Faktury za edukacjęINFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD WYSTAWIANIA FAKTUR NA ŻĄDANIE

Za usługi edukacyjne (czesne)
Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 68, poz. 360), stosuję się następujące zasady wystawiania faktur za czesne:

  1. Fakturę potwierdzającą dokonanie opłaty czesnego Uczelnia wystawia wyłącznie na nabywcę usługi (studenta), z którym zawarła umowę.
  2. Dokonanie wpłaty za czesne przez pracodawcę na rzecz swojego pracownika jest traktowane że nabywcą usługi edukacyjnej jest nadal pracownik. W takim przypadku w wystawionej fakturze pracownik (student/słuchacz) zostanie wskazany jako nabywca, natomiast pracodawca będzie płatnikiem a nie
    nabywcą usługi. Co oznacza że, jest możliwe wystawienie faktury na firmę, która refunduje studentowi ponoszone przez niego koszty nauki.
  3. Faktura musi być wystawiona w terminie określonym ustawą o VAT. Od 1 stycznia 2014 r. zgodnie z art. 106i ust 1 ustawy o VAT, faktura może być wystawiona nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Zasada ta dotyczy także faktur zaliczkowych gdy student opłaca czesne w ratach / termin wystawiania faktury 15 dzień po miesiącu , którym na konto uczelni wpłynęła rata czesnego lub zapłata całkowita /. Wpłata czesnego za miesiąc traktowana jest jako zaliczka za usługę edukacyjną.
  4. Faktura zostanie wystawiona wyłącznie po złożeniu wniosku, lecz nie później niż 15 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto uczelni. W przypadku złożenia wniosku bez zachowania w/w terminów wystawienie faktury VAT nie będzie możliwe. W powyższej sytuacji Uczelnia może wystawić wyłącznie zaświadczenie o wysokości dokonanej wpłaty.
  5. Wnioski należy składać przed dokonaniem płatności lub w ciągu 15 dni od dnia dokonania wpłaty w sekretariacie uczelni osobiście lub listownie.
  6. Wniosek o wystawienie faktury należy ponawiać co semestr.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wystawienie faktury VAT