.2024 ROKU
W SPRAWIE WYMAGAŃ DOKUMENTOWYCH DOTYCZĄCYCH EGZAMINÓW MAGISTERSKICH W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 DLA STUDENTÓW V ROKU JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKU: FIZJOTERAPIA W FORMIE STACJONARNEJ I NIESTACJONARNEJ*

1 / DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ STUDENTA W DZIEKANACIE:*

- KOMPLETNIE UZUPEŁNIONA KARTA ZALICZENIOWO-EGZAMINACYJNA Z SEMESTRU IX;
- 3 OŚWIADCZENIA STUDENTA, PROTOKÓŁ KONTROLI ORYGINALNOŚCI PRACY I OPINIA PROMOTORA;
- PRACA MAGISTERSKA W FORMACIE WORD NAGRANA NA PŁYCIE CD ( PRACA MAGISTERSKA W WERSJI PAPIEROWEJ, W MIĘKKIEJ OPRAWIE, DRUK DWUSTRONNY, KLEJONY GRZBIET - JEST NATOMIAST DO PRZEKAZANIA DO BIBLIOTEKI);
- ZDJĘCIE DO DYPLOMU NA PŁYCIE CD;
- EWENTUALNE PODANIE DO PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA O WYDANIE ODPISU/-ÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM LUB/I NIEMIECKIM;
- EWENTUALNE POTWIERDZENIE OPŁATY W WYSOKOŚCI 20 ZŁ NA KONTO UCZELNI W PRZYPADKU WNIOSKOWANIA O TRZECI ODPIS POLSKI LUB DRUGI ODPIS OBCOJĘZYCZNY;
- EWENTUALNE POTWIERDZENIA OPŁACONYCH, A NIEZAKSIĘGOWANYCH JESZCZE OPŁAT CZESNEGO Z TERMINEM PŁATNOŚCI DO 05.02.2024 ROKU WŁĄCZNIE.

2/ DOKUMENTY WYDAWANE STUDENTOWI PRZEZ DZIEKANAT:*

- KARTA OBIEGOWA Z 2 PIECZĄTKAMI (KWESTURA I DZIEKANAT). TRZECIA PIECZĄTKA JEST DO UZYSKANIA PRZEZ STUDENTA W BIBLIOTECE;

 • KARTA EGZAMINACYJNA Z SEMESTRU IX Z PRZEDMIOTEM; SEMINARIUM MAGISTERSKIE - EGZAMIN.

3/ DOKUMENTY WYMAGANE OD STUDENTA PRZEZ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ, UMOŻLIWIAJĄCE WEJŚCIE NA EGZAMIN MAGISTERSKI:*

- KARTA OBIEGOWA Z 3 PIECZĄTKAMI (KWESTURA, DZIEKANAT I BIBLIOTEKA ).

 • KARTA EGZAMINACYJNA Z SEMESTRU IX Z PRZEDMIOTEM: SEMINARIUM MAGISTERSKIE - EGZAMIN;
 • LEGITYMACJA STUDENCKA;
 • 1 EGZEMPLARZ PRACY MAGISTERSKIEJ W WERSJI PAPIEROWEJ DO WGLĄDU PRZEZ CZŁONKÓW KOMISJI EGZAMINACYJNEJ. PO EGZAMINIE KOMISJA ZWRACA OTRZYMANY, POWYŻSZY EGZEMPLARZ PRACY MAGISTERSKIEJ.

Szanowni Państwo,

konsultacje u mgr Doroty Zowczak odbywają się w środy od godz. 11:00 do 11:45.


Szanowni Państwo,

przypominamy, iż w tytule płatności za usługi edukacyjne, m.in.: czesne, legitymację, wpis warunkowy należy wpisać:

 • imię, nazwisko, nr indeksu oraz rodzaj usługi edukacyjnej, np. Jan Kowalski 1234, czesne
 • nie należy łączyć płatności za czesne z płatnościami za inne usługi
 • płatności proszę dokonywać na konto: Santander Bank Polska S.A. O/Wrocław, 41 1090 1522 0000 0000 5215 816

KOMUNIKAT UCZELNIANEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ
Z DNIA 30.11.2023 ROKU
W SPRAWIE WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

STUDENCI, KTÓRZY WNIOSKOWALI W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA STYPENDIALNEGO,
BĘDĄ MIELI MOŻLIWOŚĆ ODEBRANIA W DZIEKANACIE UCZELNI POCZĄWSZY OD CZWARTKU, 30 LISTOPADA 2023 ROKU
(TJ. OD DATY WYDANIA PRZEZ PROREKTORA DS. STUDENCKICH ZARZĄDZENIA W TEJ SPRAWIE, KTÓRE JEST UMIESZCZONE NA STRONIE UCZELNI W ZAKŁADCE: DLA STUDENTA-> ZARZĄDZENIA REKTORA ROK AKADEMICKI 2023/2024)
PRZEDMIOTOWEJ (POZYTYWNEJ WZGLĘDNIE NEGATYWNEJ) DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ UCZELNIANEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ.
W PRZYPADKU NIEPRZYZNANIA DANEMU STUDENTOWI ŚWIADCZENIA STYPENDIALNEGO,
ODEBRANIE TAKIEJ DECYZJI JEST WARUNKIEM NIEZBĘDNYM STANOWIĄCYM PODSTAWĘ DO EWENTUALNEGO WNIESIENIA DO ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ WNIOSKU O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY,
NAJPÓŹNIEJ DO CZWARTKU, 14 GRUDNIA 2023 ROKU, TJ. W CIĄGU 14 DNI OD DATY WYDANIA STYPENDIALNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ.

Polisa NNW na rok akademicki 2023/2024

KOMUNIKAT W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) DLA STUDENTÓW WSF WROCŁAW
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1991 r. w sprawie obowiązku objęcia przez daną uczelnię swoich studentów ubezpieczeniem NNW, Dziekanat przypomina o powinności ciążącej na wszystkich uczęszczających studentach WSF Wrocław, którzy w bieżącym roku akademickim 2023/2024 mają obowiązek odbycia praktyk studenckich,
w sprawie złożenia w szóstej turze najwcześniej od piątku, 01.03.2024 r., a najpóźniej do środy, 27.03.2024 r.,
deklaracji w sprawie ubezpieczenia NNW na okres minimum do końca bieżącego roku akademickiego, tj. do dnia 30.09.2024 r.
W tym przypadku istnieją dwie możliwości załatwienia tej deklaracji poprzez:
1/ okazanie kopii odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej NNW zawartej przez studenta we własnym zakresie w dowolnej firmie ubezpieczeniowej.
2/ wykupienie tej polisy za pośrednictwem WSF w firmie UNIQA poprzez wpłacenie w dziekanacie w gotówce składki rocznej w kwocie 50 zł indywidualnie lub za pośrednictwem reprezentującego danego studenta starosty określonej grupy dydaktycznej względnie całego rocznika studiów na określonym kierunku i wpisanie swoich podstawowych danych osobowych na odpowiedniej liście do ubezpieczenia ( do pobrania w dziekanacie indywidualnie lub przez starostów grup względnie całych roczników ). Każdy student lub reprezentujący go starosta grupy dydaktycznej względnie całego rocznika studiów na określonym kierunku otrzyma następnie od dziekanatu potwierdzenie wpłaty w formie listy osób zgłoszonych z danej grupy dydaktycznej względnie z całego rocznika studiów na określonym kierunku do ubezpieczenia NNW oraz kopię przedmiotowego dokumentu wykupionej polisy ubezpieczeniowej NNW.
** UWAGA !**
Brak złożonej deklaracji dotyczącej ubezpieczenia skutkuje:
- niewydaniem nowym, rozpoczynającym dopiero naukę od 01.10.2023 r., studentom legitymacji studenckiej
(dotyczy studentów I roku)
względnie
- nieprzedłużeniem ważności legitymacji studentom uczęszczającym już przed 01.10.2023 r.
(dotyczy studentów II, III, IV i V roku).

Poniżej lista studentów (podanych wg ich numerów umów i z podziałem na poszczególne roczniki), którzy do dzisiaj, tj. od dnia 03.10.2023 r. do 22.03.2024 r. nie złożyli stosownej deklaracji:
1/ I ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STACJONARNE
-
2/ II ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STACJONARNE
** -**
3/ III ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STACJONARNE
-
4/ IV ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STACJONARNE
-
5/ V ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STACJONARNE
-
6/ I ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE
-

7/ II ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE
-
8/ III ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE
-
9/ IV ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE
-
10/ V ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE
-

11/ I ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA STACJONARNE
** -**
12/ II ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA STACJONARNE
** -**
13/ III ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA STACJONARNE
-
14/ I ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA NIESTACJONARNE
-

15/ II ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA NIESTACJONARNE
11723, 11546
16/ III ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA NIESTACJONARNE
11308
17/ I ROK KOSMETOLOGIA II STOPNIA NIESTACJONARNE
-
18/ II ROK KOSMETOLOGIA II STOPNIA NIESTACJONARNE
-


PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ODEBRANIA LEGITYMACJI STUDENCKIEJ JAKO DOKUMENTU POŚWIADCZAJĄCEGO STATUS STUDENTA, KTÓRY OBLIGATORYJNIE NALEŻY POSIADAĆ, BĘDĄC STUDENTEM WYŻSZEJ SZKOŁY FIZJOTERAPII Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU.
PONIŻEJ LISTA STUDENTÓW (Z ICH NUMERAMI INDEKSÓW), KTÓRZY DO TEJ PORY, TJ. DO DNIA 24.05.2024 ROKU, JESZCZE NIE ODEBRALI W DZIEKANACIE SWOJEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ:

10172

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż w tytule płatności za usługi edukacyjne, m.in.: czesne, legitymację, wpis warunkowy należy wpisać:

 • imię, nazwisko, nr indeksu oraz rodzaj usługi edukacyjnej, np. Jak Kowalski 1234, czesne
 • nie należy łączyć płatności za czesne z płatnościami za inne usługi
 • płatności proszę dokonywać na konto: Santander Bank Polska S.A. O/Wrocław, 41 1090 1522 0000 0000 5215 8161

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDAWANIA LEGITYMACJI STUDENCKICH

UWAGA! STUDENCI PIERWSZYCH ROCZNIKÓW STUDIÓW ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024!

W DZIEKANACIE UCZELNI OD 9 LISTOPADA 2023 ROKU (CZWARTEK) WYDAWANA BĘDZIE PIERWSZA, DRUGA I TRZECIA TURA LEGITYMACJI STUDENCKICH DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW PIERWSZYCH ROCZNIKÓW OBU KIERUNKÓW (FIZJOTERAPIA I KOSMETOLOGIA) ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023, KTÓRZY PODPISALI UMOWĘ Z UCZELNIĄ
W OKRESIE OD 4 LIPCA 2023 DO 13 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU WŁĄCZNIE Z NADANYMI NUMERAMI UMÓW: OD 11732 DO 12025 WŁĄCZNIE WARUNKAMI OTRZYMANIA LEGITYMACJI STUDENCKIEJ Z NAKLEJONYM HOLOGRAMEM SEMESTRALNYM
(Z DATĄ WAŻNOŚCI 31.03.2024) SĄ:

 • OKAZANIE DOWODU WPŁATY ZA LEGITYMACJĘ W KWOCIE 22 ZŁ (W PRZYPADKU JEJ NIEZAKSIĘGOWANIA PRZEZ UCZELNIĘ)
 • AKTUALNA DEKLARACJA UBEZPIECZENIOWA OD NASTĘPSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW (SZCZEGÓŁY - POR. OSOBNY KOMUNIKAT W TEJ SPRAWIE)

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ODEBRANIA LEGITYMACJI JAKO DOKUMENTU POŚWIADCZAJĄCEGO STATUS STUDENTA, KTÓRY OBLIGATORYJNIE NALEŻY POSIADAĆ, BĘDĄC STUDENTEM WYŻSZEJ SZKOŁY FIZJOTERAPII Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU:


Dyżur psychologiczny - w każdy piątek w godzinach 12:00 - 14:00

Gabinet psychologiczny znajduje się na I piętrze w gabinecie 120.

W celu umównienia się na konsultacje psychologiczne w formie stacjonarnej lub online, prosimy o kontakt mailowy: kontaktpsychodietetyk@gmail.com

Pamiętajcie, że konsultacje są w pełni bezpłatne i anonimowe.
Jeżeli macie problem, doświadczacie kryzysu, cierpicie z powodu zaburzeń odżywiania lub innych dolegliwości, to wystarczy zgłosić się do psychologa.

W razie pytań lub ustalenia innych godzin prosimy o kontakt z psychologiem:*
mgr Wiktor Czamara
mail: kontaktpsychodietetyk@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------*

--------------------------------------
STUDENCIE V ROKU
KIERUNKU FIZJOTERAPII,
ABY UZYSKAĆ DYPLOM:

 • 1. UDAJ SIĘ DO DZIEKANATU PO ODBIÓR KARTY ZALICZENIOWEJ ORAZ OBIEGÓWKI,*

 • 2. UDAJ SIĘ DO KIEROWNIKA PRAKTYK PO WPIS DO KARTY ZALICZENIOWEJ,*

 • 3. UDAJ SIĘ DO BIBLIOTEKI PODBIC OBIEGÓWKĘ,*

** 4. UDAJ SIĘ DO DZIEKANATU PODBIĆ OBIEGÓWKĘ,***

5. ZDAJ OBIEGÓWKĘ, KARTĘ ZALICZENIOWĄ ORAZ LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ*
** (W DZIEKANACIE),***

6. CZEKAJ NA INFORMACJĘ O MOŻLIWOŚCI ODBIORU DYPLOMU ( https://wsf.wroc.pl/aktualnosci-ogolne/ )*

PTK. 2. i 3. w dowolnej kolejności,*
** DO 30 DNI OD PTK. 5***

SZANOWNI PAŃSTWO*

w okresie września 2023 konsultacje u mgr Doroty Zowczak są możliwe po wcześniejszym umówieniu się przez platformę .

___

KOMUNIKAT W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STUDENTOM WSF ŚWIADCZEŃ STYPENDIALNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024
UWAGA STUDENCI WSZYSTKICH ROCZNIKÓW STUDIÓW!
WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO/ SOCJALNEGO W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI, REKTORA DLA WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ STUDENTÓW ORAZ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 MOŻNA SKŁADAĆ W DZIEKANACIE WSF W NASTĘPUJACYM, NIEPRZEKRACZALNYM OKRESIE: OD WTORKU, 10 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU
DO WTORKU, 31 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU, WŁĄCZNIE.
Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego/socjalnego w zwiększonej wysokości bez załączników (m.in. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2022 r., Zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o uiszczonych składach na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2022 r. od pełnoletnich członków rodziny) NIE będą przyjmowane!
Wnioski o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnością bez załącznika (tj. kserokopii zaświadczenia potwierdzającego lekki stopień niepełnosprawności - oryginał dokumentu do wglądu) NIE będą przyjmowane.
Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla wyróżniających się studentów są przyjmowane bez załączników ( z wyjątkiem osób, które kontynuują naukę na I roku studiów II stopnia w WSF po ukończeniu studiów I stopnia na innej uczelni ; te osoby są zobowiązane do załączenia zaświadczenia o średniej ocen z dwóch ostatnich semestrów nauki z poprzedniej uczelni, wraz ze skalą oceniania). Natomiast osoby z dodatkowymi osiągnięciami zobligowane są załączyć Zaświadczenia, Dyplomy, Certyfikaty potwierdzające osiągnięcia naukowe, sportowe , artystyczne).
Stypendium socjalne/ socjalne w zwiększonej wysokości jest przyznawane na cały rok akademicki.

Stypendium rektora dla wyróżniających się studentów jest przyznawane na cały rok akademicki. Stypendium dla osób z niepełnosprawnością przyznawane jest na cały rok akademicki lub na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli kończy się w trakcie roku akademickiego).

KOMUNIKAT PKA Z DNIA 13.08.2021 ROKU 

-------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UWAGA!
Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia na kierunku w zakresie fizjoterapii: KOMUNIKAT MNISZW


UWAGA!

PRZYPOMINAMY, IŻ W TYTULE PŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE, M.IN.: CZESNE, LEGITYMACJĘ NALEŻY WPISAĆ:

 • IMIĘ, NAZWISKO, NR ALBUMU STUDENTA ORAZ RODZAJ USŁUGI EDUKACYJNEJ
 • NIE NALEŻY ŁĄCZYĆ PŁATNOŚCI ZA CZESNE Z PŁATNOŚCIAMI ZA INNE USŁUGI, M.IN. WYDANIE LEGITYMACJI STUDENCKIEJ.
 • PŁATNOŚCI NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO: SANTANDER BANK POLSKA S.A. O/Wrocław, 41 1090 1522 0000 0000 5215 8161

Uwaga!

Zasady wystawiania faktur za czesne.
>>czytaj więcej<<


Konsultacje:
Prorektor ds. kształcenia dr Andrzej Bugajski: czwartek w godz. od 15:00 do 16:00Logowanie dla studentów I roku WSF

UWAGA!!!
Logowanie dla studentów I roku będzie aktywne od lutego 2024 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1188) oraz Uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Fizjoterapii nr 10/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. został wprowadzony indeks elektroniczny dla studentów I roku.
Indeks elektroniczny dostępny jest po zalogowaniu na stronie www.wsf.wroc.pl.

Zalogowanie będzie możliwe po wpisaniu w prawym górnym rogu danych logowania i wciśnięciu przycisku "zaloguj się " .

 • W polu nazwa użytkownika należy podać czterocyfrowy względnie pięciocyfrowy numer umowy.
 • W polu hasło należy wprowadzić 5 ostatnich cyfr numeru PESEL.