Fizjoterapia jednolite magisterskie

Zawód fizjoterapeuty

31 maja 2016 r. weszła w życie ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. >>kliknij aby przeczytać treść ustawy<<

Rekrutacja na nowy rok akademicki 2023/2024 rozpocznie się 1 lipca 2023 r. i potrwa do 30 września 2023r.
W 2023 roku kolejny raz prowadzony jest nabór na jednolite studia magisterskie, które dają pełne uprawnienia do wykonywania zawodu fizjoterapeuty!


Informacje i kontakt:
tel.: 71 342 50 02; 71 341 16 82,
email: sekretariat@wsf.wroc.pl

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 rozpocznie się od 01.07.2023 r. Zapraszamy!


Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów uzyskuje przygotowanie zawodowe (zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia) oraz predyspozycje psychofizyczne do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych w profilaktyce oraz w celach leczniczych.
Jest na tyle sprawny fizycznie, aby poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne. Ponieważ wykonuje on zawód medyczny, jego wykształcenie i przygotowanie zawodowe spełnia wymagania obowiązujące w ochronie zdrowia.
Absolwent studiów zawodowych posiada wiadomości i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek chorób lub urazów, potrafi wykonać wszelkie zabiegi fizjoterapeutyczne i dostosowywać swoje działania do nadrzędnych celów rehabilitacji, w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych.
Potrafi kontrolować efektywność procesu fizjoterapii. Absolwenci są przygotowani do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych oraz klubach sportowych. Znają co najmniej jeden język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługują się medycznym językiem specjalistycznym. Są przygotowani do studiów drugiego stopnia.


Program studiów

W programie studiów są przedmioty zawodowe i kliniczne, na przykład:

 • fizjoterapia ogólna,
 • kinezyterapia,
 • fizykoterapia,
 • masaż klasyczny,
 • segmentarny i podwodny,
 • hydrokinezyterapia,
 • odnowa biologiczna,
 • balneologia i terapia manualna.

Jest też fizjoterapia w chorobach narządu ruchu, w chorobach wewnętrznych, chirurgii, neurologii, reumatologii i innych specjalnościach medycznych.
Zajęcia realizowane są we własnych gabinetach nowocześnie wyposażononych i w placówkach służby zdrowia.
Program przewiduje praktyki ciągłe po semestrach II, IV, V i VI w ośrodkach fizjoterapii, szpitalach i sanatoriach.

Istotną część programu stanowią przedmioty teoretyczne:

 • anatomia,
 • biologia,
 • biofizyka,
 • fizjologia,
 • patologia,
 • propedeutyka fizjiterapii,
 • protetyka i ortotyka,
 • biomechanika ogólna i kliniczna,
 • psychologia z psychologią kliniczną,
 • socjologia,
 • podstawy zarządzania i marketingu,
 • technologie informacyjne oraz
 • język obcy (do wyboru angielski lub niemiecki).

Studenci uczą się też ortopedii, neurologii, chorób wewnętrznych, pediatrii i innych przedmiotów klinicznych.
Uczelnia przyznaje stypednia za wyniki w nauce, za wyniki w sporcie, zapomogi losowe i stypendia socjalne.
Uczelnia udostępnia własną bibliotekę z czytelnią oraz sale do zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Rok akademicki rozpoczyna się w październiku.


Wymagane dokumenty

Przyjęcie na studia następuje przez rekrutację.
Warunkami rekrutacji jest dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów (podanych poniżej) drogą elektroniczną (wyłącznie formularz zgłoszeniowy) i osobiście w dziekanacie uczelni (wszystkie pozostałe dokumenty):

 • podanie o przyjęcie; aby pobrać podanie o przyjęcie na studia kliknij tutaj
 • świadectwo dojrzałości - oryginał lub odpis poświadczony przez WSF (w przypadku wydania dokumentu na nazwisko panieńskie wymagana jest kserokopia aktu małżeństwa - oryginał do wglądu)
 • do legitymacji studenckiej (opłata wynosi 22 złote ) i jest do wniesienia do 30 września 2023 roku, wymagane jest zdjęcie w postaci elektronicznej (podpisana płyta) w formacie JPG orozmiarach 300 x 375 pikseli i rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Plik nie może być większy niż 60 kb i powinien być nazwany imieniem i nazwiskiem kandydata.
 • oryginał dowodu osobistego do wglądu;
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego (z wpisaną NAZWĄ UCZELNI i KIERUNKIEM STUDIÓW) wydanego przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych. Po wysłaniu rekrutacyjnego formularza zgłoszeniowego istnieje możliwość pobrania sobie załącznika z tzw. powitalnego maila zwrotnego (wysyłanego automatycznie rekrutantowi przez system uczelniany) w formie gotowego druku skierowania na badania lekarskie z automatycznie wygenerowanymi własnymi danymi osobowymi i dwoma pieczątkami: uczelni i imiennej Prorektora ds. kształcenia oraz jego odręcznym podpisem.
 • oryginał dowódu opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na jeden kierunek studiów w wysokości 85 złotych, zgodnie z art. 38 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów;
 • wypełniona ankieta osobowa; aby pobrać ankietę kliknij tutaj
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej uczelni; (aby wypełnić formularz kliknij tutaj)
 • zaświadczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności w przypadkach osób niepełnosprawnych.
 • cudzoziemiec posiadający Kartę Polaka potwierdza osobiście jej oryginalność przez Uczelnie;

Po spełnieniu powyższych wymogów osoba wpisywana jest przez Rektora uczelni na listę studentów.
Po wpisaniu na listę studentów, student zobowiązuje się na podstawie podpisanego oświadczenia (szczegóły - por. powyższy pkt. 7) do podpisania umowy z uczelnią o opłatach za usługi edukacyjne.

Niepodpisanie umowy z uczelnią oraz brak wniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów skutkuje skreśleniem z listy studentów.

UWAGA DLA REKRUTANTÓW CUDZOZIEMCÓW

 • tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych przez tłumacza przysięgłego na język polski
 • nostryfikacja świadectw dojrzałości względnie dyplomów ukończenia studiów licencjackich, uzyskanymi poza granicami Polski (uwaga: nie dotyczy krajów, których dokumenty są uznawane z mocy prawa, w tym wynikających z podpisanych między rządem polskim a rządem danego kraju umów i porozumień międzynarodowych zgodnie z art. 93 ust. 1-2 odpowiedniej ustawy)

UWAGA!
W Wyższej Szkole Fizjoterapii dopuszcza się jedynie LEKKI stopień niepełnosprawności .
Zgodnie z Uchwałą nr 2/VI/2022 Senatu Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2023/2024,
osoby z UMIARKOWANYM oraz ZNACZNYM stopniem niepełnosprawności nie mogą być przyjęci do Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu.

PROCEDURA REKRUTACJI I PODPISYWANIA UMÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE FIZJOTERAPII Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU NA NOWY ROK AKADEMICKI 2023/2024 ROZPOCZNIE SIĘ OD 1 LIPCA 2023 ROKU I POTRWA DO 30 WRZEŚNIA 2023 ROKU!

Umowa zostanie podpisana tylko w przypadku dostarczenia kompletu dokumentów.
Uczelnia zastrzega sobie możliwość modyfikacji podpisanego przez kandydatów na studia wyższe planu nauczania jako załącznika do umowy ze względu na konieczność dostosowania zawartych w nim danych do nowo wprowadzanych krajowych ram kwalifikacji.

Dokumenty należy składać w:
dziekanacie od poniedziałku do soboty w godz. od 10:00 do 15:00
we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 4,
tel. 71 3425002, 71 3411682

Po ukończeniu Studiów absolwent otrzymuje Dyplom Ukończenia Jednolitych Studiów Magisterskich i tytuł zawodowy "Magister" z prawem wykonywania zawodu w zakresie fizykoterapii, masażu leczniczego i kinezyterapii.
Czas nauki wynosi 5 lat.


UWAGA!

Powołując sie na Uchwałę nr 2/VI/2022 Senatu Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2023/2024,
§4 informujemy: "W przypadku osób niepełnosprawnych, ubiegających się o przyjęcie na kierunek fizjoterapia i kosmetologia postępowanie kwalifikacyjne obejmuje weryfikację zaświadczeń o stopniu niepełnosprawności. Dopuszcza się jedynie studiowanie z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r. nr 123, poz. 776, z późn.zm.);

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003r. nr 139, poz. 1328)


Wzory umów i opłaty w roku akademickim 2023/2024

Opłaty za studia w roku akademickim 2023/2024:

Numer konta, na który należy wpłacić wpisowe i czesne:
Santander Bank Polska S.A. O/Wrocław, nr konta: 41 1090 1522 0000 0000 5215 8161

W przypadku:

 • rekrutacji w tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko, opłata rekrutacyjna 2023/2024
 • czesnego w tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko, nr indeksu (nr umowy)
 • legitymacji w tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko, za legitymację

NIE NALEŻY ŁĄCZYĆ PRZELEWU ZA REKRUTACJĘ, CZESNE ORAZ LEGITYMACJĘ.
KAŻDY PRZYPADEK, TO OSOBNY PRZELEW.

W celu zapoznania się z treścią umowy na rok akademicki 2023/2024 kliknij tutaj: >>WZÓR UMOWY<<


Studia stacjonarne

Na rok akademicki 2023/2024 Wyższa Szkoła Fizjoterapii prowadzi nabór na studia jednolite magisterskie na kierunek fizjoterapia w formie stacjonarnej.

 • Rekrutacja rozpocznie się 1 lipca 2023r. i potrwa do 30 września 2023r .

Studia w formie stacjonarnej mogą zostać otwarte,** jeśli liczba kandydatów przekroczy 40 osób.**

 • Na studia stacjonarne przyjmowane są osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

 • Po ukończeniu Studiów absolwent otrzymuje Dyplom Ukończenia Studiów Drugiego Stopnia i tytuł zawodowy "Magister".

 • Czas nauki wynosi 5 lat.

 • Program studiów


Studia niestacjonarne

Na rok akademicki 2023/2024 Wyższa Szkoła Fizjoterapii prowadzi nabór na studia jednolite magisterskie na kierunek fizjoterapia w formie niestacjonarnym.

 • Rekrutacja rozpocznie się 1 lipca 2023r. i potrwa do 30 września 2023r.

Studia w formie niestacjonarnej mogą zostać otwarte, jeśli liczba kandydatów przekroczy 40 osób.
Zajęcia będą prowadzone w piątki, soboty oraz niedziele.

 • Na studia niestacjonarne przyjmowane są osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

 • Po ukończeniu Studiów absolwent otrzymuje Dyplom Ukończenia Studiów jednolitych magisterskich i tytuł zawodowy "Magister".

 • Czas nauki wynosi 5 lat.

 • Program studiów