Ubezpieczenia zdrowotneStudentów, którzy ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, do ubezpieczenia zdrowotnego, może zgłosić Uczelnia i odprowadzać za nich składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Do ubezpieczenia zdrowotnego mogą się zgłaszać studenci, którzy:

 • nie podlegają ubezpieczeniu, jako członkowie rodziny ubezpieczonego opłacającego składkę lub za którego jest opłacana składka (np. rodzica lub współmałżonka),
 • nie pozostają w stosunku pracy, stosunku służbowym, nie prowadzą działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem społecznym,
 • nie są zatrudnieni na umowę zlecenie,
 • nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego,
 • nie pobierają stypendium sportowego,
 • nie pobierają renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku stałego wyrównawczego lub gwarantowanego zasiłku okresowego z pomocy społecznej,
 • nie są uprawnieni do pobierania świadczeń alimentacyjnych,
 • nie są osobami bezrobotnymi,
 • nie są rolnikami ani pracującymi domownikami rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 • nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z pozostałych tytułów wymienionych w art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dokumenty wymagane do zgłoszenia:

 • dowód osobisty studenta - do wglądu
 • podanie o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
 • oświadczenie o nie podleganiu ubezpieczeniu z innego tytułu - pobierz pdf

Uwaga!

 1. Student powinien się zgłosić do kwestury ds. studenckich w ciągu 7 dni od dnia ukończenia 26 lat. W przeciwnym razie może zostać obciążony kosztami świadczeń medycznych, z których skorzystał w okresie nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym.
 2. Student może zgłosić do ubezpieczenia członków swojej rodziny (np. współmałżonka, dzieci).
 3. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studentów przez WSF wygasa z dniem:
 • ukończenia szkoły wyższej (złożenia egzaminu licencjackiego, obronienia pracy magisterskiej
 • skreślenia z listy studentów
 • powstania innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego studenta bądź zgłoszonych członków rodziny.
 1. Zdarzenia te należy niezwłocznie (do 7 dni) zgłosić w kwesturze ds. studenckich pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 2. W przypadku zmiany danych zawartych w podaniu o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, student ma obowiązek powiadomienia Uczelni o tym fakcie w terminie do 7 dni od daty powstania zmiany lub uzyskania dokumentu potwierdzającego tę zmianę.
 3. Dokumentem potwierdzającym opłacanie składek za studenta jest kopia druku zgłoszeniowego ZZA wraz z ważną legitymacją studencką. Druk ZZA student może odebrać po 7 dniach od złożenia podania o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym.