Kosmetologia I stopnia

Informacje i kontakt: tel. 71 342 50 02, 71 341 16 82, email: sekretariat@wsf.wroc.pl

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 rozpocznie się od 1.07.2023r. i potrwa do 30 września 2023r. Zapraszamy!


Zakres kształcenia

Proces kształcenia na kierunku studiów kosmetologia obejmuje nauki o zdrowiu i nauki o kulturze fizycznej oraz nauki farmaceutyczne.
Kosmetologia zajmuje się profilaktyką zaburzeń funkcji skóry i chorób skóry, skutkami upływającego czasu oraz analizuje objawy manifestujące się między innymi na skórze, w narządach wewnętrznych i w narządach ruchu.
W procesie kształcenia, studenci pozyskują wiedzę i umiejętności z zakresu zdrowego stylu życia i poprawy jakości życia z wykorzystaniem środków fizykalnych, preparatów kosmetycznych, fizjoterapii.
Studenci poznają zasady właściwego żywienia, higieny osobistej oraz wpływu aktywności fizycznej na organizm człowieka w różnym wieku.
Studia I stopnia mają profil praktyczny.
Celem ich jest przygotowanie studenta do uzyskania wiedzy i praktycznych umiejętności wykonywania zabiegów z zakresu szeroko rozumianych usług i procedur kosmetycznych.
Na terenie Uczelni posiadamy cztery w pełni wyposażone pracownie kosmetyczne. Odbywają się w nich zajęcia praktycznej nauki wykonywania zabiegów kosmetycznych.
Ponadto posiadamy specjalnie wyposażoną pracownię do przeprowadzania zabiegów manicure i pedicure oraz innych zabiegów w obrębie stóp i dłoni.
Dążąc do wysokiego poziomu kształcenia naszych absolwentów oraz ich jak najlepszego przygotowania zawodowego współpracujemy z szeregiem znaczących firm kosmetycznych jak również stosujemy i wykorzystujemy podczas praktycznej nauki zawodu najbardziej uznane kosmetyki.


Wymagane dokumenty

 • Przyjęcie na studia następuje przez rekrutację.
 • Warunkami rekrutacji jest dostarczenie kompletu wymaganych, poniżej podanych, dokumentów drogą elektroniczną (wyłącznie formularz zgłoszeniowy) i osobiście w dziekanacie uczelni (wszystkie pozostałe dokumenty):
 • podanie o przyjęcie; (aby pobrać podanie o przyjęcie na studia kliknij tutaj)
 • świadectwo dojrzałości - oryginał lub odpis poświadczony przez WSF (w przypadku wydania dokumentu na nazwisko panieńskie wymagana jest kserokopia aktu małżeństwa - oryginał do wglądu);
 • do legitymacji studenckiej, za którą opłata wynosi 22 złote i jest do uiszczenia do 30 września 2023 roku , wymagane jest zdjęcie w postaci elektronicznej (podpisana płyta) w formacie JPG o rozmiarach 300 x 375 pikseli i rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Plik nie może być większy niż 60 kb i powinien być nazwany imieniem i nazwiskiem kandydata;.
 • oryginał dowodu osobistego do wgladu;
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego (z wpisaną NAZWĄ UCZELNI i KIERUNKIEM STUDIÓW) wydanego przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych. Po wysłaniu rekrutacyjnego formularza zgłoszeniowego istnieje możliwość pobrania sobie załącznika z tzw. powitalnego maila zwrotnego ( wysyłanego automatycznie rekrutantowi przez system uczelniany ) w formie gotowego druku skierowania na badania lekarskie z automatycznie wygenerowanymi własnymi danymi osobowymi i dwoma pieczątkami: uczelni i imiennej Prorektora ds. kształcenia oraz jego odręcznym podpisem.
 • oryginał dowódu opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na jeden kierunek studiów w wysokości 85 złotych, zgodnie z art. 38 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów;
 • wypełniona ankieta osobowa (załącznik nr 3 do Uchwały nr 1/VI/2022) wraz z podpisanym oświadczeniem zobowiązującym do podpisania umowy z uczelnią o opłatach za usługi edukacyjne; (abu pobrać ankietę kliknij tutaj)
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej uczelni; (aby wypełnić formularz kliknij tutaj)
 • cudzoziemiec posiadający Kartę Polaka potwierdza osobiście jej oryginalność przez Uczelnię;
 • zaświadczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności w przypadkach osób niepełnosprawnych (w przypadku osób niepełnosprawnych).

UWAGA DLA REKRUTANTÓW CUDZOZIEMCÓW

 • tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych przez tłumacza przysięgłego na język polski
 • nostryfikacja świadectw dojrzałości względnie dyplomów ukończenia studiów licencjackich, uzyskanymi poza granicami Polski (uwaga: nie dotyczy krajów, których dokumenty są uznawane z mocy prawa, w tym wynikających z podpisanych między rządem polskim a rządem danego kraju umów i porozumień międzynarodowych zgodnie z art. 93 ust. 1-2 odpowiedniej ustawy)

Po spełnieniu powyższych wymogów osoba wpisywana jest przez Rektora uczelni na listę studentów.
Po wpisaniu na listę studentów, student zobowiązuje się na podstawie podpisanego oświadczenia (szczegóły - por. powyższy pkt. 6) do podpisania umowy z uczelnią o opłatach za usługi edukacyjne.
Niepodpisanie umowy z uczelnią oraz brak wniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów skutkuje skreśleniem z listy studentów.

UWAGA!
W Wyższej Szkole Fizjoterapii dopuszcza się jedynie LEKKI stopień niepełnosprawności. Zgodnie z Uchwałą nr 1/VI/2022 Senatu Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2023/2024,
osoby z UMIARKOWANYM oraz ZNACZNYM stopniem niepełnosprawności NIE mogą być przyjęci do Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu.

PROCEDURA REKRUTACJI I PODPISYWANIA UMÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE FIZJOTERAPII Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU NA NOWY ROK AKADEMICKI 2023/2024 ROZPOCZNIE SIĘ OD 1 LIPCA 2023 ROKU I POTRWA DO 30 WRZEŚNIA 2023 ROKU!

Umowa zostanie podpisana tylko w przypadku dostarczenia kompletu dokumentów.
Uczelnia zastrzega sobie możliwość modyfikacji podpisanego przez kandydatów na studia wyższe planu nauczania jako załącznika do umowy ze względu na konieczność dostosowania zawartych w nim danych do nowo wprowadzanych krajowych ram kwalifikacji.

Dokumenty należy składać w dziekanacie od poniedziałku do soboty w godz. od 10:00 do 15:00 we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 4, tel. 71 3425002, 071 3411682.


UWAGA!

Powołując się na Uchwałę 1/VI/2022 Senatu Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2023/2024,
§4 informujemy: "W przypadku osób niepełnosprawnych, ubiegających się o przyjęcie na kierunek fizjoterapia i kosmetologia postępowanie kwalifikacyjne obejmuje weryfikację zaświadczeń o stopniu niepełnosprawności. Dopuszcza się jedynie studiowanie z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r. nr 123, poz. 776, z późn.zm.);

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003r. nr 139, poz. 1328)


Program studiów

W programie studiów są przedmioty zawodowe, na przykład:

 • zajęcia z kosmetyki,
 • makijażu,
 • fizjoterapii,
 • masażu,
 • odnowy biologicznej i pielęgnacji całego ciała.

Zajęcia praktyczne stanowią dużą część programu kształcenia. Prowadzone są we własnych gabinetach na stanowiskach wyposażonych w najnowszej generacji sprzęt JONTO COMED.
Program przewiduje praktyki ciągłe po II, IV i V semestrze w gabinetach kosmetycznych Wrocławia i w innych miastach.

Studenci zapoznają się również z ważnymi dla zawodu przedmiotami teoretycznymi, jak na przykład:

 • anatomia,
 • histologia, fizjologia,
 • technologia form kosmetyku,
 • sensoryka i środki zapachowe,
 • immunologia,
 • dermatologia,
 • alergologia,
 • dietetyka,
 • psychologia,
 • estetyka i marketing.

W programie jest również do wyboru język angielski lub język niemiecki.

Studenci pracują na kosmetykach firm polskich oraz obcych: Living Dimension, Issabele Lancray, Pedix, dr Rimpler, Thalion, Alessandro, Thalgo, France Line Cyro Cure, Sothys, dr Kleanthous Kosmetik, dr Eris, Macon.

Studenci mają możliwość doskonalenia się w zawodzie uczestnicząc w szkoleniach firm krajowych i zagranicznych.

Uczelnia przyznaje stypendia za wyniki w nauce, za wyniki w sporcie, zapomogi losowe i stypendia socjalne.
Uczelnia udostępnia własną biblotekę z czytelnią oraz sale do zajęć sportowo-rekreacyjnych.
Rok akademicki rozpoczyna się w październiku.


Opłaty w roku akademickim 2023/2024

Opłaty za studia w roku akademickim 2023/2024:

Poszczególne kierunki mogą zostać otwarte, jeśli liczba kandydatów przekroczy 40 osób.

Numer konta, na które można wpłacić wpisowe i czesne:
Santander Bank Polska S.A. O/Wrocław, nr konta: 41 1090 1522 0000 0000 5215 8161

W przypadku:

 • rekrutacji w tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko, opłata rekrutacyjna 2023/2024
 • czesnego w tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko, nr indeksu (nr umowy)
 • legitymacji w tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko, za legitymację

NIE NALEŻY ŁĄCZYĆ PRZELEWU ZA REKRUTACJĘ, CZESNE ORAZ LEGITYMACJĘ.
KAŻDY PRZYPADEK, TO OSOBNY PRZELEW.


Wzór umowy i plany nauczania na rok akademicki 2023/2024

Zapraszamy!

Osoby, które posiadają komplet dokumentów (wraz ze świadectwem dojrzałości), mają możliwość podpisania umowy od 1 lipca 2023 r.!

Aby zapoznać się z treścią umowy na rok akademicki 2023/2024 kliknij tutaj: >>WZÓR UMOWY<<

Numer konta, na które można wpłacić wpisowe i czesne:
Santander Bank Polska S.A. O/Wrocław, nr konta: 41 1090 1522 0000 0000 5215 8161