Ważne terminyWpis na semestr letni w roku akademickim 2019/2020

Wpis na semestr letni w roku akademickim 2019/2020
WPIS NA SEMESTR LETNI ( ODPOWIEDNIO SEMESTR II WZGLĘDNIE SEMESTR IV WZGLĘDNIE SEMESTR VI ) W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 NALEŻY DOKONAĆ NAJPÓŹNIEJ DO DNIA:
·** 3 LUTEGO 2020 R.** (PONIEDZIAŁEK)
( I, II i III rok, kosmetologia I stopnia - forma studiów: stacjonarna );
( I, II i III rok, fizjoterapia jednolite magisterskie - forma studiów: stacjonarna )
·** 24 LUTEGO 2020 R.** (PONIEDZIAŁEK)
( I, II i III rok, kosmetologia I stopnia - forma studiów: niestacjonarna );
( I i II rok, kosmetologia II stopnia - forma studiów: niestacjonarna );
( I. II i III rok, fizjoterapia jednolite magisterskie - forma studiów: niestacjonarna )
( I i II rok, fizjoterapia II stopnia - forma studiów: niestacjonarna );

STAROSTOWIE WZGLĘDNIE REPREZENTANCI POSZCZEGÓLNYCH GRUP DYDAKTYCZNYCH Z DANEGO ROCZNIKA I KIERUNKU SĄ ZOBOWIĄZANI DO DOSTARCZENIA DO DZIEKANATU UCZELNI NAJPÓŹNIEJ W POWYŻEJ PODANYM TERMINIE:
·KART ZALICZENIOWO-EGZAMINACYJNYCH Z KOMPLETNYMI WPISAMI OCEN I PODPISAMI NAUCZYCIELI
SPEŁNIENIE POWYŻSZYCH WARUNKÓW JEST PODSTAWĄ DO WPISANIA STUDENTA NA KOLEJNY SEMESTR. NIEDOTRZYMANIE POWYŻEJ PODANYCH TERMINÓW MOŻE STANOWIĆ DLA WŁADZ UCZELNI PODSTAWĘ DO SKREŚLENIA Z LISTY STUDENTÓW!


Wymagania dotyczące egzaminów dyplomowych dla studiów I stopnia

Wymagania dotyczące egzaminów dyplomowych dla studiów I stopnia

I. Student ma obowiązek złożyć w dziekanacie najpóźniej na trzy tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego poniższe dokumenty:

 1. Pracę dyplomową na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD), zapisaną w akceptowalnych formatach plików ( „doc” i „docx” )* programu WORD w opakowaniu papierowym (koperta), opisaną niezmywalnym flamastrem w następujący sposób: imię i nazwisko autora, nr albumu, temat pracy.*
 • Akceptowalne formaty plików (".doc" i ".docx") mogą zostać przygotowane przy użyciu następujących programów:*

 • MS Word

 • WordPad (Dostępne w systemach operacyjnych Windows: Wszystkie programy -> Akcesoria -> WordPad)

 • pakiet LibreOffice lub OpenOffice (system operacyjny windows i inne systemy) - przy zapisywaniu należy wybrać odpowiedni format pliku: MS Word (.doc)

UWAGA !!! Jeśli rozmiar pliku z pracą dyplomową przekracza 15MB należy przygotować również osobny plik o nazwie "antyplagiat", z którego należy usunąć grafikę.
2. Trzy oświadczenia studenta >> kliknij tutaj aby pobrać oświadczenia <<

 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie prac pisemnych ( w tym pracy dyplomowej ) -własnoręcznie podpisane (załącznik nr 1)
 • oświadczenie o zgodzie na udostępnianie pracy dyplomowej - własnoręcznie podpisane (załącznik nr 2)
 • oświadczenie o samodzielności przygotowanej pracy dyplomowej + zgodności zawartości danych na nośniku elektronicznym z przedstawionym wydrukiem pracy dyplomowej - własnoręcznie podpisane wraz z podpisaną przez Promotora akceptacją pracy dyplomowej celem sprawdzenia przez system antyplagiatowy (załącznik nr 3)

####II. Po przekazaniu pracy dyplomowej do dziekanatu Uczelni praca w ciągu dwóch tygodni zostanie sprawdzona przez system antyplagiatowy, a wynik kontroli w formie protokołu pod nazwą ”Protokół kontroli oryginalności pracy” i, w przypadku jeśli praca będzie zawierać nieuprawnione zapożyczenia, dodatkowo opinię pod nazwą „Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony” przekazywane są promotorowi. Następnie student zobowiązany jest odebrać ten ww. protokół ( i ewentualnie opinię ) oraz " raport z badania antyplagiatowego" od promotora i złożyć w dziekanacie Uczelni wraz z następującymi dokumentami:
1. W przypadku ubiegania się o odpis dyplom uw języku angielskim lub niemieckim student powinien złożyć stosowne podanie do prorektora ds. kształcenia.
2. W przypadku ubiegania się o odpis dyplomu w obu w/w językach student musi okazać potwierdzenie opłaty za dyplom w drugim języku (koszt 20 zł). Pozostałe dokumenty wydawane są bezpłatnie; tj. suplementy, dyplom w języku polskim, jeden odpis dyplomu w j. polskim oraz drugi odpis dyplomu w języku wybranym (polskim / niemieckim / angielskim).
3. Fotografie o wymiarach 45mm x 65mm powinny być wykonane w stroju galowym podkreślającym powagę dokumentu:
a)4 szt. - w przypadku ubiegania się o drugi odpis dyplomu w języku wybranym (polskim / niemieckim / angielskim), który jest bezpłatny.

b)5 szt. - w przypadku ubiegania się o trzeci odpis dyplomu w języku wybranym (polskim / niemieckim / angielskim), który kosztuje 20 zł.

Uwaga: Pierwszy odpis dyplomu jest wydawany w języku polskim i jest bezpłatny!

####III. Pracę dyplomową w wersji papierowej (druk dwustronny) w miękkiej oprawie, w jednym egzemplarzu, należy przekazać do biblioteki po otrzymaniu karty obiegowej z Dziekanatu za złożenie dokumentów wymienionych w rozdziale II. niniejszego ogłoszenia.
W dniu: egzaminu licencjackiego z części teoretycznej ( kosmetologia )/ egzaminu licencjackiego z części praktycznej ( fizjoterapia ) student jest zobowiązany posiadać:
a) legitymację studencką, lub dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
b) kartę obiegową ( z pieczątkami i podpisami z: biblioteki, dziekanatu i kwestury)
c) wypełnioną kompletnie kartę zaliczeniowo-egzaminacyjną za semestr VI
oraz oddane do, odpowiednio:
- pani mgr Katarzyny Jacyszyn ( kosmetologia )
- pani mgr Aleksandry Bauer ( fizjoterapia )
i zaliczone - wszystkie, wymagane planem nauczania, karty praktyk zawodowych.

Szczegółowe informacje dotyczące prac i egzaminów dyplomowych znajdują się na stronie www.wsf.wroc.pl w zakładce: Zarządzenia Rektora 2010.*


Wymagania dotyczące egzaminów dyplomowych dla studiów II stopnia

Wymagania dotyczące egzaminów dyplomowych dla studiów II stopnia

I. Student ma obowiązek złożyć w dziekanacie najpóźniej na trzy tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego poniższe dokumenty:

 1. Pracę dyplomową na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD), zapisaną w akceptowalnych formatach plików ( „doc” i „docx” )* programu WORD w opakowaniu papierowym (koperta), opisaną niezmywalnym flamastrem w następujący sposób: imię i nazwisko autora, nr albumu, temat pracy.*
 • Akceptowalne formaty plików (".doc" i ".docx") mogą zostać przygotowane przy użyciu następujących programów:*

 • MS Word

 • WordPad (Dostępne w systemach operacyjnych Windows: Wszystkie programy -> Akcesoria -> WordPad)

 • pakiet LibreOffice lub OpenOffice (system operacyjny windows i inne systemy) - przy zapisywaniu należy wybrać odpowiedni format pliku: MS Word (.doc)

UWAGA !!! Jeśli rozmiar pliku z pracą dyplomową przekracza 15MB należy przygotować również osobny plik o nazwie "antyplagiat", z którego należy usunąć grafikę.
2. Trzy oświadczenia studenta >> kliknij tutaj aby pobrać oświadczenia <<

 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie prac pisemnych ( w tym pracy dyplomowej ) -własnoręcznie podpisane (załącznik nr 1)
 • oświadczenie o zgodzie na udostępnianie pracy dyplomowej - własnoręcznie podpisane (załącznik nr 2)
 • oświadczenie o samodzielności przygotowanej pracy dyplomowej + zgodności zawartości danych na nośniku elektronicznym z przedstawionym wydrukiem pracy dyplomowej - własnoręcznie podpisane wraz z podpisaną przez Promotora akceptacją pracy dyplomowej celem sprawdzenia przez system antyplagiatowy (załącznik nr 3)

####II. Po przekazaniu pracy dyplomowej do dziekanatu Uczelni praca w ciągu dwóch tygodni zostanie sprawdzona przez system antyplagiatowy, a wynik kontroli w formie protokołu pod nazwą ”Protokół kontroli oryginalności pracy” i, w przypadku jeśli praca będzie zawierać nieuprawnione zapożyczenia, dodatkowo opinię pod nazwą „Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony” przekazywane są promotorowi. Następnie student zobowiązany jest odebrać ten ww. protokół ( i ewentualnie opinię ) oraz "raport z badania antyplagiatowego" od promotora i złożyć w dziekanacie Uczelni wraz z następującymi dokumentami:
1. W przypadku ubiegania się o dyplom w języku angielskim lub niemieckim student powinien złożyć stosowne podanie do prorektora ds. kształcenia.
2.W przypadku ubiegania się o odpis dyplomu w obu w/w językach student musi okazać potwierdzenie opłaty za dyplom w drugim języku (koszt 20 zł). Pozostałe dokumenty wydawane są bezpłatnie; tj. suplementy, dyplom w języku polskim, jeden odpis dyplomu w j. polskim oraz drugi odpis dyplomu w języku wybranym (polskim / niemieckim / angielskim).
3. Fotografie o wymiarach 45mm x 65mm powinny być wykonane w stroju galowym podkreślającym powagę dokumentu:
a)4 szt. - w przypadku ubiegania się o drugi odpis dyplomu w języku wybranym (polskim / niemieckim / angielskim), który jest bezpłatny.

b)5 szt. - w przypadku ubiegania się o trzeci odpis dyplomu w języku wybranym (polskim / niemieckim / angielskim), który kosztuje 20 zł.

Uwaga: Pierwszy odpis dyplomu jest wydawany w języku polskim i jest bezpłatny!

####III. Pracę dyplomową w wersji papierowej (druk dwustronny) w twardej oprawie, w jednym egzemplarzu, należy przekazać do biblioteki po otrzymaniu karty obiegowej z Dziekanatu za złożenie dokumentów wymienionych w rozdziale II. niniejszego ogłoszenia.
W dniu: egzaminu magisterskiego student jest zobowiązany posiadać:
a) legitymację studencką , którą należy następni e oddać komisji egzaminacyjnej!
b) kartę obiegową ( z pieczątkami i podpisami z: biblioteki, dziekanatu i kwestury)
c) wypełnioną kompletnie kartę zaliczeniowo-egzaminacyjną za semestr IV
oraz oddane do, odpowiednio:

 • pani mgr Katarzyny Jacyszyn ( kosmetologia )
 • pani mgr Doroty Zowczak ( fizjoterapia )
  i zaliczone - wszystkie, wymagane planem nauczania, karty praktyk zawodowych.

Szczegółowe informacje dotyczące prac i egzaminów dyplomowych znajdują się na stronie www.wsf.wroc.pl w zakładce: Zarządzenia Rektora 2010.*


Zmiany statusu/ reaktywacja - wymagania

SKŁADANIE PODAŃ W SPRAWACH ZMIANY STATUSU STUDIÓW, W TYM O WZNOWIENIE ( REAKTYWACJĘ ) STUDIÓW - HARMONOGRAM PROCEDURY POSTĘPOWANIA :
OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UBIEGAĆ SIĘ OD KOLEJNEGO SEMESTRU LETNIEGO ( ODPOWIEDNIO OD SEMESTRU II WZGLĘDNIE SEMESTRU IV WZGLĘDNIE SEMESTRU VI) W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 O ZMIANĘ STATUSU, W TYM O:
·WARUNKOWY WPIS NA KOLEJNY SEMESTR STUDIÓW;
·WZNOWIENIE STUDIÓW ZE SKREŚLENIA (REAKTYWACJĘ);
·POWTARZANIE PRZEDMIOTU/PRZEDMIOTÓW (POWRÓT Z URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO WZGLĘDNIE ZDROWOTNEGO);
·UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO WZGLĘDNIE ZDROWOTNEGO
·PRZEJŚCIE Z POWTARZANIA PRZEDMIOTU/PRZEDMIOTÓW NA PEŁNĄ DYDAKTYKĘ
·ZMIANĘ FORMY STUDIÓW (ZE STACJONARNEJ NA NIESTACJONARNĄ WZGLĘDNIE ODWROTNIE)
·PRZENIESIENIE Z INNEJ UCZELNI
·INNE
SĄ ZOBOWIĄZANE DO ZŁOŻENIA W DZIEKANACIE UCZELNI PODANIA (W PRZYPADKU WPISU WARUNKOWEGO, UDZIELENIA URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO WZGLĘDNIE ZDROWOTNEGO, ZMIANY FORMY STUDIÓW - WYŁĄCZNIE WRAZ Z KOMPLETNIE UZUPELNIONĄ KARTĄ ZALICZENIOWO-EGZAMINACYJNĄ ZA BIEŻĄCY SEMESTR ZIMOWY NAUKI ( ODPOWIEDNIO SEMESTR I WZGLĘDNIE SEMESTR III WZGLĘDNIE SEMESTR V ) SKIEROWANEGO DO PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO:
· 3 LUTEGO 2020 R. ( STUDIA I i II STOPNIA ORAZ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE, FORMA STUDIÓW: STACJONARNA)
· 24 LUTEGO 2020 R. ( STUDIA I i II STOPNIA ORAZ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE, FORMA STUDIÓW: NIESTACJONARNA)
ROZPATRZENIE PODAŃ W FORMIE ZARZĄDZEŃ PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA NASTĄPI W DNIU:
· 4 LUTEGO 2020 R. ( DLA STUDIÓW I i II STOPNIA ORAZ STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH, FORMA STUDIÓW: STACJONARNA )
· 25 LUTEGO 2020 R. ( DLA STUDIÓW I i II STOPNIA ORAZ STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH, FORMA STUDIÓW: NIESTACJONARNA )
PO POZYTYWNYM ROZPATRZENIU STOSOWNEGO PODANIA KAŻDY STUDENT, UBIEGAJĄCY SIĘ O WZNOWIENIE STUDIÓW, MA OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA SIĘ DO DZIEKANATU Z KOMPLETEM WYMAGANYCH DOKUMENTÓW CELEM PODPISANIA UMOWY WZGLĘDNIE ANEKSU DO UMOWY Z UCZELNIĄ!PODPISANIE UMÓW WZGLĘDNIE ANEKSÓW DO UMOWY ODBĘDZIE SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:
· OD 5 LUTEGO 2020 R. DO 7 LUTEGO 2020 R. WŁĄCZNIE (STUDIA I i II STOPNIA ORAZ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE, FORMA STUDIÓW: STACJONARNA);
· OD 26 LUTEGO 2020 R. DO 29 LUTEGO 2020 R. WŁĄCZNIE ( STUDIA I i II STOPNIA ORAZ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE, FORMA STUDIÓW: NIESTACJONARNA)


Wydawanie kart zaliczeniowo - egzaminacyjnych

WYDAWANIE KART ZALICZENIOWO-EGZAMINACYJNYCH
NA SEMESTR LETNI ( ODPOWIEDNIO NA SEMESTR I
WZGLĘDNIE SEMESTR III WZGLĘDNIE SEMESTR V )
ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020
ODBYWA SIĘ W DZIEKANACIE UCZELNI POCZĄWSZY OD WTORKU, 7 STYCZNIA 2020 ROKU!
WARUNKAMI WYSTAWIENIA KARTY NA DANEGO STUDENTA I WYDANIA JEJ SĄ:
1/UREGULOWANE NA BIEŻĄCO OPŁATY ZA NAUKĘ: - ZAPŁACONE RATY CZESNEGO ZA BIEŻĄCY SEMESTR I WZGLĘDNIE SEMESTR III WZGLĘDNIE SEMESTR V )
W DANYM PRZYPADKU, JEŚLI JAKIEKOLWIEK DOKONANE PRZEZ STUDENTA PŁATNOŚCI BĘDĄ JESZCZE NIEZAKSIĘGOWANE PRZEZ KWESTURĘ Z JAKIŚ PRZYCZYN (GŁÓWNIE Z POWODU REGULOWANIA ICH W TERMINACH PÓŹNIEJSZYCH NIŻ JEST TO OKREŚLONE W HARMONOGRAMIE RAT STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO UMOWY), WYMAGANE BĘDZIE OKAZANIE STOSOWNYCH DOWODÓW WPŁATY.
2/ WAŻNA DEKLARACJA DOTYCZĄCĄ UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ( NNW ) - WPŁACONA SKŁADKA ROCZNA W WYSOKOŚCI 50 ZŁ LUB OKAZANA ODPOWIEDNIA POLISA UBEZPIECZENIOWA
3/ ODDANA KARTA ZALICZENIOWA-EGZAMINACYJNA WZGLĘDNIE KARTA ZALICZENIOWO-UZUPEŁNIAJĄCA Z SEMESTRU ZIMOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020
4/ ODEBRANA LEGITYMACJA STUDENCKA ( UWAGA: DOTYCZY WYŁĄCZNIE STUDENTÓW I ROKU! )
5/ ODEBRANA DECYZJA KOMISJI STYPENDIALNEJ WZGLĘDNIE ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ ( UWAGA: DOTYCZY WYŁACZNIE STUDENTÓW, KTÓRZY W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 WNIOSKOWALI O PRZYZNANIE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU ŚWIADCZENIA STYPENDIALNEGO! )