Fizjoterapia II stopnia

Zawód fizjoterapeuty

31 maja 2016 r. weszła w życie ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. >>kliknij aby przeczytać treść ustawy<<

w tym roku drugi raz prowadzony jest nabór na jednolite studia magisterskie, które dają pełne uprawnienia do wykonywania zawodu fizjoterapeuty!


Informacje i kontakt: tel. 71 342 50 02, 71 341 16 82, email: sekretariat@wsf.wroc.pl

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się od 10.06.2020 r. Zapraszamy!


Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów uzyskuje przygotowanie zawodowe (zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia) do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Ponadto absolwent uzyskuje uprawnienia do podjęcia specjalizacji w zakresie fizjoterapii. Jest na tyle sprawny fizycznie, by mógł poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z pacjentami. Ponieważ wykonuje on zawód medyczny, jego wykształcenie i przygotowanie zawodowe musi spełniać wymagania obowiązujące w ochronie zdrowia. Absolwent uzyskuje wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektów kompleksowej rehabilitacji medycznej, prowadzenia badań naukowych i włączania się w prace zespołów badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych. Absolwenci są przygotowani do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, klubach sportowych, jednostkach badawczych, szkolnictwie oraz administracji państwowej i samorządowej. Są przygotowani do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).


Program Studiów

W programie studiów są przedmioty zawodowe i kliniczne, na przykład: metody specjalne fizjoterapii, medycyna fizykalna balneoklimatologia, diagnostyka funkcjonalna, programowanie rehabilitacji, metody, diagnostyki funkcjonalnej, programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach narządów ruchu, programowanie rehabilitacji kardiologicznej i pulmunologicznej, programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym, fizjoterapia w medycynie sportowej, sport osób niepełnosprawnych, aktywność ruchowa adaptacyjna, protetyka i ortotyka. Ważnym elementem kształcenia na tym poziomie studiów jest seminarium magisterskie oraz metody badawcze i metodologia badań. W programie studiów są też praktyki zawodowe (kliniczne) i turnus rehabilitacyjny łącznie w ilości 600 godzin. Zajęcia realizowane są we własnych gabinetach nowocześnie wyposażonych i w placówkach służby zdrowia. Istotną część programu stanowią przedmioty teoretyczne: dydaktyka fizjoterapii, historia rehabilitacji, zdrowie publiczne, farmakologia, ekonomia i systemy ochrony zdrowia, demografia i epidemiologia, socjologia niepełnosprawności, filozofia, psychologia kliniczna i psychoterapia, bioetyka, podstawy genetyki, zagadnienia prawne, zarządzanie i marketing. Uczelnia przyznaje stypendia za wyniki w nauce, za wyniki w sporcie, zapomogi losowe i stypendia socjalne. Uczelnia udostępnia własną bibliotekę z czytelnią oraz sale od zajęć sportowo-rekreacyjnych. Rok akademicki rozpoczyna się w październiku.*


Wymagane dokumenty

 • Przyjęcie na studia następuje przez rekrutację. Warunkami rekrutacji jest dostarczenie kompletu wymaganych, poniżej podanych, dokumentów drogą elektroniczną lub osobiście w dziekanacie uczelni:

 • podanie o przyjęcie; (aby pobrać podanie o przyjęcie na studia kliknij tutaj)

 • świadectwo dojrzałości - oryginał lub odpis poświadczony przez WSF (w przypadku wydania dokumentu na nazwisko panieńskie wymagana jest kserokopia aktu małżeństwa - oryginał do wglądu);

 • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich) - kierunek fizjoterapia (wraz z oryginałem lub odpisem suplementu), poświadczony przez WSF;

 • w przypadku wydania świadectwa dojrzałości lub odpisu dyplomu studiów pierwszego stopnia (licencjackich) na nazwisko panieńskie wymagana jest kserokopia aktu małżeństwa (oryginał do wglądu)

 • do legitymacji studenckiej, za którą opłata wynosi 22 złote i jest do uiszczenia do 30 września 2020 roku, wymagane jest zdjęcie w postaci elektronicznej (podpisana płyta) w formacie JPG o rozmiarach 300 x 375 pikseli i rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Plik nie może być większy niż 60 kb i powinien być nazwany imieniem i nazwiskiem kandydata.

 • oryginał dowodu osobistego do wglądu;

 • oryginał zaświadczenia lekarskiego (z wpisaną NAZWĄ UCZELNI i KIERUNKIEM STUDIÓW) wydanego przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych.Po wysłaniu rekrutacyjnego formularza zgłoszeniowego istnieje możliwość pobrania sobie załącznika z tzw. powitalnego maila zwrotnego ( wysyłanego automatycznie rekrutantowi przez system uczelniany ) w formie gotowego druku skierowania na badania lekarskie z automatycznie wygenerowanymi własnymi danymi osobowymi i dwoma pieczątkami: uczelni i imiennej Prorektora ds. kształcenia oraz jego odręcznym podpisem.

 • oryginał dowódu opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na jeden kierunek studiów w wysokości 85 złotych, zgodnej z art. 38 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów;

 • wypełniona ankieta osobowa ( załącznik nr 2 do Uchwały nr 4/XII/2018 ) wraz z podpisanym oswiadczeniem zobowiązującym do podpisania umowy z uczelnią o opłatach za usługi edukacyjne; (abu pobrać ankietę kliknij tutaj)

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej uczelni (aby wypełnić formularz kliknij tutaj ;

 • cudzoziemiec posiadający Kartę Polaka potwierdza osobiście jej oryginalność przez Uczelnię;

 • zaświadczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób niepełnosprawnych).

  Po spełnieniu powyższych wymogów osoba wpisywana jest przez Rektora uczelni na listę studentów. Po wpisaniu na listę studentów, student zobowiązuje się na podstawie podpisanego oświadczenia (szczegóły - por. powyższy pkt. 7 ) do podpisania umowy z uczelnią o opłatach za usługi edukacyjne.
  Niepodpisanie umowy z uczelnią oraz brak wniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów skutkuje skreśleniem z listy studentów.

UWAGA DLA REKRUTANTÓW CUDZOZIEMCÓW
-tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych przez tłumacza przysięgłego na język polski
-nostryfikacja świadectw dojrzałości względnie dyplomów ukończenia studiów licencjackich, uzyskanymi poza granicami Polski ( uwaga: nie dotyczy krajów, których dokumenty są uznawane z mocy prawa, w tym wynikających z podpisanych między rządem polskim a rządem danego kraju umów i porozumień międzynarodowych zgodnie z art. 93 ust. 1-2 odpowiedniej ustawy )

UWAGA! W Wyższej Szkole Fizjoterapii dopuszcza się jedynie LEKKI stopień niepełnosprawności. Zgodnie z Uchwałą nr 2/V/2019 Senatu Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020,
osoby z UMIARKOWANYM oraz ZNACZNYM stopniem niepełnosprawności NIE mogą być przyjęci do Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu.

PODPISYWANIE UMÓW I REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE FIZJOTERAPII NA NOWY ROK AKADEMICKI 2020/2021 ROZPOCZYNA SIĘ OD 10 CZERWCA 2020 I POTRWA DO 15 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU!

Umowa zostanie podpisana tylko w przypadku dostarczenia kompletu dokumentów.
Uczelnia zastrzega sobie możliwość modyfikacji podpisanego przez kandydatów na studia wyższe planu nauczania jako załącznika do umowy ze względu na konieczność dostosowania zawartych w nim danych do nowo wprowadzanych krajowych ram kwalifikacji.

Dokumenty należy składać w dziekanacie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00 oraz w sobotę od 10:00 do 15:00 we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 4, tel. 71 3425002, 3411682.


UWAGA!

Powołując się na Uchwałę 2/V/2019 Senatu Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021,
§ 4 informujemy: "W przypadku osób niepełnosprawnych, ubiegających się o przyjęcie na kierunek fizjoterapia i kosmetologia postępowanie kwalifikacyjne obejmuje weryfikację zaświadczeń o stopniu niepełnosprawności. Dopuszcza się jedynie studiowanie z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r. nr 123, poz. 776, z późn.zm.);

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003r. nr 139, poz. 1328)


Wzór umowy i plany nauczania na rok akademicki 2020/2021

UWAGA!!!

Informujemy, że w przypadku niższego naboru niż 40 osób na studia stacjonarne fizjoterapii II stopnia, kierunek ten nie zostanie otwarty. Osobom, które podpiszą umowę na ten kierunek zostanie zwrócona opłata rekrutacyjna oraz czesne.

Osoby, które posiadają komplet dokumentów (włącznie z dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia), mają możliwość podpisania umowy od 10.06.2020 r.!

Aby zapoznać się z treścią umowy na rok akademicki 2020/2021 kliknij tutaj: >>WZÓR UMOWY<<
** Zapraszamy!**


Plan nauczania dla studiów w formie stacjonarnej: Program studiów

Plan nauczania dla studiów w formie niestacjonarnej: Program studiów


Opłaty w roku akademickim 2020/2021

Opłaty za studia w roku akademickim 2020 / 2021

Poszczególne kierunki mogą zostać otwarte, jeśli liczba kandydatów przekroczy 40 osób.

Numer konta na które można wpłacić wpisowe i czesne:
Santander Bank Polska S.A. O/Wrocław, 41 1090 1522 0000 0000 5215 8161


Studia stacjonarne

Po ukończeniu Studiów absolwent otrzymuje Dyplom Ukończenia Studiów Drugiego Stopnia i tytuł zawodowy "Magister". Czas nauki wynosi 2 lata (4 semestry).

Numer konta na które można wpłacić wpisowe i czesne:
Santander Bank Polska S.A. O/Wrocław, 41 1090 1522 0000 0000 5215 8161


Warunki płatności za studia

Numer konta na które można wpłacić wpisowe i czesne:
Santander Bank Polska S.A. O/Wrocław, 41 1090 1522 0000 0000 5215 8161


Czym jest fizjoterapia?

Fizjoterapia studia zaoczne i stacjonarne

stanowią propozycję dla osób, które pragną rozwijać kompetencje w obszarze rehabilitacji oraz prewencji chorób. Mianem „fizjoterapii” określa się zespół metod leczniczych, które opierają się na zjawisku wrażliwości organizmu ludzkiego na szereg bodźców: kinetycznych, termicznych, mechanicznych, elektrycznych i innych. Bodźce te można odpowiednio dobierać w taki sposób, aby wywołać pożądaną reakcję w organizmie, a także zwiększyć jego wydolność, pobudzić do zwalczania różnych schorzeń i dysfunkcji. Fizjoterapię wykorzystuje się zarówno w leczeniu chorób, jak i profilaktycznie w celu usprawniania sprawności ruchowej oraz jako wsparcie właściwego rozwoju mięśni i kości. Stosowana bywa samodzielnie, jako jedyna forma terapii, lub łącznie z innymi metodami leczenia.

Kierunek fizjoterapia

Fizjoterapia to dziedzina, która łączy w sobie wiedzę z wielu obszarów, dlatego też program studiów jest bogaty oraz przewiduje naukę teorii i praktyki. Osoba decydująca się na kształcenie w tym zakresie zobowiązana jest posiadać doskonałą sprawność fizyczną, ponieważ ćwiczenia siłowe to jeden z aspektów, którym charakteryzują się te studia Fizjoterapia jest połączeniem zajęć z kierunków medycznych oraz sportowych. Już w trakcie nauki studenci zdobywają odpowiednie doświadczenie w pracy z pacjentami. Każdy przypadek jest inny, pacjenci różnią się nie tylko rodzajami schorzeń, ale również osobowością i podejściem do terapii. Wymaga to od fizjoterapeuty umiejętności indywidualnego podejścia do pracy z każdym pacjentem, biorąc pod uwagę jego stan zdrowia, oczekiwania i nastawienie do leczenia. Fizjoterapia studia zaoczne i stacjonarne są polecane przede wszystkim osobom, które nie tylko interesują się zagadnieniami z zakresu anatomii i zdrowia człowieka, ale także są otwarte na innych ludzi, empatyczne i komunikatywne, pragną pomagać chorym i niepełnosprawnym. Zawód ten cieszy się dużym społecznym zaufaniem. Fizjoterapeuta może czerpać wiele satysfakcji ze swojej pracy, mając poczucie, że wypełnia ważną misję związaną z ratowaniem zdrowia innych ludzi. Warto mieć to wszystko na uwadze, decydując się na studia magisterskie Fizjoterapia to niełatwy kierunek - wymaga sporo wysiłku nie tylko intelektualnego, ale i fizycznego. Gwarantuje jednak dużo satysfakcji.

Co oferujemy?

Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu to fizjoterapia zaocznie oraz stacjonarnie, w systemie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Proponowane przez nas studia pozwalają zdobyć wszechstronne wykształcenie fizjoterapeutyczne. Studenci podczas zajęć teoretycznych oraz praktycznych zapoznają się ze współczesnym stanem wiedzy oraz rozwijają umiejętności niezbędne w pracy fizjoterapeuty. Kontynuacją studiów licencjackich są studia magisterskie Fizjoterapia na tym etapie to systematyzowanie i utrwalanie zdobytej już wiedzy i rozszerzenie jej do poziomu zaawansowanego, a także osiąganie biegłości w przeprowadzaniu zabiegów. Program studiów wpisuje się w najwyższe standardy kształcenia fizjoterapeutów i został opracowany tak, by spełniać oczekiwania studentów. Zajęcia prowadzone są w nowoczesnych gabinetach i w placówkach służby zdrowia. Wymagane są również praktyki zawodowe oraz odbycie turnusu rehabilitacyjnego. Bez tych elementów trudno byłoby sobie wyobrazić wysoki poziom kształcenia na kierunku fizjoterapia Studia te pozwalają na rzetelne przygotowanie absolwentów do pracy w zawodzie. Naszymi wykładowcami są specjaliści oraz praktycy, którzy dzielą się swoją wiedzą i długoletnim doświadczeniem. Zawód fizjoterapeuty zdobyty na naszej uczelni gruntownie przygotowuje do pracy z osobami niepełnosprawnymi i chorymi, a także do prowadzenia profilaktyki u osób zdrowych.

Perspektywy

Kierunek fizjoterapia cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodych osób. Zawód fizjoterapeuty otwiera wiele perspektyw i jest bardzo ceniony. Rosnące zapotrzebowanie na tego rodzaju specjalistów wynika z coraz większej dbałości o utrzymanie dobrego stanu zdrowia, jak i z faktu, że społeczeństwo się starzeje, a tym samym coraz więcej jest ludzi starszych i chorych.

Osobom, które ukończą studia fizjoterapia daje liczne możliwości zawodowe, takie jak:

 • otwarcie i prowadzenie własnego gabinetu fizjoterapii,
 • praca w ośrodkach medycznych, rehabilitacyjnych, sportowych i sanatoriach,
 • współpraca z lekarzami w zakresie rehabilitacji pacjentów niepełnosprawnych oraz w trakcie i po przebytych chorobach,
 • pracy w jednostkach badawczych, administracji państwowej i samorządowej, a także w szkolnictwie (z dodatkowym wykształceniem pedagogicznym).

Fizjoterapia zaocznie i stacjonarnie to studia przyszłościowe, związane z bardzo prężnie rozwijającą się dziedziną wiedzy. W czasach, gdy przyrost naturalny jest ujemny, a wzrasta liczba osób starszych, potrzeba specjalistów z tego zakresu wciąż rośnie. Wraz z rozwojem nauki pojawiają się nowe metody leczenia, które wykorzystuje fizjoterapia Studia dają więc możliwość dalszego rozwoju, poszerzania wiedzy i umiejętności. Profesjonalny fizjoterapeuta uczy się przez cały okres swojej pracy, by doskonalić stosowane metody i uzupełniać je o nowe rozwiązania.