Pomoc materialna

Ważne!

 • Wnioski o przyznanie stypendiów proszę drukować dwustronnie (w razie problemów technicznych istnieje możliwość pobrania druków w Dziekanacie WSF);
 • Wnioski proszę wypełniać drukowanymi literami - wnioski nieczytelne nie będą przyjmowane;
 • Będą przyjmowane tylko kompletne wnioski, z kompletem załączników, umożliwiających ustalenie sytuacji materialnej studenta

 • Uczelnia zastrzega sobie prawo ewentualnego przesunięcia terminów wypłat rat stypendium w przypadku opóźnień w przekazaniu środków przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
 • Przed realizacją każdej wypłaty stypendium sprawdzany jest status każdego studenta (skreślenie z listy studentów, przebywanie na urlopie dziekańskim, powtarzanie przedmiotu oznacza utratę prawa do stypendium)

KOMUNIKAT W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STUDENTOM WSF ŚWIADCZEŃ STYPENDIALNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024
UWAGA STUDENCI WSZYSTKICH ROCZNIKÓW STUDIÓW!

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM:

 • SOCJALNEGO/ SOCJALNEGO W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI,
 • REKTORA DLA WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ STUDENTÓW ORAZ
 • DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 MOŻNA SKŁADAĆ W DZIEKANACIE WSF W NASTĘPUJĄCYM, NIEPRZEKRACZALNYM OKRESIE: OD WTORKU, 10 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU
DO WTORKU, 31 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU, WŁĄCZNIE.
Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego/socjalnego w zwiększonej wysokości bez załączników (m.in. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2022 r., Zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o uiszczonych składach na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2022 r. od pełnoletnich członków rodziny) NIE będą przyjmowane!
Wnioski o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnością bez załącznika (tj. kserokopii zaświadczenia potwierdzającego lekki stopień niepełnosprawności - oryginał dokumentu do wglądu) NIE będą przyjmowane.
Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla wyróżniających się studentów są przyjmowane bez załączników (z wyjątkiem osób, które kontynuują naukę na I roku studiów II stopnia w WSF po ukończeniu studiów I stopnia na innej uczelni ; te osoby są zobowiązane do załączenia zaświadczenia o średniej ocen z dwóch ostatnich semestrów nauki z poprzedniej uczelni, wraz ze skalą oceniania). Natomiast osoby z dodatkowymi osiągnięciami zobligowane są załączyć Zaświadczenia, Dyplomy, Certyfikaty potwierdzające osiągnięcia naukowe, sportowe , artystyczne).
Stypendium socjalne/ socjalne w zwiększonej wysokości jest przyznawane na cały rok akademicki.
Stypendium rektora dla wyróżniających się studentów jest przyznawane na cały rok akademicki. Stypendium dla osób z niepełnosprawnością przyznawane jest na cały rok akademicki lub na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli kończy się w trakcie roku akademickiego).
I Podstawowe akty prawne określające zasady funkcjonowania pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2023/2024:

a) Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu:

 • Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom w roku akademiskim 2023/2024 - regulamim, wzory wniosków, wykaz wymaganych dokumentów, kryteria dot. stypendium rektora
 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2013 poz. 1456, t.j.);
 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. 2013 poz. 182 t.j.);
 • ustaw z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. 2013 poz. 1381 t.j.);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 poz. 267);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 1058);
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U.2015 poz. 1238);
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 2015 poz. 2284).

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2021 r. 3288 zł.


Formy świadczeń

Formy świadczeń pomocy materialnej dla studentów

a) Stypendium socjalne;
b) Stypendium dla osób z niepełnosprawnością;
c) Stypendium rektora dla wyróżniających się studentów;
d) Zapomoga;
e) Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Od dnia 1 października 2011 r. student może otrzymywać równocześnie wszystkie formy stypendiów i zapomogę, w tym również stypendium rektora dla wyróżniających się studentów i stypendia ministra, a także inne świadczenia pomocy materialnej oraz stypendia przyznawane przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzące ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.


Ogólne zasady przyznawania pomocy materialnej:

I Stypendium socjalne/ w zwiększonej wysokości
a) wniosek o stypednium socjalne
b) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów w 2022 r. od wszystkich pełnoletnich członków rodziny (w tym również od wnioskodawcy). Dotyczy również osób prowadzących gospodarstwa rolne. Rokiem bazowym przy ustalaniu prawa do stypendium jest rok 2022. W przypadku braku dochodu, należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku dochodu. W przypadku prowadzenia dzałalności gospodarczej na zasadach zryczałtowanych lub karty podatkowej należy dodatkowo wypełnić wzór 6 oświadczenia.
c) zaświadczenie z ZUS-u / KRUS-u o wysokości wniesionej składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r. od wszystkich pełnoletnich członków rodziny (w tym również od wnioskodawcy). To zaświadczenie składają tylko te osoby, które wykazały dochód za 2022 r.

Nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Dodatkowo, student dołącza do wniosku dokumenty potwierdzające indywidualną sytuację materialną. Wykaz wymagalnych dokumentów - Stypendium socjalne
Wśród najcześciej dołączanych dokumentów zalicza się:
a) zaświadczenie ze szkoły/ uczelni wyższej potwierdzające aktualną edukację członka rodziny
b) odpis aktu urodzenia rodzeństwa
c) dokumentację potwierdzająca dochód utracony (zmiana sytuacji z roku bazowego)
d) dokumentację potwierdzająca dochód uzyskanym (zmiana sytuacji z roku bazowego)
e) wyrok sądu w sprawie rozwodu, zasądzonych alimentów
f) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji materialno-finansowej studetna (w przypadku niskich dochodów)

Informacje uzupełniające dotyczące stypendium socjalnego: Informacje uzupełniające dot. stypendium socjalnego
a) Najczęściej zadawane pytania: Więcej informacji na stronie: >>czytaj więcej<< Źródło: nauka.gov.pl
b) Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2023/2024: Więcej informacji na stronie: >>czytaj więcej<< Źródło: nauka.gov.pl

Ponadto studenci moga ubiegać się o przyznanie stypendiow poza uczelnią (we własnym zakresie): >>czytaj więcej<<
a) dochody uzyskiwane za granicą
Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o świadczenia socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992).

Zgodnie z ww. ustawą jako dochód uwzględnia się również dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Dochody te można udokumentować np. zaświadczeniami właściwych organów podatkowych kraju, w którym te dochody zostały osiągnięte.

Stosownie do §15 ust. 7 i 8 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881, z późn. zm.) w przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. Natomiast w przypadku gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych (dochód uzyskany), przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w którym uzyskał dochód.

b) rodzice studenta przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta
Student ubiegający się o świadczenia socjalne ma obowiązek udokumentowania dochodów rodziców, chyba że ojciec jest nieznany lub posiada ustalone prawo do alimentów od rodziców lub jednego z nich. W tym przypadku bierze się pod uwagę otrzymywane alimenty, a nie dochód rodzica, który jest zobowiązany do alimentacji. Zgodnie z przepisami dochód rodziców studenta uwzględnia się niezależnie od wieku studenta i miejsca jego zamieszkania (wspólnie z rodzicami, czy oddzielnie). Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy student jest samodzielny finansowo w myśl ww. ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. spełnia wszystkie kryteria określone przepisami (m. in. posiada stałe źródło dochodu w wysokości netto nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę). W opinii ministerstwa przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta można pominąć rodziców także w sytuacji, gdy student nie jest przez nich utrzymywany, a udokumentuje, że nie posiada prawnych możliwości uzyskania od rodziców alimentów np. powództwo o ustalenie alimentów zostało przez sąd oddalone, lub obowiązek alimentacyjny został uchylony.
Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce posługuje się pojęciem rodzica w znaczeniu prawnym, tj. rodzica biologicznego lub rodzica z przysposobienia. Nie ma natomiast podstaw, aby przy ustalaniu wysokości dochodu uwzględnić małżonka rodzica studenta (np. ojczyma).

 • Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego w uczelni. Próg dochodu ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego i w roku akademickim 2023/2024 wynosi on 1294 zł netto miesięcznie w rodzinie. Jest to ustawowa maksymalna wysokość i nawet w szczególnych przypadkach uczelnia nie może przyznać stypendium socjalnego przy wyższym dochodzie.
 • Stypendium socjalne może zostać zwiększone studentowi studiów stacjonarnych znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (również z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Kogo należy wpisać we wniosku do składu rodziny? (Art. 179 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym)
a) wnioskodawcę (w tej sytuacji student)
b) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 r.ż.,a jeżeli 26 r.ż. przypada w ostatnim roku studiów,do ich ukończenia, oraz dzieci niepelnosprawne bez względu na wiek
c) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do ukończenia 26 r.ż, a jeżeli 26 r.ż. przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek

! Jest to katalog wyczerpujący, wskazany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W związku z powyższym uczelnia, nawet w wyjątkowych sytuacjach, nie może uwzględnić innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta (np. babci, dziadka studenta).

Jak obliczyć dochód na członka rodziny? (proszę samodzielnie nie uzupełniać tabeli we wniosku)
Należy zsumować wszystkie dochody, które są uzyskiwane przez członków rodziny w 2022 r. a następnie podzielić przez liczbę miesięcy, w trakcie których dochody były uzyskiwane. Uzyskaną kwotę należy podzielić przez liczbę osób, wpisanych we wniosku o przyznanie pomocy materialnej. Proszę pamiętać, że dochód to kwota netto (czyli po odliczeniu wszystkich kwot na rzecz innych osób). Odliczeniu podlegają:

 • składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki zdrowotne;
 • zryczałtowany podatek dochodowy;
 • wszelkie dochody, które nie podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA

 • Student nie musi wykazywać dochodów ww. członków rodziny, o ile nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu) oraz spełnia jedną z przesłanek (1-4):

a) ukończył 26 lat;
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek
d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej

lub student spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
c) jego miesięczny dochód w poprzednim i bieżącym roku podatkowym jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i kowty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (obecnie - 930,35 zł)
d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców oraz złożył stosowne oświadczenie w tej sprawie

Kwota dochodu, który student musiał osiągać w poprzednim roku podatkowym 2022 oraz musi osiągać w roku bieżącym 2023, ustalana jest na podstawie przepisów § 1 ust. 2 pkt 1 oraz § 2 pkt. 1 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, wynosi 930,35 zł.

Stałe źródło dochodu - regularnie (cyklicznie) otrzymywane świadczenie pieniężne – co do zasady uznać należy, że powinno to być źródło nieprzerwane, czyli dla ostatniego roku podatkowego przez 12 miesięcy w roku. Jednakże, jeśli dochód był otrzymywany przez przeważającą część roku lub cyklicznie, a w przeliczeniu na 1 miesiąc otrzymana zostanie kwota równa lub większa wymaganej do samodzielności finansowej, uznać należy, że zostały spełnione przesłanki z art. 179 ust. 6 Ustawy.


Wzory dokumentów mających zastosowanie przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta:


II Stypendium dla osób z niepełnosprawnością:

a) wniosek o stypendium dla osób z niepełnosprawnością
b) ważne orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności wydane przez właściwy organ

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
Stypendium to jest niezależne od sytuacji materialnej studenta.


III Stypendium rektora dla wyróżniających się studentów:

a) wniosek o stypendium Rektora
b) ewentualnie dokumenty potwierdzające posiadanie osiągnięć naukowych, artystycznych lub wybitnych wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Zasady przeliczania osiągnięć studentów ubiegających się o Stypendium Rektora dla wyróżniających się studentów Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu : Stypendium Rektora - zasady obliczania osiągnięć

 • Stypendium rektora dla wyrózniających się studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen i posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne i wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 • Stypendium rektora będzie przyznawane wyłącznie na wniosek studenta!
 • Student studiujący równocześnie na więcej niż jednym kierunku studiów, może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób z niepełnosprawnością, zapomogę, stypendium rektora dla wyróżniających się studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów (niezależnie od tego, czy studiuje na jednej uczelni, czy na różnych).

Stypendium rektora NIE może zostać przyznane: :

 1. Studentom posiadającym tytuł magistra lub równorzędny (niezależnie od tego, kiedy został uzyskany),
 2. Osobom, które ukończyły studia I stopnia i również wnioskują o przyznanie stypendium na studiach I stopnia ,
 3. Jeśli od momentu ukończenia studiów I stopnia (dnia obrony) do dnia rozpoczęcia studiów II stopnia minęło więcej niż 12 miesięcy,
 4. Jeśli od momentu** rozpoczęcia pierwszych studiów II stopnia** (jeśli ktoś rozpoczął ich kilka) upłynęły więcej niż 3 lata,
 5. Studentom powtarzającym rok studiów, bądź posiadającym status osoby na urlopie dziekańskim lub zdrowotnym,
 6. Osobom, które wznowiły studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia roku,
 7. Studentom, którzy nie zostali wpisani na kolejny rok studiów (np. w wypadku powrotu z urlopu dziekańskiego, czy w wypadku ukończenia ostatniego roku i przedłużenia studiów celem złożenia pracy dyplomowej).

Studenci, którzy ukończyli ostatni rok studiów poza uczelnią macierzystą (poza WSF), a ubiegają się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, do wniosku powinni dołączyć zaświadczenie o średniej ocen z dwóch ostatnich semestrów studiów, wydane przez poprzednią uczelnię.


IV Zapomoga:

a) wniosek o zapomoge
b) dokumenty potwierdzające prawo do zapomogi, np. wykaz kosztów leczenia, rehabilitacji, które sa ponoszone w związku z chorobą lub wypadkiem.

Zapomogę może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
Zdarzeniem losowym może być np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź) i inne zdarzenia losowe, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną. W takim przypadku można ubiegać się o stypendium socjalne.


V Stypendium ministra za wybitne wyniki w nauce:

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.1. Kto ustala szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń

Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń, wzory wniosków o przyznanie świadczeń, wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium ministra za osiągniecia w nauce i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w sporcie określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. Nr 153, poz. 1093, z późn. zm.)


2. Okres przyznawania świadczeń

 • Stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane są na semestr lub rok akademicki, a stypendium ministra za osiągnięcia w nauce i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe na rok akademicki, z wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr.

 • Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym i można ją otrzymać dwa razy w roku akademickim, przy czym jedno zdarzenie losowe uprawnia do otrzymania jednej zapomogi.

 • Stypendia i zapomogi można otrzymywać przez cały okres studiów pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, z tym że stypendium rektora dla najlepszych studentów można otrzymać dopiero po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątkiem są studenci studiów drugiego stopnia, którzy mogą otrzymać stypendium za wyniki w nauce lub sporcie na pierwszym roku tych studiów, jeżeli rozpoczęli je w terminie roku kalendarzowego od ukończenia studiów pierwszego stopnia. W tym przypadku stypendia są przyznawane i wypłacane przez nową uczelnię.

 • Student może otrzymywać równocześnie wszystkie stypendia i zapomogę (od 1 października 2011 r. także stypendia ministra łącznie ze stypendium rektora dla najlepszych studentów), jeżeli spełnia kryteria określone dla każdego ze świadczeń.

 • Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

 • Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej dla studentów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat . Zgodnie z tym przepisem pomoc materialna nie przysługuje studentom, którzy ukończyli już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym albo studentom, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.

  Świadczenia pomocy materialnej dla studentów, z wyjątkiem stypendiów ministra, przyznawane są przez organy uczelni tj. kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej (dziekana) i rektora. Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor przekazują uprawnienia do przyznawania świadczeń odpowiednio komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej. Komisje te składają się z przedstawicieli studentów i pracowników uczelni, przy czym studenci stanowią większość składu komisji.
  Stypendia i zapomogi przyznawane są na wniosek studenta. Wniosek o przyznanie świadczeń składa się bezpośrednio do organu uczelni przyznającego pomoc materialną albo komisji stypendialnej.
  Stypendia ministra za osiągnięcia w nauce i za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane są przez właściwego ministra (nadzorującego uczelnię) na wniosek rady podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej oraz uczelni zawodowej – na wniosek senatu uczelni, przedstawiony przez rektora tej uczelni.


3. Rozstrzygnięcia dotyczące świadczeń pomocy materialnej

Decyzja o przyznaniu albo odmowie przyznania świadczenia pomocy materialnej wydawana jest w formie decyzji administracyjnej doręczanej studentowi z pouczeniem o przysługujących od tej decyzji środkach odwoławczych. Decyzja odmowna zawiera uzasadnienie. Student niezadowolony z decyzji może złożyć odwołanie do rektora lub odwoławczej komisji stypendialnej albo wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku decyzji podjętych w pierwszej instancji przez rektora lub odwoławczą komisję stypendialną – w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji. Ostateczna decyzja podjęta w postępowaniu odwoławczym może być przez studenta zaskarżona do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego.