Aktualności


Aktualności ogólne

`---

UWAGA!

Dni i godziny urzędowania Dziekanatu uczelni:

 • codziennie (od poniedziałku do soboty) 10:00 - 15:00

 • w niedziele: NIECZYNNE


UWAGA!

Dnia 06 czerwca 2023r. (wtorek) konsultacje u mgr Doroty Zowczak są odwołane.


Wydawanie kart zaliczeniowo - egzaminacyjnych
WYDAWANIE KART ZALICZENIOWO-EGZAMINACYJNYCH NA SEMESTR LETNI (SEMESTR II, IV, VI, VIII i X)ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023 ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W DZIEKANACIE UCZELNI OD 12 MAJA 2023 ROKU (PIĄTEK). DO ODBIORU KART UPOWAŻNIENI SĄ WYŁĄCZNIE: STAROSTOWIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP WZGLĘDNIE OSOBY REPREZENTUJĄCE CAŁOŚĆ OKREŚLONEJ GRUPY DYDAKTYCZNEJ.
WARUNKAMI WYSTAWIENIA KARTY DLA DANEGO STUDENTA I WYDANIA JEJ SĄ:
1/ UREGULOWANE NA BIEŻĄCO OPŁATY ZA NAUKĘ: WŁĄCZNIE Z RATĄ CZESNEGO Z TERMINEM PŁATNOŚCI DO 05.05.2023 ROKU.
W DANYM PRZYPADKU, JEŚLI JAKIEKOLWIEK DOKONANE PRZEZ STUDENTA PŁATNOŚCI BĘDĄ JESZCZE NIEZAKSIĘGOWANE PRZEZ KWESTURĘ Z JAKIŚ PRZYCZYN (GŁÓWNIE Z POWODU REGULOWANIA ICH W TERMINACH PÓŹNIEJSZYCH NIŻ JEST TO OKREŚLONE W HARMONOGRAMIE RAT STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO UMOWY), WYMAGANE BĘDZIE OKAZANIE STOSOWNYCH DOWODÓW WPŁATY.
2/ WAŻNA DEKLARACJA DOTYCZĄCĄ UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) - WPŁACONA SKŁADKA ROCZNA W WYSOKOŚCI 50 ZŁ LUB OKAZANA ODPOWIEDNIA POLISA UBEZPIECZENIOWA;3/ UZYSKANIE KOMPLETU POZYTYWNYCH OCEN ZE WSZYSTKICH POPRZEDNICH SEMESTRÓW NAUKI;4/ ODEBRANIE I POSIADANIE LEGITYMACJI STUDENCKIEJ WSF WROCŁAW.


UWAGA! KOMUNIKAT W SPRAWIE WYMAGAŃ DOKUMENTOWYCH DOTYCZĄCYCH EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH DLA STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW I STOPNIA i STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW II STOPNIA
NA KIERUNKU: KOSMETOLOGIA W FORMIE STACJONARNEJ i NIESTACJONARNEJ**
1/ DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ STUDENTA W DZIEKANACIE:
· KOMPLETNIE UZUPEŁNIONA KARTA ZALICZENIOWO-EGZAMINACYJNA Z SEMESTRU VI(STUDIA I STOPNIA) WZGL. SEMESTRU IV(STUDIA II STOPNIA) - DOKUMENT JEDYNIE DO OKAZANIA PRZEZ STUDENTA;
3 OŚWIADCZENIA STUDENTA, PROTOKÓŁ KONTROLI ORYGINALNOŚCI PRACY I OPINIA PROMOTORA;
· PRACA DYPLOMOWA W FORMACIE WORD NAGRANA NA PŁYCIE CD ( PRACA DYPLOMOWA W WERSJI PAPIEROWEJ, W MIĘKKIEJ OPRAWIE, DRUK DWUSTRONNY, KLEJONY GRZBIET - JEST NATOMIAST DO PRZEKAZANIA DO BIBLIOTEKI);
· ZDJĘCIE DO DYPLOMU NA PŁYCIE CD;
· EWENTUALNE PODANIE DO PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA O WYDANIE ODPISU/-ÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM LUB/I NIEMIECKIM;
· EWENTUALNE POTWIERDZENIE OPŁATY W WYSOKOŚCI 20 ZŁ NA KONTO UCZELNI W PRZYPADKU WNIOSKOWANIA O TRZECI ODPIS POLSKI LUB DRUGI ODPIS OBCOJĘZYCZNY;
· EWENTUALNE POTWIERDZENIA OPŁACONYCH, A NIEZAKSIĘGOWANYCH JESZCZE OPŁAT CZESNEGO Z TERMINEM PŁATNOŚCI DO 05.07.2023 ROKU WŁĄCZNIE.
2/ DOKUMENTY WYDAWANE STUDENTOWI PRZEZ DZIEKANAT:
· KARTA OBIEGOWA Z 2 PIECZĄTKAMI (KWESTURA I DZIEKANAT). TRZECIA PIECZĄTKA JEST DO UZYSKANIA PRZEZ STUDENTA W BIBLIOTECE;
3/ DOKUMENTY WYMAGANE OD STUDENTA PRZEZ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ, UMOŻLIWIAJĄCE WEJŚCIE NA EGZAMIN DYPLOMOWY:
· KARTA OBIEGOWA Z 3 PIECZĄTKAMI (KWESTURA, DZIEKANAT I BIBLIOTEKA ).
· KOMPLETNIE UZUPEŁNIONA KARTA ZALICZENIOWO-EGZAMINACYJNA Z SEMESTRU VI(STUDIA I STOPNIA) WZGL. SEMESTRU IV(STUDIA II STOPNIA);
· LEGITYMACJA STUDENCKA;
· 1 EGZEMPLARZ PRACY MAGISTERSKIEJ (DOTYCZY WYŁĄCZNIE STUDIÓW II STOPNIA!) W WERSJI PAPIEROWEJ DO WGLĄDU PRZEZ CZŁONKÓW KOMISJI EGZAMINACYJNEJ. PO EGZAMINIE KOMISJA ZWRACA OTRZYMANY, POWYŻSZY EGZEMPLARZ PRACY MAGISTERSKIEJ.
__

Komunikat w sprawie wpisu na semestr zimowy w roku akademickim 2023/2024 (uwaga: dotyczy wyłącznie studentów niekończących studia w roku akademickim 2022/2023!)
WPIS NA SEMESTR ZIMOWY (ODPOWIEDNIO SEMESTR III WZGLĘDNIE SEMESTR V WZGLĘDNIE SEMESTR VII WZGLĘDNIE SEMESTR IX) ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024 NALEŻY DOKONAĆ NAJPÓŹNIEJ DO DNIA:29 WRZEŚNIA 2023 R.(PIĄTEK):( I i II rok, kosmetologia studia I stopnia - forma stacjonarna);( I, II, III i IV rok, fizjoterapia jednolite studia magisterskie - forma stacjonarna),28 WRZEŚNIA 2023 R.(CZWARTEK):( I i II rok, kosmetologia studia I stopnia - forma niestacjonarna);( I rok, kosmetologia studia II stopnia - forma niestacjonarny);( I, II, III i IV rok, fizjoterapia jednolite studia magisterskie - forma niestacjonarna),
STAROSTOWIE WZGLĘDNIE REPREZENTANCI POSZCZEGÓLNYCH GRUP DYDAKTYCZNYCH Z DANEGO ROCZNIKA I KIERUNKU SĄ ZOBOWIĄZANI DO DOSTARCZENIA DO DZIEKANATU UCZELNI NAJPÓŹNIEJ W POWYŻEJ PODANYM TERMINIE: ·KART ZALICZENIOWO-EGZAMINACYJNYCH Z KOMPLETNYMI WPISAMI OCEN I PODPISAMI NAUCZYCIELI.SPEŁNIENIE POWYŻSZYCH WARUNKÓW JEST PODSTAWĄ DO WPISANIA STUDENTA NA KOLEJNY SEMESTR. NIEDOTRZYMANIE POWYŻEJ PODANYCH TERMINÓW MOŻE STANOWIĆ DLA WŁADZ UCZELNI PODSTAWĘ DO SKREŚLENIA Z LISTY STUDENTÓW!


KOMUNIKAT W SPRAWIE SKŁADANIA PODAŃ O WPIS WARUNKOWY NA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024
Informujemy niniejszym, że w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej względnie ocen niedostatecznych z przedmiotu/-ów nieegzaminacyjnego/-ych w ramach semestru letniego roku akademickiego 2022/2023, w celu kontynuacji studiów i wpisania się na listę studentów semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024, należy:

 • złożyć osobiście do Dziekanatu;
 • mailem (na adres poczty elektronicznej: dziekanat@wsf.wroc.pl);
 • pocztą tradycyjną,
  w terminie najpóźniej do:
 • 29.09.2023 roku (dla studiów stacjonarnych);
 • 28.09.2023 roku (dla studiów niestacjonarnych),
  stosowne podanie z prośbą o przyznanie wpisu warunkowego, skierowane do Prorektora ds. kształcenia, dr. Andrzeja Bugajskiego, na przedmiotowym uczelnianym druku, które jest do pobrania ze strony uczelni z zakładki: DLA STUDENTA-> DZIEKANAT-> WZORY PODAŃ -> PODANIE DO PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA.
  Warunkiem przyjęcia przez dziekanat takiego podania jest uzyskanie przez studenta:
 • w indeksie elektronicznym wpisu wszystkich ocen za semestr letni roku akademickiego 2022/2023;
 • zgody (poświadczonej na druku tego podania podpisem) nauczyciela prowadzącego określony przedmiot, którego ma dotyczyć wnioskowany przez studenta status wpisu warunkowego.
  W razie niespełnienia tego wymogu, Prorektor ds. kształcenia, będzie zmuszony, zgodnie z odpowiednimi zapisami Regulaminu Studiów WSF Wrocław, wydać w sprawie studenta, który nie dopełnił tego obowiązku, decyzję administracyjną o skreśleniu z listy studentów.
  W związku z powyższym, prosimy o potraktowanie sprawy jako bardzo ważnej i wręcz priorytetowej.

Załącznik do powyższego komunikatu:

Wyciąg z Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu, wydany dnia 19.04.2022 roku i obowiązujący na czas nieokreślony od 01.10.2022 roku, z zapisem paragrafu 33 regulującym procedurę statusu: wpis warunkowy.
§ 33Wpis warunkowy1. Warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w semestrze następnym jest możliwe w przypadku:a) uzyskania zgody Prorektora do spraw kształcenia na powtarzanie przedmiotu niekończącego się egzaminem,b) uzyskania zgody Prorektora do spraw kształcenia na przedłużenie sesji zaliczeniowo - egzaminacyjnej.2. Student ma prawo ubiegać się o zgodę na wpis warunkowy na kolejny semestr wyłącznie w przypadku uzyskania minimum 80% punktów ECTS z poszczególnych przedmiotów w danym semestrze.3. Przyjmuje się zasadę zaokrąglenia do 0,49 punktu ECTS w dół, a od 0,5 punktu ECTS i więcej w górę.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może podjąć inną decyzję.5. W przypadku warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w semestrze następnym Prorektor do spraw kształcenia określa termin uzupełnienia zaliczeń i egzaminów, którego niedotrzymanie może prowadzić do skreślenia z listy studentów.


Komunikat w sprawie podań o zmianę statusu od semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024
Zmiany statusu/ reaktywacja - wymagania SKŁADANIE PODAŃ W SPRAWACH ZMIANY STATUSU STUDIÓW, W TYM O WZNOWIENIE (REAKTYWACJĘ) STUDIÓW - HARMONOGRAM PROCEDURY POSTĘPOWANIA :
OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UBIEGAĆ SIĘ OD KOLEJNEGO SEMESTRU ZIMOWEGO (ODPOWIEDNIO OD SEMESTRU I WZGLĘDNIE SEMESTRU III WZGLĘDNIE SEMESTRU V WZGLĘDNIE SEMESTRU VII WZGLĘDNIE SEMESTRU IX ) W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 O ZMIANĘ STATUSU, W TYM O:
·WARUNKOWY WPIS;
·WZNOWIENIE STUDIÓW ZE SKREŚLENIA (REAKTYWACJĘ);
·POWTARZANIE PRZEDMIOTU/PRZEDMIOTÓW (POWRÓT Z URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO WZGLĘDNIE ZDROWOTNEGO);
·UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO WZGLĘDNIE ZDROWOTNEGO;
-ZMIANĘ FORMY STUDIÓW (ZE STACJONARNEJ NA NIESTACJONARNĄ; WZGLĘDNIE ODWROTNIE);
·PRZYZNANIE INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI STUDIÓW;
·PRZENIESIENIE Z INNEJ UCZELNI;
·INNE,
SĄ ZOBOWIĄZANE DO ZŁOŻENIA W DZIEKANACIE UCZELNI PODANIA (W PRZYPADKU WPISU WARUNKOWEGO, UDZIELENIA URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO WZGLĘDNIE ZDROWOTNEGO, ZMIANY FORMY STUDIÓW - WYŁĄCZNIE WRAZ Z KOMPLETNIE UZUPELNIONĄ KARTĄ ZALICZENIOWO-EGZAMINACYJNĄ ZA BIEŻĄCY SEMESTR LETNI NAUKI - ODPOWIEDNIO SEMESTR II WZGLĘDNIE IV WZGLĘDNIE SEMESTR VI WZGLĘDNIE SEMESTR VIII)SKIEROWANEGO DO PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA
W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO:29 WRZEŚNIA 2023 R. (STUDIA I STOPNIA ORAZ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE, FORMA STACJONARNA) 28 WRZEŚNIA 2023 R. ( STUDIA I i II STOPNIA ORAZ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE, FORMA NIESTACJONARNA).
ROZPATRZENIE PODAŃ W FORMIE ZARZĄDZEŃ PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA NASTĄPI W DNIU:29 WRZEŚNIA 2023 R. ( DLA STUDIÓW I STOPNIA ORAZ STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH, FORMA STACJONARNA )28 WRZEŚNIA 2023 R. ( DLA STUDIÓW I i II STOPNIA ORAZ STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH, FORMA NIESTACJONARNA ).
KAŻDY STUDENT, UBIEGAJĄCY SIĘ O WZNOWIENIE STUDIÓW, MA OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA SIĘ DO DZIEKANATU Z KOMPLETEM WYMAGANYCH DOKUMENTÓW CELEM PODPISANIA UMOWY WZGLĘDNIE ANEKSU DO UMOWY Z UCZELNIĄ! PODPISANIE UMÓW WZGLĘDNIE ANEKSÓW DO UMOWY ODBĘDZIE SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:
· OD 26 WRZEŚNIA 2023 R. DO 29 WRZEŚNIA 2023 R. WŁĄCZNIE (STUDIA I STOPNIA ORAZ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE, FORMA STACJONARNA); · OD 26 WRZEŚNIA 2023 R. DO 28 WRZEŚNIA 2023 R. WŁĄCZNIE ( STUDIA I i II STOPNIA ORAZ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE, FORMA NIESTACJONARNA).


UWAGA

Osoby, które posiadają poniższy nr umowy (indeksu), proszeni są o pilny kontakt z kierownikiem praktyk zawodowych WSF mgr Dorotą Zowczak.
Nr umowy (indeksu):
** 8727**
10424
10428
10697

UWAGA
Konsultacje u mgr Doroty Zowczak odbywają się we wtorki w godzinach 12:30 - 13:15 s. 32


PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023 ROZPOCZNIE SIĘ W DZIEKANACIE UCZELNI OD ŚRODY, 15 MARCA 2023 ROKU.

WARUNKAMI OTRZYMANIA HOLOGRAMU (Z DATĄ WAŻNOŚCI 31.10.2023) NA LEGITYMACJI SĄ:

 • OPŁACONE NA BIEŻĄCO WSZYSTKIE RATY CZESNEGO ZA NAUKĘ;

 • ZALICZENIE POPRZEDNIEGO SEMESTRU ZIMOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023;

 • ROZLICZENIE EWENTUALNIE PRZYZNANEGO DO 31.03.2023 ROKU STATUSU: „WPIS WARUNKOWY” NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023;

 • AKTUALNA DEKLARACJA UBEZPIECZENIOWA OD NASTĘPSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW NNW (SZCZEGÓŁY- POR. OSOBNE KOMUNIKAT W TEJ SPRAWIE)

----------------------------------------------
Dyżur psychologiczny
W celu umównienia się na konsutacje psychologiczne prosimy o kontakt mailowy: kontaktpsychodietetyk@gmail.com

Pamiętajcie, że konsultacje są w pełni bezpłatne i anonimowe. Gabinet psychologiczny znajduje się na I piętrze w gabinecie 120.
Jeżeli macie problem, doświadczacie kryzysu, cierpicie z powodu zaburzeń odżywiania lub innych dolegliwości, to wystarczy zgłosić się do psychologa.

W razie pytań lub ustalenia innych godzin prosimy o kontakt z psychologiem:

mgr Wiktor Czamara
mail: kontaktpsychodietetyk@gmail.com

KOMUNIKAT PKA Z DNIA 13.08.2021 ROKU


UWAGA!
TERMINY KONSULTACJI W SPRAWIE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA U PANI MGR DOROTY ZOWCZAK SĄ PODANE NA PLATFORMIE W ZAKŁADCE: PRAKTYKI.


UWAGA!
KOMUNIKAT W SPRAWIE WYMAGAŃ DOKUMENTOWYCH DOTYCZĄCYCH EGZAMINÓW MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW V ROKU JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKU: FIZJOTERAPIA W FORMIE STACJONARNEJ I NIESTACJONARNEJ

1/ DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ STUDENTA W DZIEKANACIE:

 • KOMPLETNIE UZUPEŁNIONA KARTA ZALICZENIOWO-EGZAMINACYJNA Z SEMESTRU IX;
 • 3 OŚWIADCZENIA STUDENTA, PROTOKÓŁ KONTROLI ORYGINALNOŚCI PRACY I OPINIA PROMOTORA;
 • PRACA MAGISTERSKA W FORMACIE WORD NAGRANA NA PŁYCIE CD ( PRACA MAGISTERSKA W WERSJI PAPIEROWEJ, W MIĘKKIEJ OPRAWIE, DRUK DWUSTRONNY, KLEJONY GRZBIET - JEST NATOMIAST DO PRZEKAZANIA DO BIBLIOTEKI);
 • ZDJĘCIE DO DYPLOMU NA PŁYCIE CD;
 • EWENTUALNE PODANIE DO PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA O WYDANIE ODPISU/-ÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM LUB/I NIEMIECKIM;
 • EWENTUALNE POTWIERDZENIE OPŁATY W WYSOKOŚCI 20 ZŁ NA KONTO UCZELNI W PRZYPADKU WNIOSKOWANIA O TRZECI ODPIS POLSKI LUB DRUGI ODPIS OBCOJĘZYCZNY;
 • EWENTUALNE POTWIERDZENIA OPŁACONYCH, A NIEZAKSIĘGOWANYCH JESZCZE OPŁAT CZESNEGO Z TERMINEM PŁATNOŚCI DO 05.02.2023 ROKU WŁĄCZNIE.

2/ DOKUMENTY WYDAWANE STUDENTOWI PRZEZ DZIEKANAT:

 • KARTA OBIEGOWA Z 2 PIECZĄTKAMI (KWESTURA I DZIEKANAT). TRZECIA PIECZĄTKA JEST DO UZYSKANIA PRZEZ STUDENTA W BIBLIOTECE;
 • KARTA ZALICZENIOWO-EGZAMINACYJNA Z SEMESTRU IX Z PRZEDMIOTEM; SEMINARIUM MAGISTERSKIE - EGZAMIN.

3/ DOKUMENTY WYMAGANE OD STUDENTA PRZEZ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ, UMOŻLIWIAJĄCE WEJŚCIE NA EGZAMIN MAGISTERSKI:

 • KARTA OBIEGOWA Z 3 PIECZĄTKAMI (KWESTURA, DZIEKANAT I BIBLIOTEKA ).
 • KARTA ZALICZENIOWO-EGZAMINACYJNA Z SEMESTRU IX Z PRZEDMIOTEM: SEMINARIUM MAGISTERSKIE - EGZAMIN;
 • LEGITYMACJA STUDENCKA;
 • 1 EGZEMPLARZ PRACY MAGISTERSKIEJ W WERSJI PAPIEROWEJ DO WGLĄDU PRZEZ CZŁONKÓW KOMISJI EGZAMINACYJNEJ. PO EGZAMINIE KOMISJA ZWRACA OTRZYMANY, POWYŻSZY EGZEMPLARZ PRACY MAGISTERSKIEJ.

UWAGA!

30 listopada 2022r. zostało opublikowane zarządzenie Prorektora ds. studenckich w sprawie stypendiów w roku akademickim 2022/2023.

Zarządzenie jest dostępne na stronie:
www.wsf.wroc.pl ----> Dla studenta ---> Zarządzenia Rektora ----> Rok akademicki 2022/2023 oraz
w gablocie informacyjnej na 1. piętrze (obok p. 112)

KOMUNIKAT UCZELNIANEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ
Z DNIA 24.11.2022 ROKU
W SPRAWIE WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

STUDENCI, KTÓRZY WNIOSKOWALI W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA STYPENDIALNEGO,
BĘDĄ MIELI MOŻLIWOŚĆ ODEBRANIA W DZIEKANACIE UCZELNI POCZĄWSZY OD ŚRODY, 30 LISTOPADA 2022 ROKU
(TJ. OD DATY WYDANIA PRZEZ PROREKTORA DS. STUDENCKICH ZARZĄDZENIA W TEJ SPRAWIE, KTÓRE BĘDZIE UMIESZCZONE NA STRONIE UCZELNI W ZAKŁADCE: DLA STUDENTA-> ZARZĄDZENIA REKTORA ROK AKADEMICKI 2022/2023)
PRZEDMIOTOWEJ (POZYTYWNEJ WZGLĘDNIE NEGATYWNEJ) DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ UCZELNIANEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ.
W PRZYPADKU NIEPRZYZNANIA DANEMU STUDENTOWI ŚWIADCZENIA STYPENDIALNEGO,
ODEBRANIE TAKIEJ DECYZJI JEST WARUNKIEM NIEZBĘDNYM STANOWIĄCYM PODSTAWĘ DO EWENTUALNEGO WNIESIENIA DO ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ WNIOSKU O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY,
NAJPÓŹNIEJ DO ŚRODY, 14 GRUDNIA 2022 ROKU, TJ. W CIĄGU 14 DNI OD DATY WYDANIA STYPENDIALNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!
ABSOLWENCI Z ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 STUDIÓW II STOPNIA (MAGISTERSKICH) NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA (NIESTACJONARNA).
ZAPRASZAMY DO DZIEKANATU UCZELNI OD 03 LISTOPADA 2022 ROKU PO ODBIÓR DYPLOMÓW I SUPLEMENTÓW DO DYPLOMÓW Z UKOŃCZENIA STUDIÓW.

NR INDEKSU:
10282; 10367; 10400; 10410; 10460; 10500; 10523; 10527; 10615; 10722; 10772; 10831; 10876; 10924;


Odbiór dyplomów

UWAGA!
ABSOLWENCI Z ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA NIESTACJONARNA .
ZAPRASZAMY DO DZIEKANATU UCZELNI OD 18 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU PO ODBIÓR DYPLOMÓW I SUPLEMENTÓW DO DYPLOMÓW Z UKOŃCZENIA STUDIÓW NASTĘPUJĄCE OSOBY:

NR INDEKSU (OD 18 PAŹDZIERNIKA):
9366; 9369; 9247; 9342; 9050; 9341; 9214; 9166; 9234; 9144;9075

NR INDEKSU (OD 2 LISTOPADA):
9070;9326;8328;9140;9328;9096;9237;9056

NR INDEKSU (OD 19 LISTOPADA):
9238

NR INDEKSU (OD 9 GRUDNIA):
9329

NR INDEKSU (OD 5 STYCZNIA 2023):

9308

UWAGA!
ABSOLWENCI Z ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA STACJONARNA .
ZAPRASZAMY DO DZIEKANATU UCZELNI OD 18 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU PO ODBIÓR DYPLOMÓW I SUPLEMENTÓW DO DYPLOMÓW Z UKOŃCZENIA STUDIÓW NASTĘPUJĄCE OSOBY:

NR INDEKSU (OD 18 PAŹDZIERNIKA):
8865; 9229; 9157; 9291; 9009;9067

NR INDEKSU (OD 14 WRZEŚNIA):
9088; 9045; 9066; 9376; 9299; 9175; 9026; 9259;

NR INDEKSU (OD 2 LISTOPADA):
8911;9371

NR INDEKSU (OD 9 LISTOPADA):

9090;9055

UWAGA!
ABSOLWENCI Z ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 STUDIÓW II STOPNIA (MAGISTERSKICH) NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA (NIESTACJONARNA) - OBRONY DO 5 SIERPNIA WŁĄCZNIE .
ZAPRASZAMY DO DZIEKANATU UCZELNI OD 23 SIERPNIA 2022 ROKU PO ODBIÓR DYPLOMÓW I SUPLEMENTÓW DO DYPLOMÓW Z UKOŃCZENIA STUDIÓW.


UWAGA!
ABSOLWENCI Z ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 STUDIÓW I STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA (STACJONARNA I NIESTACJONARNA).
ZAPRASZAMY DO DZIEKANATU UCZELNI OD 18 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU PO ODBIÓR DYPLOMÓW I SUPLEMENTÓW DO DYPLOMÓW Z UKOŃCZENIA STUDIÓW.

NR INDEKSU (KOSMETOLOGIA STACJONARNA) :
10169; 9941; 10432; 10338; 10298; 10116;

NR INDEKSU (KOSMETOLOGIA NIESTACJONARNA) :

10423; 10056; 10030; 10395; 9334; 10113; 10461; 9949; 10242; 9424; 10250; 10476; 10083; 10297; 9076; 10240; 10247; 10425; 10197;

KOMUNIKAT
W SPRAWIE WYDAWANIA LEGITYMACJI STUDENCKICH

UWAGA! STUDENCI PIERWSZYCH ROCZNIKÓW STUDIÓW ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023!

W DZIEKANACIE UCZELNI OD 28 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU (PIĄTEK) WYDAWANA BĘDZIE PIERWSZA, DRUGA i TRZECIA TURA

LEGITYMACJI STUDENCKICH DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW PIERWSZYCH ROCZNIKÓW OBU KIERUNKÓW (FIZJOTERAPIA I KOSMETOLOGIA) ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023, KTÓRZY PODPISALI UMOWĘ Z UCZELNIĄ
W OKRESIE OD 17 CZERWCA 2022 DO 15 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU WŁĄCZNIE Z NADANYMI NUMERAMI UMÓW:
OD: 11354 DO: 11731 WŁĄCZNIE WARUNKAMI OTRZYMANIA LEGITYMACJI STUDENCKIEJ Z NAKLEJONYM HOLOGRAMEM SEMESTRALNYM (Z DATĄ WAŻNOŚCI: 31.03.2023) SĄ:

 • OKAZANIE DOWODU WPŁATY ZA LEGITYMACJĘ W KWOCIE 22 ZŁ (W PRZYPADKU JEJ NIEZAKSIĘGOWANIA PRZEZ UCZELNIĘ)
 • AKTUALNA DEKLARACJA UBEZPIECZENIOWA OD NASTĘPSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW (SZCZEGÓŁY - POR. OSOBNY KOMUNIKAT W TEJ SPRAWIE)

PONIŻEJ LISTA 1 STUDENTA PIERWSZYCH ROCZNIKÓW STUDIÓW
Z ICH NUMEREM INDEKSU,
KTÓRY DO TEJ PORY,
TJ. DO DNIA 15.02.2023 ROKU,
NIE ODEBRAŁ LEGITYMACJI JAKO DOKUMENTU POŚWIADCZAJĄCEGO
STATUS STUDENTA,
KTÓRY OBOWIĄZKOWO NALEŻY POSIADAĆ, BĘDĄC STUDENTEM WYŻSZEJ SZKOŁY FIZJOTERAPII Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU:

11434


KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻANIA WAŻNOŚCI LEGITYMACJI NA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023 DLA STUDENTÓW DRUGIEGO/TRZECIEGO/CZWARTEGO/PIĄTEGO ROKU STUDIÓW OBU KIERUNKÓW: FIZJOTERAPIA I KOSMETOLOGIA

ROZPOCZNIE SIĘ W DZIEKANACIE UCZELNI OD PIĄTKU, 14 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU. WARUNKAMI OTRZYMANIA HOLOGRAMU (Z DATĄ WAŻNOŚCI: 31.03.2023 ROKU ) NA LEGITYMACJI SĄ:

 • OPŁACONE NA BIEŻĄCO WSZYSTKIE RATY CZESNEGO ZA NAUKĘ;

 • ZALICZENIE POPRZEDNIEGO SEMESTRU LETNIEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022;

 • ROZLICZENIE EWENTUALNIE PRZYZNANEGO DO 31.10.2022 ROKU STATUSU: WPIS WARUNKOWY NA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023;

 • AKTUALNA DEKLARACJA UBEZPIECZENIOWA OD NASTĘPSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW NNW ( SZCZEGÓŁY- POR. OSOBNE KOMUNIKAT W TEJ SPRAWIE

KOMUNIKAT W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STUDENTOM WSF ŚWIADCZEŃ STYPENDIALNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023
UWAGA STUDENCI WSZYSTKICH ROCZNIKÓW STUDIÓW!
WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO/ SOCJALNEGO W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI, REKTORA DLA WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ STUDENTÓW ORAZ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆIĄ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 MOŻNA SKŁADAĆ W DZIEKANACIE WSF W NASTĘPUJACYM, NIEPRZEKRACZALNYM OKRESIE: OD WTORKU, 11 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU
DO ŚRODY, 2 LISTOPADA 2022 ROKU, WŁĄCZNIE.
Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego/socjalnego w zwiększonej wysokości bez załączników (m.in. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2021 r., Zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o uiszczonych składach na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2021 r. od pełnoletnich członków rodziny) NIE będą przyjmowane!
Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych bez załącznika (tj. kserokopii zaświadczenia potwierdzającego lekki stopień niepełnosprawności - oryginał dokumentu do wglądu) NIE będą przyjmowane.
Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla wyróżniających się studentów są przyjmowane bez załączników ( z wyjątkiem osób, które kontynuują naukę na I roku studiów II stopnia w WSF po ukończeniu studiów I stopnia na innej uczelni ; te osoby są zobowiązane do załączenia zaświadczenia o średniej ocen z dwóch ostatnich semestrów nauki z poprzedniej uczelni, wraz ze skalą oceniania). Natomiast osoby z dodatkowymi osiągnięciami zobligowane są załączyć Zaświadczenia, Dyplomy, Certyfikaty potwierdzające osiągnięcia naukowe, sportowe , artystyczne).
Stypendium socjalne/ socjalne w zwiększonej wysokości jest przyznawane na cały rok akademicki.
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na cały rok akademicki lub na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli kończy się w trakcie roku akademickiego).
** STUDENCI, KTÓRZY BĘDĄ WNIOSKOWALI W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA STYPENDIALNEGO,**
BĘDĄ MIELI MOŻLIWOŚĆ ODEBRANIA W DZIEKANACIE UCZELNI POCZĄWSZY OD ŚRODY, 30 LISTOPADA 2022 ROKU
(TJ. OD DATY WYDANIA PRZEZ PROREKTORA DS. STUDENCKICH ZARZĄDZENIA W TEJ SPRAWIE, KTÓRE BĘDZIE UMIESZCZONE NA STRONIE UCZELNI W ZAKŁADCE DLA STUDENTA-> ZARZĄDZENIA REKTORA 2022)
PRZEDMIOTOWEJ (POZYTYWNEJ WZGLĘDNIE NEGATYWNEJ) DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ UCZELNIANEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ.
W PRZYPADKU NIEPRZYZNANIA DANEMU STUDENTOWI ŚWIADCZENIA STYPENDIALNEGO, ODEBRANIE TAKIEJ DECYZJI JEST WARUNKIEM NIEZBĘDNYM STANOWIĄCYM PODSTAWĘ DO EWENTUALNEGO WNIESIENIA DO ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ WNIOSKU O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY, NAJPÓŹNIEJ DO ŚRODY, 14 GRUDNIA 2022 ROKU, TJ. W CIĄGU 14 DNI OD DATY WYDANIA STYPENDIALNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ.

** KOMUNIKAT**
W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ( NNW ) DLA STUDENTÓW WSF WROCŁAW
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1991 r. w sprawie obowiązku objęcia przez daną uczelnię swoich studentów ubezpieczeniem NNW, Dziekanat przypomina o powinności ciążącej na wszystkich uczęszczających studentach WSF Wrocław, którzy w bieżącym roku akademickim 2022/2023 mają obowiązek odbycia praktyk studenckich,
w sprawie złożenia najwcześniej od soboty, 25.02.2023 r., a najpóźniej do piątku, 24.03.2023 r. ( VI tura zgłoszenia do ubezpieczenia )

deklaracji w sprawie ubezpieczenia NNW na okres minimum do końca bieżącego roku akademickiego, tj. do dnia 30.09.2023 r.
W tym przypadku istnieją dwie możliwości załatwienia tej deklaracji poprzez:
1/ okazanie kopii odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej NNW zawartej przez studenta we własnym zakresie w dowolnej firmie ubezpieczeniowej.
2/ wykupienie tej polisy za pośrednictwem WSF w firmie UNIQA poprzez wpłacenie w dziekanacie w gotówce składki rocznej w kwocie 50 zł indywidualnie lub za pośrednictwem reprezentującego danego studenta starosty określonej grupy dydaktycznej względnie całego rocznika studiów na określonym kierunku i wpisanie swoich podstawowych danych osobowych na odpowiedniej liście do ubezpieczenia ( do pobrania w dziekanacie indywidualnie lub przez starostów grup względnie całych roczników ). Każdy student lub reprezentujący go starosta grupy dydaktycznej względnie całego rocznika studiów na określonym kierunku otrzyma następnie od dziekanatu potwierdzenie wpłaty w formie listy osób zgłoszonych z danej grupy dydaktycznej względnie z całego rocznika studiów na określonym kierunku do ubezpieczenia NNW oraz kopię przedmiotowego dokumentu wykupionej polisy ubezpieczeniowej NNW.
** UWAGA !**
Brak złożonej deklaracji dotyczącej ubezpieczenia skutkuje:
- niewydaniem nowym, rozpoczynającym dopiero naukę od 01.10.2022 r., studentom legitymacji studenckiej
( dotyczy studentów I roku )
względnie
- nieprzedłużeniem ważności legitymacji studentom uczęszczającym już przed 01.10.2022 r.
( dotyczy studentów II, III, IV i V roku ).

Poniżej lista studentów ( podanych wg ich numerów umów i z podziałem na poszczególne roczniki ), którzy do dzisiaj, tj. od dnia 01.10.2022 r. do 20.03.2023 r. nie złożyli stosownej deklaracji ubezpieczenia NNW:
1/ I ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STACJONARNE
** -**
2/ II ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STACJONARNE
** -**
3/ III ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STACJONARNE
** -**
4/ IV ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STACJONARNE
** -**
5/ V ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STACJONARNE
** -**
6/ I ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE
** 10950**

7/ II ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE
** 11159**
8/ III ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE
** -**
9/ IV ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE
** -**
10/ V ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE
** 9516**
11/ I ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA STACJONARNE
** -**
12/ II ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA STACJONARNE
** -**
13/ III ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA STACJONARNE
** -**
14/ I ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA NIESTACJONARNE
** -**
15/ II ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA NIESTACJONARNE
** -**
16/ III ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA NIESTACJONARNE
** 10903, 10606, 10872**
17/ I ROK KOSMETOLOGIA II STOPNIA NIESTACJONARNE
** -**
18/ II ROK KOSMETOLOGIA II STOPNIA NIESTACJONARNE


UWAGA!
Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia na kierunku w zakresie fizjoterapii: KOMUNIKAT MNISZW


UWAGA!

PRZYPOMINAMY, IŻ W TYTULE PŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE, M.IN.: CZESNE, LEGITYMACJĘ NALEŻY WPISAĆ:

 • IMIĘ, NAZWISKO, NR ALBUMU STUDENTA ORAZ RODZAJ USŁUGI EDUKACYJNEJ

 • NIE NALEŻY ŁĄCZYĆ PŁATNOŚCI ZA CZESNE Z PŁATNOŚCIAMI ZA INNE USŁUGI, M.IN. WYDANIE LEGITYMACJI STUDENCKIEJ.

 • PŁATNOŚCI NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO: SANTANDER BANK POLSKA S.A. O/Wrocław, 41 1090 1522 0000 0000 5215 8161


Uwaga!

Zasady wystawiania faktur za czesne.
>>czytaj więcej<<


Konsultacje:
Prorektor ds. kształcenia dr Andrzej Bugajski: czwartek w godz. od 15:00 do 16:00Logowanie dla studentów I roku WSF

UWAGA!!!
Logowanie dla studentów I roku będzie aktywne od lutego 2023 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1188) oraz Uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Fizjoterapii nr 10/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. został wprowadzony indeks elektroniczny dla studentów I roku.
Indeks elektroniczny dostępny jest po zalogowaniu na stronie www.wsf.wroc.pl.

Zalogowanie będzie możliwe po wpisaniu w prawym górnym rogu danych logowania i wciśnięciu przycisku "zaloguj się " .

 • W polu nazwa użytkownika należy podać czterocyfrowy względnie pięciocyfrowy numer umowy.
 • W polu hasło należy wprowadzić 5 ostatnich cyfr numeru PESEL.