Ważne terminyWymagania dotyczące egzaminów dyplomowych dla studiów I stopnia

Wymagania dotyczące egzaminów dyplomowych dla studiów I stopnia
Student ma obowiązek złożyć w dziekanacie najpóźniej na trzy tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego poniższe dokumenty:

 1. Pracę dyplomową na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD), zapisaną w akceptowalnych formatach plików („doc” i „docx”)** programu WORD w opakowaniu papierowym (koperta), opisaną niezmywalnym flamastrem w następujący sposób: imię i nazwisko autora, nr albumu, temat pracy.**

Akceptowalne formaty plików (".doc" i ".docx") mogą zostać przygotowane przy użyciu następujących programów:

 • MS Word
 • WordPad (Dostępne w systemach operacyjnych Windows: Wszystkie programy -> Akcesoria -> WordPad)
 • pakiet LibreOffice lub OpenOffice (system operacyjny windows i inne systemy) - przy zapisywaniu należy wybrać odpowiedni format pliku MS Word (.doc)

UWAGA !!!
Jeśli rozmiar pliku z pracą dyplomową przekracza 15MB należy przygotować również osobny plik o nazwie "antyplagiat", z którego należy usunąć grafikę.

 1. Trzy oświadczenia studenta >> kliknij tutaj aby pobrać oświadczenia <<
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie prac pisemnych (w tym pracy dyplomowej ) - własnoręcznie podpisane (załącznik nr 1)
 • oświadczenie o zgodzie na udostępnianie pracy dyplomowej - własnoręcznie podpisane (załącznik nr 2)
 • oświadczenie o samodzielności przygotowanej pracy dyplomowej + zgodności zawartości danych na nośniku elektronicznym z przedstawionym wydrukiem pracy dyplomowej - własnoręcznie podpisane wraz z podpisaną przez Promotora akceptacją pracy dyplomowej celem sprawdzenia przez system antyplagiatowy (załącznik nr 3)

Po przekazaniu pracy dyplomowej do dziekanatu Uczelni, praca w ciągu dwóch tygodni zostanie sprawdzona przez system antyplagiatowy, a wynik kontroli w formie protokołu pod nazwą ”Protokół kontroli oryginalności pracy” i, w przypadku, jeśli praca będzie zawierać nieuprawnione zapożyczenia, dodatkowo opinię pod nazwą „Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony” przekazywane są promotorowi.
Następnie student zobowiązany jest odebrać ten ww. protokół (i ewentualnie opinię) oraz "raport z badania antyplagiatowego" od promotora i złożyć w dziekanacie Uczelni wraz z następującymi dokumentami:

 1. W przypadku ubiegania się o dyplom w języku angielskim lub niemieckim student powinien złożyć stosowne podanie do prorektora ds. kształcenia.
 2. W przypadku ubiegania się o odpis dyplomu w obu w/w językach student musi okazać potwierdzenie opłaty za dyplom w drugim języku (koszt 20 zł). Pozostałe dokumenty wydawane są bezpłatnie; tj. suplementy, dyplom w języku polskim, jeden odpis dyplomu w j. polskim oraz drugi odpis dyplomu w języku wybranym (polskim/niemieckim /angielskim).
  3 Jedną fotografię w formie elektronicznej, nagraną na podpisanej imieniem, nazwiskiem i numerem indeksu płycie CD,
 • w formacie JPG o rozmiarach 300 x 375 pikseli i rozdzielczości co najmniej 300 dpi
 • plik nie może być większy niż 60KB
 • zdjęcie powinno być wykonane w stroju galowym, podkreślającym powagę dokumentu

UWAGA! Pierwszy odpis dyplomu jest wydawany w języku polskim i jest bezpłatny!

Pracę dyplomową w wersji papierowej (druk dwustronny, grzbiet klejony) w miękkiej oprawie, w jednym egzemplarzu, należy przekazać do biblioteki po otrzymaniu karty obiegowej z Dziekanatu ze złożeniem dokumentów wymienionych w rozdziale II. niniejszego ogłoszenia.

W dniu egzaminu licencjackiego z części teoretycznej (kosmetologia ) student jest zobowiązany posiadać:
a) legitymację studencką lub dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
b) kartę obiegową (z pieczątkami i podpisami z biblioteki, dziekanatu i kwestury)
c) wypełnioną kompletnie kartę zaliczeniowo-egzaminacyjną za semestr VI

Szczegółowe informacje dotyczące prac i egzaminów dyplomowych znajdują się na stronie www.wsf.wroc.pl w zakładce "Zarządzenia Rektora 2010".


Wymagania dotyczące egzaminów dyplomowych dla jednolitych studiów magisterskich i studiów II stopnia

Wymagania dotyczące egzaminów dyplomowych dla jednolitych studiów magisterskich i studiów II stopnia

I. Student ma obowiązek złożyć w dziekanacie najpóźniej na trzy tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego poniższe dokumenty:

 1. Pracę dyplomową na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD), zapisaną w akceptowalnych formatach plików ( „doc” i „docx” )** programu WORD w opakowaniu papierowym (koperta), opisaną niezmywalnym flamastrem w następujący sposób: imię i nazwisko autora, nr albumu, temat pracy.**
  Akceptowalne formaty plików (".doc" i ".docx") mogą zostać przygotowane przy użyciu następujących programów:
 • MS Word
 • WordPad (Dostępne w systemach operacyjnych Windows: Wszystkie programy -> Akcesoria -> WordPad)
 • pakiet LibreOffice lub OpenOffice (system operacyjny windows i inne systemy) - przy zapisywaniu należy wybrać odpowiedni format pliku: MS Word (.doc)

UWAGA !!!
Jeśli rozmiar pliku z pracą dyplomową przekracza 15MB należy przygotować również osobny plik o nazwie "antyplagiat", z którego należy usunąć grafikę

 1. Trzy oświadczenia studenta >> kliknij tutaj aby pobrać oświadczenia <<
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie prac pisemnych ( w tym pracy dyplomowej ) - własnoręcznie podpisane (załącznik nr 1)
 • oświadczenie o zgodzie na udostępnianie pracy dyplomowej - własnoręcznie podpisane (załącznik nr 2)
 • oświadczenie o samodzielności przygotowanej pracy dyplomowej + zgodności zawartości danych na nośniku elektronicznym z przedstawionym wydrukiem pracy dyplomowej - własnoręcznie podpisane wraz z podpisaną przez Promotora akceptacją pracy dyplomowej celem sprawdzenia przez system antyplagiatowy (załącznik nr 3)

II. Po przekazaniu pracy dyplomowej do dziekanatu Uczelni praca w ciągu dwóch tygodni zostanie sprawdzona przez system antyplagiatowy, a wynik kontroli w formie protokołu pod nazwą ”Protokół kontroli oryginalności pracy” i, w przypadku jeśli praca będzie zawierać nieuprawnione zapożyczenia, dodatkowo opinię pod nazwą „Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony” przekazywane są promotorowi. Następnie student zobowiązany jest odebrać ww. protokół (i ewentualnie opinię ) oraz "raport z badania antyplagiatowego" od promotora i złożyć w dziekanacie Uczelni wraz z następującymi dokumentami:

 1. W przypadku ubiegania się o dyplom w języku angielskim lub niemieckim student powinien złożyć stosowne podanie do prorektora ds. kształcenia.
 2. W przypadku ubiegania się o odpis dyplomu w obu w/w językach student musi okazać potwierdzenie opłaty za dyplom w drugim języku (koszt 20 zł). Pozostałe dokumenty wydawane są bezpłatnie; tj. suplementy, dyplom w języku polskim, jeden odpis dyplomu w j. polskim oraz drugi odpis dyplomu w języku wybranym (polskim/niemieckim/angielskim).
 3. Fotografie o wymiarach 45mm x 65mm powinny być wykonane w stroju galowym podkreślającym powagę dokumentu:
  a) 4 szt. - w przypadku ubiegania się o drugi odpis dyplomu w języku wybranym (polskim /niemieckim /angielskim), który jest bezpłatny.
  b) 5 szt. - w przypadku ubiegania się o trzeci odpis dyplomu w języku wybranym (polskim /niemieckim /angielskim), który kosztuje 20 zł.

UWAGA!
Pierwszy odpis dyplomu jest wydawany w języku polskim i jest bezpłatny!

III. Pracę dyplomową w wersji papierowej (druk dwustronny, grzbiet klejony) w miękkiej oprawie, w jednym egzemplarzu, należy przekazać do biblioteki po otrzymaniu karty obiegowej z Dziekanatu za złożenie dokumentów wymienionych w rozdziale II. niniejszego ogłoszenia.
W dniu egzaminu magisterskiego student jest zobowiązany posiadać:
a) legitymację studencką, którą należy następnie oddać komisji egzaminacyjnej!
b) kartę obiegową (z pieczątkami i podpisami z biblioteki, dziekanatu i kwestury)
c) wypełnioną kompletnie kartę zaliczeniowo-egzaminacyjną odpowiednio za semestr X (jednolite studia magisterskie) wzgl. IV ( studia II stopnia )
oraz oddane do:

 • pani mgr Katarzyny Jacyszyn (kosmetologia)
 • pani mgr Doroty Zowczak (fizjoterapia)
  i zaliczone - wszystkie, wymagane planem nauczania, karty praktyk zawodowych.

Szczegółowe informacje dotyczące prac i egzaminów dyplomowych znajdują się na stronie www.wsf.wroc.pl w zakładce: Zarządzenia Rektora 2010.


Zmiany statusu/ reaktywacja - wymagania

SKŁADANIE PODAŃ W SPRAWACH ZMIANY STATUSU STUDIÓW, W TYM O WZNOWIENIE (REAKTYWACJA) STUDIÓW - HARMONOGRAM PROCEDURY POSTĘPOWANIA :
OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UBIEGAĆ SIĘ OD KOLEJNEGO SEMESTRU LETNIEGO (ODPOWIEDNIO OD SEMESTRU II, IV BĄDŹ VI) W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 O ZMIANĘ STATUSU, W TYM O:

 • WARUNKOWY WPIS NA KOLEJNY SEMESTR STUDIÓW;
 • WZNOWIENIE STUDIÓW ZE SKREŚLENIA (REAKTYWACJĘ);
 • POWTARZANIE PRZEDMIOTU/PRZEDMIOTÓW (POWRÓT Z URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO WZGLĘDNIE ZDROWOTNEGO);
 • UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO WZGLĘDNIE ZDROWOTNEGO
 • PRZEJŚCIE Z POWTARZANIA PRZEDMIOTU/PRZEDMIOTÓW NA PEŁNĄ DYDAKTYKĘ
 • ZMIANĘ FORMY STUDIÓW (ZE STACJONARNEJ NA NIESTACJONARNĄ WZGLĘDNIE ODWROTNIE)
 • PRZENIESIENIE Z INNEJ UCZELNI

INNE
SĄ ZOBOWIĄZANE DO ZŁOŻENIA W DZIEKANACIE UCZELNI PODANIA (W PRZYPADKU WPISU WARUNKOWEGO, UDZIELENIA URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO WZGLĘDNIE ZDROWOTNEGO, ZMIANY FORMY STUDIÓW - WYŁĄCZNIE WRAZ Z KOMPLETNIE UZUPELNIONĄ KARTĄ ZALICZENIOWO-EGZAMINACYJNĄ ZA BIEŻĄCY SEMESTR ZIMOWY NAUKI ( ODPOWIEDNIO SEMESTR I WZGLĘDNIE SEMESTR III WZGLĘDNIE SEMESTR V ) SKIEROWANEGO DO PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO:
· 3 LUTEGO 2020 R. (STUDIA I i II STOPNIA ORAZ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE, FORMA STUDIÓW: STACJONARNA)
· 24 LUTEGO 2020 R. (STUDIA I i II STOPNIA ORAZ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE, FORMA STUDIÓW: NIESTACJONARNA)
ROZPATRZENIE PODAŃ W FORMIE ZARZĄDZEŃ PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA NASTĄPI W DNIU:
· 4 LUTEGO 2020 R. (DLA STUDIÓW I i II STOPNIA ORAZ STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH, FORMA STUDIÓW: STACJONARNA )
· 25 LUTEGO 2020 R. (DLA STUDIÓW I i II STOPNIA ORAZ STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH, FORMA STUDIÓW: NIESTACJONARNA )
PO POZYTYWNYM ROZPATRZENIU STOSOWNEGO PODANIA KAŻDY STUDENT, UBIEGAJĄCY SIĘ O WZNOWIENIE STUDIÓW, MA OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA SIĘ DO DZIEKANATU Z KOMPLETEM WYMAGANYCH DOKUMENTÓW CELEM PODPISANIA UMOWY WZGLĘDNIE ANEKSU DO UMOWY Z UCZELNIĄ!PODPISANIE UMÓW WZGLĘDNIE ANEKSÓW DO UMOWY ODBĘDZIE SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:
· OD 5 LUTEGO 2020 R. DO 7 LUTEGO 2020 R. WŁĄCZNIE (STUDIA I i II STOPNIA ORAZ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE, FORMA STUDIÓW: STACJONARNA);
· OD 26 LUTEGO 2020 R. DO 29 LUTEGO 2020 R. WŁĄCZNIE (STUDIA I i II STOPNIA ORAZ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE, FORMA STUDIÓW: NIESTACJONARNA)


Wydawanie kart zaliczeniowo - egzaminacyjnych

UWAGA!

W okresie pandemii COVID-19, studenci nie odbierają kart zaliczeniowo - egzaminacyjnych.

WYDAWANIE KART ZALICZENIOWO-EGZAMINACYJNYCH NA SEMESTR LETNI (ODPOWIEDNIO NA SEMESTR I, III ORAZ V) ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 ODBYWA SIĘ W DZIEKANACIE UCZELNI OD WTORKU, 7 STYCZNIA 2020 ROKU!

WARUNKAMI WYSTAWIENIA I WYDANIA KARTY NA DANEGO STUDENTA SĄ:
1/UREGULOWANE NA BIEŻĄCO OPŁATY ZA NAUKĘ: ZAPŁACONE RATY CZESNEGO ZA BIEŻĄCY SEMESTR I WZGLĘDNIE SEMESTR III WZGLĘDNIE SEMESTR V)
W DANYM PRZYPADKU, JEŚLI JAKIEKOLWIEK DOKONANE PRZEZ STUDENTA PŁATNOŚCI BĘDĄ JESZCZE NIEZAKSIĘGOWANE PRZEZ KWESTURĘ Z JAKIŚ PRZYCZYN (GŁÓWNIE Z POWODU REGULOWANIA ICH W TERMINACH PÓŹNIEJSZYCH NIŻ JEST TO OKREŚLONE W HARMONOGRAMIE RAT STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO UMOWY), WYMAGANE BĘDZIE OKAZANIE STOSOWNYCH DOWODÓW WPŁATY.
2/ WAŻNA DEKLARACJA DOTYCZĄCĄ UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) - WPŁACONA SKŁADKA ROCZNA W WYSOKOŚCI 50 ZŁ LUB OKAZANA ODPOWIEDNIA POLISA UBEZPIECZENIOWA
3/ ODDANA KARTA ZALICZENIOWA-EGZAMINACYJNA WZGLĘDNIE KARTA ZALICZENIOWO-UZUPEŁNIAJĄCA Z SEMESTRU ZIMOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020
4/ ODEBRANA LEGITYMACJA STUDENCKA ( UWAGA: DOTYCZY WYŁĄCZNIE STUDENTÓW I ROKU!)
5/ ODEBRANA DECYZJA KOMISJI STYPENDIALNEJ WZGLĘDNIE ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ (UWAGA: DOTYCZY WYŁĄCZNIE STUDENTÓW, KTÓRZY W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 WNIOSKOWALI O PRZYZNANIE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU ŚWIADCZENIA STYPENDIALNEGO!)